آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بيرجند)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 بيرجند عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 7,413,794 60,504,397,281 Rls. 1,677,495 $
2 9 1396 بيرجند عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 7,362,081 58,743,511,008 Rls. 1,662,284 $
3 12 1396 بيرجند عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 7,014,570 58,670,353,797 Rls. 1,574,199 $
4 1 1396 بيرجند عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,903,723 55,247,599,880 Rls. 1,703,576 $
5 11 1396 بيرجند عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 6,428,853 53,280,104,916 Rls. 1,445,011 $
6 3 1396 بيرجند عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,305,340 50,218,688,856 Rls. 1,547,688 $
7 2 1396 بيرجند عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,129,924 48,759,506,804 Rls. 1,503,048 $
8 7 1396 بيرجند عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 5,282,069 39,974,740,536 Rls. 1,180,616 $
9 6 1396 بيرجند عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 5,293,698 39,176,943,228 Rls. 1,178,232 $
10 4 1396 بيرجند عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 5,640,979 38,816,115,428 Rls. 1,192,320 $
11 5 1396 بيرجند عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 5,336,949 36,949,598,976 Rls. 1,127,504 $
12 8 1396 بيرجند عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 4,018,162 31,743,368,512 Rls. 907,456 $
13 6 1396 بيرجند عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 23,829 2,039,001,005 Rls. 61,955 $
14 12 1396 بيرجند عراق 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 4,880 1,380,808,980 Rls. 37,020 $
15 12 1396 بيرجند عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 9,040 598,640,000 Rls. 16,000 $
16 12 1396 بيرجند عراق 85171210 گوشي تلفن همراه . 4 17,959,200 Rls. 480 $
مجموع کل
576,121,338,407 ريال
مجموع کل
16,814,884 دلار
[1]