آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 بندر امام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 42,000,000 968,000,000,000 Rls. 28,518,000 $
2 10 1396 بندر امام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 66,500,000 455,000,000,000 Rls. 12,635,000 $
3 5 1396 بندر امام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 47,000,000 323,000,000,000 Rls. 9,870,000 $
4 12 1396 بندر امام خميني هند 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 29,810,000 309,000,000,000 Rls. 8,197,750 $
5 2 1396 بندر امام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 41,890,209 307,068,210,345 Rls. 9,467,187 $
6 3 1396 بندر امام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 41,870,653 259,512,190,300 Rls. 7,997,294 $
7 12 1396 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 8,774,145 52,362,686,037 Rls. 1,403,863 $
8 2 1396 بندر امام خميني هند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,311,791 48,254,026,088 Rls. 1,487,302 $
9 2 1396 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 8,610,776 44,696,913,388 Rls. 1,377,724 $
10 4 1396 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 6,711,627 34,892,917,325 Rls. 1,073,860 $
11 11 1396 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 5,267,837 33,901,294,622 Rls. 919,265 $
12 9 1396 بندر امام خميني هند 27101940 روغن پايه معدني 2,370,077 32,702,951,967 Rls. 927,717 $
13 1 1396 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 6,221,276 32,275,529,424 Rls. 995,404 $
14 3 1396 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 4,605,771 23,908,729,812 Rls. 736,923 $
15 8 1396 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 4,125,018 23,198,410,298 Rls. 660,002 $
16 5 1396 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 4,085,922 21,350,723,273 Rls. 653,747 $
17 7 1396 بندر امام خميني هند 27132000 قيرنفت 3,794,049 20,492,119,336 Rls. 607,048 $
18 9 1396 بندر امام خميني هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,146,497 14,145,309,774 Rls. 401,274 $
19 8 1396 بندر امام خميني هند 27101910 روغن موتور 152,270 5,856,532,605 Rls. 167,497 $
20 2 1396 بندر امام خميني هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 329,359 3,739,251,749 Rls. 115,275 $
21 5 1396 بندر امام خميني هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 162,132 1,862,517,212 Rls. 56,746 $
22 8 1396 بندر امام خميني هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 134,970 1,626,060,858 Rls. 47,239 $
23 6 1396 بندر امام خميني هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 80,430 933,707,350 Rls. 28,150 $
مجموع کل
3,017,780,081,763 ريال
مجموع کل
88,344,267 دلار
[1]