آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 696,253 149,394,882,314 Rls. 4,141,209 $
2 8 1396 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 676,253 138,158,425,842 Rls. 3,982,913 $
3 11 1396 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 587,366 134,937,175,492 Rls. 3,664,383 $
4 12 1396 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 400,332 92,009,089,480 Rls. 2,468,688 $
5 9 1396 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 353,068 75,740,122,512 Rls. 2,138,866 $
6 7 1396 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 350,736 74,672,838,624 Rls. 2,208,460 $
7 5 1396 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 331,879 64,202,030,001 Rls. 1,958,839 $
8 6 1396 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 271,681 54,873,470,445 Rls. 1,651,946 $
9 1 1396 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 110,808 23,250,460,764 Rls. 716,898 $
10 12 1396 تبريز پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 144,000 21,482,688,000 Rls. 576,000 $
11 11 1396 تبريز پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 120,000 17,664,480,000 Rls. 480,000 $
12 4 1396 تبريز پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 120,000 15,620,640,000 Rls. 480,000 $
13 4 1396 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 79,751 14,297,339,508 Rls. 438,857 $
14 10 1396 تبريز پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 96,000 13,867,872,000 Rls. 384,000 $
15 7 1396 تبريز پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 95,925 12,948,551,600 Rls. 383,700 $
16 10 1396 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 170,052 12,577,842,645 Rls. 349,159 $
17 12 1396 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 138,769 12,450,026,756 Rls. 333,612 $
18 3 1396 تبريز پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 171,500 11,130,206,000 Rls. 343,000 $
19 8 1396 تبريز پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 72,000 10,035,456,000 Rls. 288,000 $
20 3 1396 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 122,874 9,782,052,039 Rls. 301,458 $
21 6 1396 تبريز پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 72,000 9,539,616,000 Rls. 288,000 $
22 5 1396 تبريز پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 72,000 9,419,808,000 Rls. 288,000 $
23 6 1396 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 104,790 8,814,448,020 Rls. 265,655 $
24 11 1396 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 96,205 8,304,550,938 Rls. 225,011 $
25 8 1396 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 97,142 7,420,422,662 Rls. 215,158 $
26 2 1396 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 36,819 7,128,823,319 Rls. 219,773 $
27 11 1396 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 75,791 6,885,827,990 Rls. 186,763 $
28 9 1396 تبريز پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 48,000 6,799,392,000 Rls. 192,000 $
29 9 1396 تبريز پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 42,210 6,705,818,280 Rls. 189,945 $
30 11 1396 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 73,980 6,483,459,984 Rls. 175,632 $
31 12 1396 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 67,513 6,155,184,520 Rls. 165,060 $
32 9 1396 تبريز پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 135,360 6,135,309,816 Rls. 173,144 $
33 10 1396 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 73,998 6,105,855,251 Rls. 169,923 $
34 4 1396 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 91,179 6,031,061,369 Rls. 185,366 $
35 5 1396 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 79,556 5,701,255,961 Rls. 174,044 $
36 5 1396 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 67,302 5,563,351,441 Rls. 169,579 $
37 8 1396 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 69,402 5,306,585,325 Rls. 152,194 $
38 9 1396 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 66,051 5,223,717,959 Rls. 148,160 $
39 9 1396 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 50,205 5,064,110,514 Rls. 143,024 $
40 3 1396 تبريز پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 37,008 4,988,092,171 Rls. 153,721 $
41 7 1396 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 67,175 4,874,879,834 Rls. 143,334 $
42 12 1396 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 55,945 4,687,538,586 Rls. 125,786 $
43 7 1396 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 45,695 4,502,333,222 Rls. 132,940 $
44 9 1396 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 49,160 4,178,719,901 Rls. 118,373 $
45 10 1396 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 45,294 3,769,647,949 Rls. 104,710 $
46 6 1396 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 47,166 3,756,306,496 Rls. 113,135 $
47 5 1396 تبريز پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 93,542 3,681,489,936 Rls. 112,248 $
48 3 1396 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 49,109 3,609,330,619 Rls. 111,245 $
49 6 1396 تبريز پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,171,840,000 Rls. 96,000 $
50 3 1396 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 38,907 2,987,669,669 Rls. 92,080 $
51 8 1396 تبريز پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 68,200 2,858,934,000 Rls. 81,840 $
52 8 1396 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 32,959 2,559,116,014 Rls. 73,066 $
53 4 1396 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 34,240 2,531,992,818 Rls. 77,762 $
54 10 1396 تبريز پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 56,700 2,447,774,280 Rls. 68,040 $
55 6 1396 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 23,397 2,328,056,280 Rls. 70,191 $
56 2 1396 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 31,100 2,294,555,027 Rls. 70,732 $
57 11 1396 تبريز پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 19,840 2,175,694,080 Rls. 59,520 $
58 7 1396 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 23,245 1,781,047,469 Rls. 52,901 $
59 4 1396 تبريز پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 45,120 1,761,650,496 Rls. 54,144 $
60 6 1396 تبريز پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 42,360 1,696,124,160 Rls. 50,832 $
61 7 1396 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 22,167 1,641,451,339 Rls. 48,368 $
62 11 1396 تبريز پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 33,600 1,489,965,120 Rls. 40,320 $
63 7 1396 تبريز پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 36,000 1,463,474,880 Rls. 43,200 $
64 12 1396 تبريز پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 25,440 1,391,133,233 Rls. 37,371 $
65 1 1396 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,012 1,323,989,712 Rls. 40,824 $
66 5 1396 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 13,143 1,247,181,947 Rls. 37,913 $
67 1 1396 تبريز پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 18,372 1,191,901,872 Rls. 36,744 $
68 11 1396 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 13,971 1,130,949,630 Rls. 30,605 $
69 4 1396 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 11,640 1,089,536,220 Rls. 33,373 $
70 3 1396 تبريز پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 27,384 1,066,421,704 Rls. 32,860 $
71 5 1396 تبريز پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 22,900 1,066,316,400 Rls. 32,400 $
72 9 1396 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,560 1,039,512,720 Rls. 29,440 $
73 5 1396 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 16,490 1,026,093,499 Rls. 31,262 $
74 5 1396 تبريز پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 6,055 948,137,254 Rls. 28,937 $
75 4 1396 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 13,380 813,714,225 Rls. 24,979 $
76 2 1396 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 11,750 686,084,850 Rls. 21,150 $
77 1 1396 تبريز پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,221 524,652,212 Rls. 16,174 $
78 1 1396 تبريز پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,435 523,927,338 Rls. 16,154 $
79 7 1396 تبريز پاكستان 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 44,340 516,686,039 Rls. 15,076 $
80 2 1396 تبريز پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,000 467,121,600 Rls. 14,400 $
81 2 1396 تبريز پاكستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,003 463,631,312 Rls. 14,288 $
82 9 1396 تبريز پاكستان 08081000 سيب , تازه 24,852 442,228,914 Rls. 12,426 $
83 3 1396 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 4,500 438,183,000 Rls. 13,500 $
84 7 1396 تبريز پاكستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 2,484 406,719,030 Rls. 11,922 $
85 12 1396 تبريز پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 24,000 404,082,000 Rls. 10,800 $
86 11 1396 تبريز پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 24,000 399,114,000 Rls. 10,800 $
87 10 1396 تبريز پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 24,000 389,404,800 Rls. 10,800 $
88 10 1396 تبريز پاكستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 9,720 385,328,988 Rls. 10,692 $
89 9 1396 تبريز پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 24,000 384,361,200 Rls. 10,800 $
90 8 1396 تبريز پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 24,000 379,609,200 Rls. 10,800 $
91 7 1396 تبريز پاكستان 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 23,980 369,839,943 Rls. 10,791 $
92 7 1396 تبريز پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 24,000 362,124,000 Rls. 10,800 $
93 4 1396 تبريز پاكستان 04049090 ک ک ک ساير 24,000 352,026,000 Rls. 10,800 $
94 3 1396 تبريز پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 24,000 350,460,000 Rls. 10,800 $
95 12 1396 تبريز پاكستان 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 23,970 319,738,966 Rls. 8,629 $
96 12 1396 تبريز پاكستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 24,020 314,547,905 Rls. 8,407 $
97 11 1396 تبريز پاكستان 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 22,200 293,474,232 Rls. 7,992 $
98 9 1396 تبريز پاكستان 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 22,200 281,725,992 Rls. 7,992 $
99 8 1396 تبريز پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 4,261 263,982,318 Rls. 7,669 $
100 8 1396 تبريز پاكستان 08081000 سيب , تازه 24,210 236,992,770 Rls. 6,778 $
مجموع کل
1,182,412,868,742 ريال
مجموع کل
33,798,055 دلار