آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 تبريز ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 6,412,500 208,367,086,051 Rls. 6,359,906 $
2 9 1396 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 4,590,000 203,373,186,816 Rls. 5,742,202 $
3 1 1396 تبريز ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 4,230,000 143,660,283,753 Rls. 4,430,188 $
4 10 1396 تبريز ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 3,645,000 141,628,238,286 Rls. 3,929,018 $
5 5 1396 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 3,667,500 140,448,324,150 Rls. 4,287,601 $
6 4 1396 تبريز ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 3,645,000 119,016,239,452 Rls. 3,659,856 $
7 10 1396 تبريز ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 3,150,000 117,870,868,913 Rls. 3,260,251 $
8 3 1396 تبريز ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 3,217,500 113,786,778,600 Rls. 3,507,075 $
9 7 1396 تبريز ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 3,172,500 110,879,731,987 Rls. 3,273,038 $
10 6 1396 تبريز ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 3,015,000 99,710,104,444 Rls. 3,000,544 $
11 8 1396 تبريز ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 2,610,425 98,436,975,660 Rls. 2,835,196 $
12 4 1396 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,565,000 98,309,320,312 Rls. 3,020,963 $
13 2 1396 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,257,407 95,197,333,120 Rls. 2,934,600 $
14 8 1396 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,115,000 92,154,998,306 Rls. 2,643,335 $
15 10 1396 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,957,500 88,667,774,505 Rls. 2,473,560 $
16 12 1396 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,798,014 87,315,184,010 Rls. 2,337,357 $
17 3 1396 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,025,000 85,577,505,751 Rls. 2,637,542 $
18 2 1396 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,845,000 76,406,057,640 Rls. 2,355,570 $
19 11 1396 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,395,000 68,703,707,654 Rls. 1,866,037 $
20 12 1396 تبريز ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 1,552,500 67,948,018,202 Rls. 1,817,773 $
21 12 1396 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 1,192,500 65,099,570,828 Rls. 1,747,462 $
22 6 1396 تبريز ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 1,957,500 64,819,372,894 Rls. 1,963,520 $
23 8 1396 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 11,699,925 64,788,618,234 Rls. 1,863,189 $
24 7 1396 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,597,500 64,519,888,770 Rls. 1,904,734 $
25 10 1396 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 1,305,000 63,955,486,733 Rls. 1,776,274 $
26 1 1396 تبريز ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 8,475,805 62,071,148,062 Rls. 1,914,238 $
27 8 1396 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 1,327,500 59,135,281,589 Rls. 1,700,384 $
28 11 1396 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 1,170,000 59,077,756,215 Rls. 1,606,275 $
29 7 1396 تبريز ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 1,642,500 58,010,589,448 Rls. 1,709,270 $
30 2 1396 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,271,160 56,398,727,148 Rls. 1,738,597 $
31 1 1396 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,324,823 55,852,310,138 Rls. 1,722,225 $
32 1 1396 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 1,215,000 55,012,585,656 Rls. 1,696,544 $
33 2 1396 تبريز ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 1,530,000 54,095,724,450 Rls. 1,667,681 $
34 9 1396 تبريز ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 1,440,000 52,544,584,105 Rls. 1,480,872 $
35 12 1396 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 967,500 49,563,472,681 Rls. 1,326,644 $
36 3 1396 تبريز ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,485,000 48,684,347,328 Rls. 1,500,191 $
37 7 1396 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 8,942,820 47,580,140,043 Rls. 1,402,462 $
38 1 1396 تبريز ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,350,000 47,284,391,852 Rls. 1,458,224 $
39 4 1396 تبريز ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 1,315,000 45,574,799,280 Rls. 1,400,870 $
40 2 1396 تبريز ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,170,000 40,961,541,983 Rls. 1,262,723 $
41 2 1396 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 900,000 40,539,652,851 Rls. 1,249,635 $
42 8 1396 تبريز ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 1,095,000 40,503,138,526 Rls. 1,152,789 $
43 5 1396 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 7,743,400 40,133,679,590 Rls. 1,224,415 $
44 4 1396 تبريز ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,209,755 39,389,160,415 Rls. 1,209,755 $
45 5 1396 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 1,012,500 38,521,083,248 Rls. 1,178,427 $
46 11 1396 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 788,764 37,806,914,993 Rls. 1,025,380 $
47 11 1396 تبريز ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 945,000 37,667,129,760 Rls. 1,024,786 $
48 6 1396 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 877,500 36,092,025,675 Rls. 1,087,425 $
49 12 1396 تبريز ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 697,500 35,739,325,823 Rls. 957,037 $
50 10 1396 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 4,603,540 33,156,482,458 Rls. 920,708 $
51 8 1396 تبريز ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 946,090 32,980,357,160 Rls. 946,090 $
52 8 1396 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 729,896 32,980,203,672 Rls. 948,862 $
53 9 1396 تبريز ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 915,760 32,396,018,980 Rls. 915,760 $
54 6 1396 تبريز ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 963,270 31,979,180,090 Rls. 963,270 $
55 6 1396 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 5,873,580 30,750,329,642 Rls. 924,069 $
56 7 1396 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 4,424,240 30,034,905,850 Rls. 885,605 $
57 3 1396 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 5,727,500 29,563,252,559 Rls. 911,062 $
58 5 1396 تبريز ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 889,490 29,170,596,820 Rls. 889,490 $
59 10 1396 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 604,333 28,336,867,665 Rls. 785,624 $
60 10 1396 تبريز ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 752,360 27,145,027,220 Rls. 752,360 $
61 3 1396 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 675,000 27,139,855,164 Rls. 836,481 $
62 12 1396 تبريز ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 928,439 26,424,428,422 Rls. 710,084 $
63 1 1396 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,037,677 26,354,505,860 Rls. 812,645 $
64 5 1396 تبريز ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 585,000 26,162,246,655 Rls. 796,275 $
65 1 1396 تبريز ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 607,500 25,334,788,452 Rls. 781,131 $
66 12 1396 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 687,487 25,262,105,751 Rls. 677,093 $
67 9 1396 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 547,850 25,067,498,435 Rls. 709,504 $
68 2 1396 تبريز ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 5,078,123 24,708,650,241 Rls. 761,716 $
69 11 1396 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 627,245 22,925,881,878 Rls. 621,265 $
70 4 1396 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 585,000 22,717,920,938 Rls. 699,074 $
71 4 1396 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 4,349,660 22,352,968,613 Rls. 686,527 $
72 2 1396 تبريز ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,730,560 22,008,693,822 Rls. 678,449 $
73 11 1396 تبريز ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 194,012 21,465,599,962 Rls. 582,037 $
74 3 1396 تبريز ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 649,855 21,088,812,800 Rls. 649,855 $
75 3 1396 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,220,120 20,898,795,796 Rls. 644,024 $
76 12 1396 تبريز ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 102,650 20,839,514,450 Rls. 558,430 $
77 10 1396 تبريز ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 190,409 20,595,450,023 Rls. 571,228 $
78 1 1396 تبريز ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 450,000 19,695,089,250 Rls. 607,500 $
79 6 1396 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 450,000 19,314,964,350 Rls. 579,150 $
80 6 1396 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 523,166 18,987,217,230 Rls. 571,166 $
81 5 1396 تبريز ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 582,140 18,826,031,253 Rls. 575,890 $
82 8 1396 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,693,940 18,768,737,956 Rls. 538,788 $
83 2 1396 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 3,550,520 18,406,806,596 Rls. 567,379 $
84 9 1396 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,464,550 17,431,274,254 Rls. 492,910 $
85 5 1396 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,561,110 16,781,714,344 Rls. 512,222 $
86 4 1396 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,539,050 16,534,695,866 Rls. 507,810 $
87 11 1396 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,197,350 16,216,692,752 Rls. 440,376 $
88 6 1396 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,403,020 15,980,412,096 Rls. 480,604 $
89 7 1396 تبريز ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 465,340 15,698,354,840 Rls. 465,340 $
90 12 1396 تبريز ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 2,651,645 15,283,478,198 Rls. 407,458 $
91 2 1396 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,329,005 15,154,816,692 Rls. 467,174 $
92 3 1396 تبريز ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 623,648 14,483,552,031 Rls. 446,361 $
93 4 1396 تبريز ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 226,522 14,380,632,642 Rls. 441,954 $
94 11 1396 تبريز ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 35,335 14,337,356,580 Rls. 389,536 $
95 11 1396 تبريز ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 502,662 13,967,316,926 Rls. 379,403 $
96 11 1396 تبريز ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 378,565 13,880,510,050 Rls. 378,565 $
97 12 1396 تبريز ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 369,600 13,833,050,000 Rls. 369,600 $
98 7 1396 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 407,767 13,556,758,516 Rls. 400,800 $
99 10 1396 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 377,226 13,470,943,170 Rls. 374,340 $
100 7 1396 تبريز ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 71,550 13,010,307,800 Rls. 385,200 $
مجموع کل
4,826,721,818,700 ريال
مجموع کل
141,721,884 دلار