آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 225,000 99,373,682,700 Rls. 3,062,364 $
2 9 1396 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,597,500 70,815,817,501 Rls. 2,008,010 $
3 10 1396 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,350,000 63,698,624,820 Rls. 1,766,795 $
4 11 1396 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,001,250 50,153,893,276 Rls. 1,360,216 $
5 11 1396 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 663,750 34,449,190,059 Rls. 937,336 $
6 6 1396 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 720,000 29,250,586,098 Rls. 883,292 $
7 12 1396 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 485,000 25,481,683,524 Rls. 684,936 $
8 5 1396 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 553,750 21,815,318,917 Rls. 665,704 $
9 7 1396 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 485,000 21,556,105,725 Rls. 637,972 $
10 10 1396 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 427,500 21,393,840,352 Rls. 593,123 $
11 6 1396 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 495,000 20,625,922,760 Rls. 623,582 $
12 12 1396 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 370,000 19,327,596,098 Rls. 516,202 $
13 5 1396 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 458,750 18,664,757,326 Rls. 569,831 $
14 3 1396 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 360,000 14,529,843,768 Rls. 447,752 $
15 4 1396 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 305,000 12,246,265,283 Rls. 376,495 $
16 1 1396 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 247,500 11,743,374,751 Rls. 362,182 $
17 4 1396 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 270,000 11,436,552,202 Rls. 351,608 $
18 8 1396 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 243,750 10,784,083,926 Rls. 307,621 $
19 1 1396 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 202,500 9,181,795,560 Rls. 283,206 $
20 7 1396 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 190,000 8,641,931,850 Rls. 254,700 $
21 8 1396 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 449,060 3,454,609,100 Rls. 98,788 $
22 6 1396 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 444,330 3,254,246,020 Rls. 97,969 $
23 5 1396 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 429,465 3,098,884,912 Rls. 94,479 $
24 8 1396 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 70,000 3,062,025,000 Rls. 87,500 $
25 7 1396 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 65,289 2,873,523,959 Rls. 84,875 $
26 9 1396 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 58,327 2,674,037,100 Rls. 75,825 $
27 6 1396 تبريز بلغارستان 39011090 ک ک ک ساير: 67,500 2,397,465,000 Rls. 72,562 $
28 3 1396 تبريز بلغارستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,321,368,200 Rls. 71,550 $
29 11 1396 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 47,397 2,254,578,475 Rls. 61,615 $
30 10 1396 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 44,736 2,088,287,848 Rls. 58,156 $
31 2 1396 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 2,018,592,225 Rls. 62,235 $
32 8 1396 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 42,835 1,954,249,175 Rls. 55,685 $
33 1 1396 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 269,260 1,920,467,860 Rls. 59,235 $
34 2 1396 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 231,660 1,653,473,416 Rls. 50,964 $
35 10 1396 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 226,060 1,652,848,830 Rls. 45,672 $
36 11 1396 تبريز بلغارستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 42,000 1,543,626,000 Rls. 42,000 $
37 10 1396 تبريز بلغارستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 42,000 1,513,638,000 Rls. 42,000 $
38 8 1396 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 32,095 1,510,132,240 Rls. 43,676 $
39 9 1396 تبريز بلغارستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 42,000 1,480,269,000 Rls. 42,000 $
40 8 1396 تبريز بلغارستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 42,000 1,478,169,000 Rls. 42,000 $
41 9 1396 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 180,360 1,339,760,760 Rls. 37,848 $
42 6 1396 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,000 1,272,040,000 Rls. 38,500 $
43 10 1396 تبريز بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,000 1,258,752,000 Rls. 35,200 $
44 7 1396 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 157,220 1,168,035,670 Rls. 34,587 $
45 9 1396 تبريز بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 44,630 1,138,383,334 Rls. 32,134 $
46 2 1396 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 1,069,188,394 Rls. 32,962 $
47 11 1396 تبريز بلغارستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 26,000 1,055,626,000 Rls. 28,600 $
48 3 1396 تبريز بلغارستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 42,000 1,049,465,340 Rls. 32,340 $
49 2 1396 تبريز بلغارستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 42,000 1,049,012,580 Rls. 32,340 $
50 12 1396 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,340 1,045,734,690 Rls. 27,742 $
51 6 1396 تبريز بلغارستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,011,214,125 Rls. 30,375 $
52 11 1396 تبريز بلغارستان 39012090 ک ک ک ساير: 22,500 974,612,835 Rls. 26,302 $
53 3 1396 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,394 944,917,296 Rls. 29,112 $
54 1 1396 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,360 942,384,560 Rls. 29,068 $
55 4 1396 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,885 924,340,500 Rls. 28,450 $
56 12 1396 تبريز بلغارستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 4,500 900,579,050 Rls. 24,070 $
57 6 1396 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,119 867,502,026 Rls. 26,154 $
58 7 1396 تبريز بلغارستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 4,000 751,246,415 Rls. 22,021 $
59 7 1396 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,000 737,660,000 Rls. 22,000 $
60 12 1396 تبريز بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,120 726,025,035 Rls. 19,465 $
61 10 1396 تبريز بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,000 702,555,040 Rls. 19,360 $
62 12 1396 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,000 693,588,000 Rls. 18,400 $
63 7 1396 تبريز بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,900 657,464,280 Rls. 19,272 $
64 9 1396 تبريز بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,120 655,139,835 Rls. 18,585 $
65 5 1396 تبريز بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,900 632,545,584 Rls. 19,272 $
66 3 1396 تبريز بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,900 625,530,576 Rls. 19,272 $
67 1 1396 تبريز بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,900 624,759,696 Rls. 19,272 $
68 1 1396 تبريز بلغارستان 08071100 هندوا نه , تازه 82,949 618,535,116 Rls. 19,077 $
69 8 1396 تبريز بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 23,225 587,761,578 Rls. 16,722 $
70 4 1396 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,000 571,260,800 Rls. 17,600 $
71 3 1396 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,000 545,059,200 Rls. 16,800 $
72 11 1396 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 67,245 528,457,128 Rls. 14,349 $
73 4 1396 تبريز بلغارستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 21,000 526,252,650 Rls. 16,170 $
74 1 1396 تبريز بلغارستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 21,000 524,231,400 Rls. 16,170 $
75 1 1396 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,000 519,008,000 Rls. 16,000 $
76 9 1396 تبريز بلغارستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 22,390 477,932,994 Rls. 13,563 $
77 2 1396 تبريز بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,900 461,911,515 Rls. 14,235 $
78 4 1396 تبريز بلغارستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 10,000 440,896,500 Rls. 13,500 $
79 2 1396 تبريز بلغارستان 08071100 هندوا نه , تازه 85,516 416,023,838 Rls. 12,826 $
80 12 1396 تبريز بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 14,220 383,054,770 Rls. 10,238 $
81 12 1396 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 45,870 359,562,360 Rls. 9,640 $
82 12 1396 تبريز بلغارستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 8,000 329,252,000 Rls. 8,800 $
83 3 1396 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 45,560 325,222,262 Rls. 10,023 $
84 4 1396 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 45,440 324,770,040 Rls. 9,996 $
85 8 1396 تبريز بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,500 310,112,000 Rls. 8,800 $
86 11 1396 تبريز بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,000 293,768,000 Rls. 8,000 $
87 5 1396 تبريز بلغارستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,350 279,085,280 Rls. 8,480 $
88 10 1396 تبريز بلغارستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,050 269,808,715 Rls. 7,435 $
89 9 1396 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 6,838 241,046,338 Rls. 6,838 $
90 3 1396 تبريز بلغارستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 23,180 233,596,800 Rls. 7,200 $
91 1 1396 تبريز بلغارستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 46,330 180,244,080 Rls. 5,560 $
92 8 1396 تبريز بلغارستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 4,500 174,438,000 Rls. 4,950 $
93 11 1396 تبريز بلغارستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 6,345 115,949,288 Rls. 3,172 $
94 11 1396 تبريز بلغارستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,660 100,472,488 Rls. 2,719 $
95 2 1396 تبريز بلغارستان 25081000 بنتونيت 55,600 72,136,960 Rls. 2,224 $
96 8 1396 تبريز بلغارستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 1,250 59,313,938 Rls. 1,688 $
97 3 1396 تبريز بلغارستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 400 12,983,200 Rls. 400 $
مجموع کل
654,475,568,715 ريال
مجموع کل
19,007,591 دلار
[1]