آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 23,453,690 114,162,779,267 Rls. 3,518,101 $
2 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 4,126,491 76,357,637,034 Rls. 2,253,554 $
3 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 3,534,339 73,850,054,665 Rls. 1,979,748 $
4 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 12,279,800 66,130,651,644 Rls. 1,898,545 $
5 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 3,186,687 64,023,788,815 Rls. 1,738,359 $
6 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 9,538,160 48,694,160,835 Rls. 1,434,923 $
7 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 767,280 42,982,130,520 Rls. 1,150,920 $
8 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 524,600 41,487,502,244 Rls. 1,278,906 $
9 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 2,054,859 41,205,826,391 Rls. 1,145,386 $
10 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 8,225,679 40,138,941,035 Rls. 1,233,755 $
11 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 2,272,837 39,543,669,935 Rls. 1,185,625 $
12 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 523,000 38,347,451,740 Rls. 1,181,980 $
13 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 3,961,686 38,059,423,063 Rls. 1,161,357 $
14 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 1,812,933 38,026,718,677 Rls. 1,075,082 $
15 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 7,629,800 38,015,691,825 Rls. 1,144,470 $
16 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 3,876,728 36,736,127,355 Rls. 1,106,478 $
17 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 378,002 35,694,349,827 Rls. 1,019,070 $
18 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 609,420 35,652,689,748 Rls. 1,031,032 $
19 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 7,118,200 34,971,426,135 Rls. 1,067,685 $
20 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 433,784 34,423,137,295 Rls. 1,060,835 $
21 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 3,488,329 34,050,471,840 Rls. 1,005,361 $
22 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 3,311,922 33,446,240,769 Rls. 961,264 $
23 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 586,300 32,420,646,364 Rls. 879,450 $
24 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 590,944 30,876,744,045 Rls. 873,129 $
25 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 2,995,574 29,504,169,233 Rls. 900,314 $
26 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 418,130 29,503,604,065 Rls. 867,483 $
27 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 434,350 26,068,297,080 Rls. 738,395 $
28 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 1,306,203 25,869,087,118 Rls. 746,110 $
29 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 2,436,001 24,938,154,205 Rls. 751,168 $
30 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 72,112,920 24,741,120,533 Rls. 662,753 $
31 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 408,200 23,695,148,260 Rls. 671,520 $
32 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 2,795,996 23,098,540,422 Rls. 694,933 $
33 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 420,632 22,739,531,896 Rls. 630,942 $
34 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 423,900 21,974,317,017 Rls. 629,189 $
35 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 1,286,701 21,703,562,194 Rls. 669,080 $
36 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 3,277,676 21,206,035,776 Rls. 653,505 $
37 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 4,280,950 20,832,397,172 Rls. 642,143 $
38 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 2,569,910 20,760,712,834 Rls. 637,949 $
39 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 340,610 19,990,655,296 Rls. 544,976 $
40 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 51,190,570 19,932,827,715 Rls. 614,285 $
41 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 47,347,130 19,749,809,628 Rls. 568,162 $
42 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 310,010 19,630,815,875 Rls. 527,017 $
43 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 45,393,550 19,607,065,116 Rls. 544,720 $
44 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 53,403,560 19,130,423,566 Rls. 520,099 $
45 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 232,000 18,433,251,200 Rls. 568,400 $
46 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 308,100 18,313,618,050 Rls. 523,770 $
47 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 239,600 17,559,623,248 Rls. 541,496 $
48 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,807,188 17,463,373,073 Rls. 536,583 $
49 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 400,974 17,431,341,764 Rls. 537,355 $
50 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,579,370 17,252,085,959 Rls. 509,956 $
51 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 42,015,040 16,736,687,993 Rls. 504,177 $
52 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 41,769,650 16,432,139,572 Rls. 501,231 $
53 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهمانند 1,511,443 16,118,469,836 Rls. 496,719 $
54 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 947,545 15,979,030,774 Rls. 492,725 $
55 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 41,046,740 15,978,657,489 Rls. 492,559 $
56 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 269,800 15,859,073,680 Rls. 440,880 $
57 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 142,056 15,697,635,516 Rls. 426,168 $
58 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 937,157 15,570,560,490 Rls. 479,821 $
59 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 34,349,420 14,547,745,134 Rls. 412,191 $
60 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,415,584 14,408,780,343 Rls. 407,941 $
61 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 35,222,450 14,328,388,459 Rls. 422,667 $
62 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 287,835 14,074,637,102 Rls. 415,692 $
63 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 177,050 14,026,089,075 Rls. 431,055 $
64 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهمانند 887,778 13,973,462,071 Rls. 401,312 $
65 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 226,550 13,146,883,446 Rls. 389,363 $
66 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,218,303 13,051,023,099 Rls. 361,962 $
67 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,508,408 12,898,170,440 Rls. 393,693 $
68 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 1,455 12,139,016,880 Rls. 357,640 $
69 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,053,436 11,728,900,393 Rls. 346,240 $
70 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 183,310 11,315,003,042 Rls. 307,667 $
71 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,091,849 11,300,093,957 Rls. 324,808 $
72 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,022,440 11,297,984,586 Rls. 306,733 $
73 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 1,187,519 11,165,277,630 Rls. 329,517 $
74 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 132,770 10,817,035,772 Rls. 330,186 $
75 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 1,043,090 10,751,935,048 Rls. 308,718 $
76 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 53,576 9,983,322,200 Rls. 267,880 $
77 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,153,030 9,628,815,206 Rls. 257,522 $
78 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 836,176 9,522,407,982 Rls. 273,864 $
79 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,024,097 9,516,800,205 Rls. 286,478 $
80 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 84,490 9,466,249,650 Rls. 253,470 $
81 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهمانند 619,450 9,447,401,535 Rls. 279,051 $
82 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,059,315 9,226,323,533 Rls. 273,163 $
83 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 205,605 9,001,047,328 Rls. 277,566 $
84 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 1,638,000 8,691,475,720 Rls. 246,600 $
85 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 21,811,410 8,518,026,160 Rls. 261,736 $
86 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 561,407 8,517,551,477 Rls. 251,804 $
87 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 714,903 8,400,316,349 Rls. 224,934 $
88 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهمانند 688,782 8,250,669,994 Rls. 248,544 $
89 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهمانند 729,562 8,201,874,158 Rls. 250,373 $
90 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,011,116 8,171,548,283 Rls. 251,124 $
91 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 877,324 8,133,188,098 Rls. 250,643 $
92 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 136,367 7,493,493,688 Rls. 230,992 $
93 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,139,451 7,398,424,521 Rls. 228,051 $
94 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,635,130 7,339,263,604 Rls. 226,242 $
95 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,602,940 7,225,503,276 Rls. 222,681 $
96 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 982,702 7,212,550,713 Rls. 219,861 $
97 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,205,330 7,167,015,901 Rls. 198,598 $
98 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 22,052 7,127,771,264 Rls. 209,494 $
99 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,115,846 7,109,981,590 Rls. 192,838 $
100 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 1,071,699 7,084,251,598 Rls. 213,048 $
مجموع کل
2,221,605,785,223 ريال
مجموع کل
64,995,540 دلار