آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بيرجند)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 5,201,740 95,727,285,317 Rls. 2,600,870 $
2 2 1396 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 72,615,350 88,336,994,687 Rls. 2,723,061 $
3 10 1396 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 3,964,892 71,433,756,093 Rls. 1,982,445 $
4 1 1396 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 56,023,800 68,048,968,382 Rls. 2,098,495 $
5 12 1396 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 3,954,075 67,066,030,943 Rls. 1,797,037 $
6 3 1396 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 53,873,262 67,034,065,866 Rls. 2,065,748 $
7 3 1396 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 3,850,358 62,471,003,902 Rls. 1,925,176 $
8 7 1396 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 3,575,484 60,646,284,364 Rls. 1,787,742 $
9 5 1396 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 47,722,500 58,644,797,741 Rls. 1,789,580 $
10 9 1396 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 3,299,880 58,288,617,655 Rls. 1,649,440 $
11 2 1396 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 3,567,354 57,866,420,301 Rls. 1,783,675 $
12 11 1396 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 51,805,250 57,270,299,245 Rls. 1,554,157 $
13 1 1396 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,448,510 50,493,239,418 Rls. 1,556,971 $
14 6 1396 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 2,827,092 46,899,982,340 Rls. 1,413,546 $
15 8 1396 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 42,137,000 43,979,806,425 Rls. 1,264,110 $
16 12 1396 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 4,652,430 43,086,264,960 Rls. 1,152,232 $
17 7 1396 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 41,922,500 42,579,584,435 Rls. 1,260,757 $
18 1 1396 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 2,624,500 42,556,540,500 Rls. 1,312,250 $
19 8 1396 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 4,666,192 40,210,452,088 Rls. 1,154,284 $
20 1 1396 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,798,718 37,840,721,896 Rls. 1,167,024 $
21 2 1396 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,326,087 37,766,555,510 Rls. 1,164,193 $
22 9 1396 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 34,379,500 36,430,205,625 Rls. 1,031,385 $
23 6 1396 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 29,031,000 35,357,292,797 Rls. 1,063,643 $
24 5 1396 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 4,395,843 34,353,039,768 Rls. 1,048,708 $
25 3 1396 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,378,760 34,236,826,692 Rls. 1,055,128 $
26 8 1396 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,913,978 33,346,750,826 Rls. 957,488 $
27 10 1396 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 30,124,500 32,629,465,665 Rls. 903,735 $
28 4 1396 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 4,118,620 32,486,815,412 Rls. 998,000 $
29 2 1396 بيرجند افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,694,256 29,395,857,852 Rls. 906,128 $
30 6 1396 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 3,489,019 28,319,453,704 Rls. 852,716 $
31 9 1396 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 3,118,082 27,766,527,404 Rls. 786,240 $
32 4 1396 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,696,930 27,614,740,850 Rls. 848,465 $
33 10 1396 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 3,086,260 27,509,023,848 Rls. 762,036 $
34 4 1396 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 21,863,500 26,656,126,925 Rls. 819,875 $
35 11 1396 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 2,901,818 26,565,141,264 Rls. 721,496 $
36 7 1396 بيرجند افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 2,936,202 24,451,199,308 Rls. 721,524 $
37 5 1396 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,445,297 23,697,891,472 Rls. 722,648 $
38 12 1396 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,833,070 11,753,484,999 Rls. 315,514 $
39 1 1396 بيرجند افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 500,000 8,105,000,000 Rls. 249,969 $
40 7 1396 بيرجند افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 381,323 5,802,886,675 Rls. 171,596 $
41 1 1396 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 275,900 5,278,452,260 Rls. 162,770 $
42 2 1396 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 261,510 4,893,707,863 Rls. 150,817 $
43 9 1396 بيرجند افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 272,776 4,806,040,344 Rls. 136,388 $
44 8 1396 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 390,050 4,507,012,648 Rls. 129,863 $
45 7 1396 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 399,420 4,425,438,029 Rls. 130,367 $
46 5 1396 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 223,140 4,044,878,540 Rls. 123,450 $
47 3 1396 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 71,232 3,979,520,160 Rls. 122,640 $
48 6 1396 بيرجند افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 21,600 3,582,252,000 Rls. 108,000 $
49 5 1396 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 61,968 3,548,594,028 Rls. 108,444 $
50 6 1396 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 259,570 3,454,115,120 Rls. 104,134 $
51 9 1396 بيرجند افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 84,465 2,834,616,170 Rls. 80,241 $
52 9 1396 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 44,897 2,769,430,020 Rls. 78,170 $
53 7 1396 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 45,502 2,700,884,550 Rls. 79,170 $
54 12 1396 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 169,590 2,533,713,470 Rls. 67,710 $
55 11 1396 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 166,080 2,517,397,583 Rls. 68,093 $
56 5 1396 بيرجند افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 4,857 2,325,704,565 Rls. 71,135 $
57 8 1396 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 38,153 2,277,463,356 Rls. 65,898 $
58 10 1396 بيرجند افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 52,040 1,789,048,400 Rls. 49,518 $
59 4 1396 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 29,440 1,639,428,000 Rls. 50,400 $
60 12 1396 بيرجند افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 25,200 1,566,558,000 Rls. 42,000 $
61 9 1396 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 115,840 1,547,423,485 Rls. 43,775 $
62 10 1396 بيرجند افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 1,310 1,483,932,720 Rls. 41,497 $
63 12 1396 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 22,140 1,424,871,000 Rls. 37,800 $
64 1 1396 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 23,852 1,320,972,674 Rls. 40,723 $
65 11 1396 بيرجند افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 35,442 1,233,546,215 Rls. 33,670 $
66 6 1396 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 20,160 1,179,057,600 Rls. 35,280 $
67 11 1396 بيرجند افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 10,040 1,106,036,520 Rls. 30,120 $
68 10 1396 بيرجند افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 10,050 1,086,575,850 Rls. 30,150 $
69 9 1396 بيرجند افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 10,000 1,059,120,000 Rls. 30,000 $
70 8 1396 بيرجند افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 10,000 1,057,200,000 Rls. 30,000 $
71 3 1396 بيرجند افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 1,430 1,026,106,388 Rls. 31,627 $
72 6 1396 بيرجند افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 10,009 1,003,502,340 Rls. 30,027 $
73 11 1396 بيرجند افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 14,220 925,369,200 Rls. 25,200 $
74 10 1396 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 67,660 908,531,403 Rls. 25,319 $
75 7 1396 بيرجند افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 2,254 880,753,887 Rls. 26,091 $
76 8 1396 بيرجند افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 24,249 802,520,323 Rls. 23,036 $
77 4 1396 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 81,600 796,199,400 Rls. 24,480 $
78 3 1396 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 81,220 790,578,204 Rls. 24,366 $
79 8 1396 بيرجند افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 953 723,436,718 Rls. 20,582 $
80 1 1396 بيرجند افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 24,802 683,483,088 Rls. 21,081 $
81 2 1396 بيرجند افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 6,892 670,708,764 Rls. 20,676 $
82 3 1396 بيرجند افغانستان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 296,290 645,150,555 Rls. 19,881 $
83 6 1396 بيرجند افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 14,976 491,118,510 Rls. 14,751 $
84 5 1396 بيرجند افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 15,724 489,791,730 Rls. 14,937 $
85 3 1396 بيرجند افغانستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 146,500 475,372,500 Rls. 14,650 $
86 1 1396 بيرجند افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 13,790 447,320,020 Rls. 13,790 $
87 8 1396 بيرجند افغانستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 99,900 349,300,350 Rls. 9,990 $
88 7 1396 بيرجند افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 10,373 331,329,402 Rls. 9,853 $
89 4 1396 بيرجند افغانستان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 98,360 320,358,470 Rls. 9,836 $
90 2 1396 بيرجند افغانستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 98,640 319,948,848 Rls. 9,864 $
91 11 1396 بيرجند افغانستان 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 51,480 304,336,672 Rls. 8,236 $
92 1 1396 بيرجند افغانستان 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 2,000 291,942,000 Rls. 9,000 $
93 9 1396 بيرجند افغانستان 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 49,900 281,340,192 Rls. 7,984 $
94 4 1396 بيرجند افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 7,706 238,229,400 Rls. 7,320 $
95 1 1396 بيرجند افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,712 201,569,732 Rls. 6,214 $
96 2 1396 بيرجند افغانستان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 75,125 171,397,108 Rls. 5,284 $
97 1 1396 بيرجند افغانستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 50,000 162,190,000 Rls. 5,000 $
98 7 1396 بيرجند افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,610 158,475,198 Rls. 4,669 $
99 9 1396 بيرجند افغانستان 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 28,202 144,358,056 Rls. 4,089 $
100 8 1396 بيرجند افغانستان 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 24,950 139,580,280 Rls. 3,992 $
مجموع کل
1,797,872,693,062 ريال
مجموع کل
52,873,135 دلار