آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 بندر امام خميني كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 143,155,000 130,194,693,125 Rls. 3,478,875 $
2 8 1396 بندر امام خميني كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 99,350,409 86,385,687,392 Rls. 2,483,761 $
3 11 1396 بندر امام خميني كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 90,544,877 83,387,729,606 Rls. 2,263,622 $
4 7 1396 بندر امام خميني كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 96,451,047 81,605,340,087 Rls. 2,411,276 $
5 9 1396 بندر امام خميني كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 85,570,300 75,399,573,507 Rls. 2,139,257 $
6 10 1396 بندر امام خميني كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 58,000,592 73,195,299,569 Rls. 2,030,021 $
7 8 1396 بندر امام خميني كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 57,997,119 70,567,159,046 Rls. 2,029,898 $
8 11 1396 بندر امام خميني كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 51,981,435 66,124,575,949 Rls. 1,794,739 $
9 12 1396 بندر امام خميني كويت 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 3,103,845 49,193,091,615 Rls. 1,318,885 $
10 12 1396 بندر امام خميني كويت 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 28,730,830 37,382,399,325 Rls. 1,005,579 $
11 2 1396 بندر امام خميني كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,300,307 32,783,091,942 Rls. 1,010,544 $
12 7 1396 بندر امام خميني كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 27,500,370 32,273,060,890 Rls. 962,513 $
13 9 1396 بندر امام خميني كويت 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,863,910 28,192,226,726 Rls. 792,161 $
14 6 1396 بندر امام خميني كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 23,300,238 27,149,076,828 Rls. 815,508 $
15 9 1396 بندر امام خميني كويت 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 1,767,900 26,442,656,375 Rls. 750,125 $
16 11 1396 بندر امام خميني كويت 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 18,919,280 24,667,785,152 Rls. 667,076 $
17 10 1396 بندر امام خميني كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 27,500,000 24,337,800,000 Rls. 675,000 $
18 4 1396 بندر امام خميني كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 23,300,871 22,784,752,470 Rls. 699,026 $
19 12 1396 بندر امام خميني كويت 72082600 محصولات از هن فولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشترضخامت بين 3تا75/4 mm پاك شده درسطح 916,285 14,525,013,879 Rls. 389,421 $
20 11 1396 بندر امام خميني كويت 25070010 کائولن 7,103,650 10,955,857,234 Rls. 298,354 $
21 12 1396 بندر امام خميني كويت 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 7,322,530 9,834,298,925 Rls. 263,611 $
22 10 1396 بندر امام خميني كويت 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 7,000,000 9,081,828,000 Rls. 252,000 $
23 8 1396 بندر امام خميني كويت 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 7,003,500 7,200,928,665 Rls. 210,105 $
24 4 1396 بندر امام خميني كويت 25070010 کائولن 5,110,475 6,996,190,800 Rls. 214,640 $
25 2 1396 بندر امام خميني كويت 25070010 کائولن 4,004,942 5,456,162,896 Rls. 168,208 $
26 8 1396 بندر امام خميني كويت 25070010 کائولن 3,608,474 5,275,472,515 Rls. 151,555 $
27 10 1396 بندر امام خميني كويت 25070010 کائولن 3,351,146 5,072,417,172 Rls. 140,748 $
28 9 1396 بندر امام خميني كويت 25070010 کائولن 3,000,000 4,484,214,000 Rls. 126,000 $
29 9 1396 بندر امام خميني كويت 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 261,035 3,948,208,071 Rls. 110,939 $
30 12 1396 بندر امام خميني كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 207,839 3,011,193,310 Rls. 81,265 $
31 12 1396 بندر امام خميني كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 121,136 2,362,377,770 Rls. 63,755 $
32 8 1396 بندر امام خميني كويت 26180000 سرباره دانهکدانه (Granulated slag) (ماسه سرباره Slag sand) كه از ساختن چدن، آهن يا فولاد به دست ميکآيد. 9,999,920 1,204,735,578 Rls. 34,999 $
33 2 1396 بندر امام خميني كويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 25,582 829,738,460 Rls. 25,580 $
34 1 1396 بندر امام خميني كويت 08071100 هندوا نه , تازه 47,810 186,721,162 Rls. 5,760 $
35 1 1396 بندر امام خميني كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 13,500 175,111,200 Rls. 5,402 $
مجموع کل
1,062,666,469,241 ريال
مجموع کل
29,870,208 دلار
[1]