آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 بندر امام خميني مالزي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 120,596,000 1,822,000,000,000 Rls. 53,531,372 $
2 6 1396 بندر امام خميني مالزي 27132000 قيرنفت 60,201,792 318,554,964,260 Rls. 9,632,286 $
3 10 1396 بندر امام خميني مالزي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,311,780 317,000,000,000 Rls. 8,734,065 $
4 12 1396 بندر امام خميني مالزي 27132000 قيرنفت 33,500,000 202,156,000,000 Rls. 5,360,000 $
5 7 1396 بندر امام خميني مالزي 27132000 قيرنفت 33,794,345 181,000,000,000 Rls. 5,407,095 $
6 2 1396 بندر امام خميني مالزي 27132000 قيرنفت 33,597,156 174,366,553,165 Rls. 5,375,545 $
7 9 1396 بندر امام خميني مالزي 27132000 قيرنفت 19,977,529 113,000,000,000 Rls. 3,196,404 $
8 12 1396 بندر امام خميني مالزي 27101910 روغن موتور 662,618 27,095,841,026 Rls. 728,879 $
9 11 1396 بندر امام خميني مالزي 27101910 روغن موتور 403,405 16,259,616,813 Rls. 443,746 $
10 9 1396 بندر امام خميني مالزي 27101910 روغن موتور 340,473 5,786,997,962 Rls. 164,203 $
11 8 1396 بندر امام خميني مالزي 27101910 روغن موتور 143,243 5,400,293,791 Rls. 157,567 $
12 7 1396 بندر امام خميني مالزي 27101910 روغن موتور 140,743 5,254,798,614 Rls. 154,817 $
13 6 1396 بندر امام خميني مالزي 27101910 روغن موتور 109,074 3,293,622,056 Rls. 100,348 $
14 3 1396 بندر امام خميني مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 140,960 365,862,974 Rls. 11,276 $
مجموع کل
3,191,534,550,661 ريال
مجموع کل
92,997,603 دلار
[1]