آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 جلفا آذربايجان 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 176,067,837 1,021,244,427,507 Rls. 29,931,533 $
2 12 1396 جلفا آذربايجان 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 93,460,199 591,000,000,000 Rls. 15,888,233 $
3 9 1396 جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 263,051 27,816,350,235 Rls. 789,153 $
4 11 1396 جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 200,850 22,025,612,700 Rls. 602,550 $
5 3 1396 جلفا آذربايجان 54072020 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانند ا زپلي پروپيلن غيرمذکور درجاي ديگر 177,070 17,235,074,940 Rls. 531,210 $
6 2 1396 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 162,906 15,855,305,382 Rls. 488,718 $
7 9 1396 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 138,210 14,650,796,988 Rls. 414,630 $
8 12 1396 جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 100,000 11,189,700,000 Rls. 300,000 $
9 2 1396 جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 2,072,390 10,756,895,793 Rls. 331,582 $
10 4 1396 جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 106,000 10,331,820,000 Rls. 318,000 $
11 8 1396 جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 99,985 10,321,635,960 Rls. 299,855 $
12 12 1396 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 90,980 10,168,302,000 Rls. 272,940 $
13 6 1396 جلفا آذربايجان 54072020 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانند ا زپلي پروپيلن غيرمذکور درجاي ديگر 100,000 9,935,220,000 Rls. 300,000 $
14 11 1396 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 82,671 9,092,732,202 Rls. 248,013 $
15 6 1396 جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 84,070 8,428,858,200 Rls. 252,210 $
16 11 1396 جلفا آذربايجان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 9,035 7,344,949,040 Rls. 198,770 $
17 6 1396 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 65,456 6,479,382,552 Rls. 196,368 $
18 8 1396 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 57,284 5,913,833,136 Rls. 171,852 $
19 7 1396 جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 1,032,745 5,593,810,350 Rls. 165,235 $
20 8 1396 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 53,000 5,511,633,000 Rls. 159,000 $
21 1 1396 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 53,000 5,155,374,000 Rls. 159,000 $
22 2 1396 جلفا آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 104,960 5,145,203,429 Rls. 158,600 $
23 3 1396 جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 979,720 5,086,642,792 Rls. 156,755 $
24 1 1396 جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 968,730 5,025,999,474 Rls. 154,997 $
25 4 1396 جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 946,070 4,928,410,326 Rls. 151,367 $
26 12 1396 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 39,410 4,761,533,850 Rls. 127,110 $
27 5 1396 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 48,400 4,738,921,200 Rls. 145,200 $
28 11 1396 جلفا آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 42,000 4,641,588,000 Rls. 126,000 $
29 8 1396 جلفا آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 31,503 4,370,503,260 Rls. 126,012 $
30 7 1396 جلفا آذربايجان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 42,798 4,367,289,402 Rls. 128,394 $
31 10 1396 جلفا آذربايجان 63053200 ظروف (واسطه) نرم برا? مواد به صورت فله از مواد نسج? سنت?ک ?ا مصنوع? 38,250 4,137,426,000 Rls. 114,750 $
32 3 1396 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 42,000 4,088,826,000 Rls. 126,000 $
33 6 1396 جلفا آذربايجان 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 40,740 4,084,592,400 Rls. 122,220 $
34 10 1396 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 36,510 3,959,761,590 Rls. 109,530 $
35 2 1396 جلفا آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 40,000 3,893,880,000 Rls. 120,000 $
36 12 1396 جلفا آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 65,280 3,651,958,800 Rls. 97,920 $
37 7 1396 جلفا آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 29,448 3,570,789,100 Rls. 105,462 $
38 9 1396 جلفا آذربايجان 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 31,576 3,338,920,458 Rls. 94,728 $
39 4 1396 جلفا آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 25,450 3,290,730,000 Rls. 101,200 $
40 3 1396 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 32,130 3,126,720,000 Rls. 96,360 $
41 7 1396 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 30,700 3,124,964,100 Rls. 92,100 $
42 9 1396 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 28,900 3,068,184,000 Rls. 86,700 $
43 11 1396 جلفا آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 54,100 2,989,902,900 Rls. 81,150 $
44 7 1396 جلفا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 28,221 2,873,631,546 Rls. 84,663 $
45 9 1396 جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 32,920 2,752,424,460 Rls. 78,060 $
46 1 1396 جلفا آذربايجان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 477,520 2,478,367,001 Rls. 76,403 $
47 2 1396 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 25,025 2,435,439,375 Rls. 75,078 $
48 12 1396 جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 21,420 2,396,833,740 Rls. 64,260 $
49 4 1396 جلفا آذربايجان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 46,000 2,392,041,600 Rls. 73,600 $
50 3 1396 جلفا آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 46,000 2,388,284,800 Rls. 73,600 $
51 12 1396 جلفا آذربايجان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 21,000 2,349,837,000 Rls. 63,000 $
52 11 1396 جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 20,930 2,320,216,080 Rls. 62,790 $
53 1 1396 جلفا آذربايجان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 45,210 2,287,335,708 Rls. 70,528 $
54 8 1396 جلفا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 21,340 2,238,459,300 Rls. 64,020 $
55 8 1396 جلفا آذربايجان 63053200 ظروف (واسطه) نرم برا? مواد به صورت فله از مواد نسج? سنت?ک ?ا مصنوع? 21,600 2,220,890,400 Rls. 64,800 $
56 7 1396 جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 21,420 2,202,382,980 Rls. 64,260 $
57 10 1396 جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 20,400 2,188,512,000 Rls. 61,200 $
58 10 1396 جلفا آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 20,360 2,184,220,800 Rls. 61,080 $
59 1 1396 جلفا آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 42,000 2,178,809,600 Rls. 67,200 $
60 3 1396 جلفا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 22,030 2,144,223,960 Rls. 66,090 $
61 7 1396 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 21,135 2,143,611,300 Rls. 63,405 $
62 1 1396 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 22,000 2,140,248,000 Rls. 66,000 $
63 8 1396 جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 376,310 2,088,098,066 Rls. 60,209 $
64 6 1396 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 20,700 2,067,642,000 Rls. 62,100 $
65 6 1396 جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 20,400 2,014,153,200 Rls. 61,200 $
66 5 1396 جلفا آذربايجان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 38,000 1,993,001,600 Rls. 60,800 $
67 6 1396 جلفا آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 27,920 1,969,866,840 Rls. 59,465 $
68 5 1396 جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 362,540 1,895,562,489 Rls. 58,006 $
69 3 1396 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18,770 1,819,514,676 Rls. 56,076 $
70 3 1396 جلفا آذربايجان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 34,840 1,763,462,596 Rls. 54,350 $
71 12 1396 جلفا آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 14,500 1,749,048,000 Rls. 46,400 $
72 11 1396 جلفا آذربايجان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 30,200 1,741,095,609 Rls. 47,148 $
73 4 1396 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 17,765 1,733,234,025 Rls. 53,295 $
74 2 1396 جلفا آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 31,200 1,619,482,880 Rls. 49,922 $
75 2 1396 جلفا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 16,000 1,556,925,000 Rls. 48,000 $
76 11 1396 جلفا آذربايجان 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 14,982 1,475,480,112 Rls. 39,926 $
77 5 1396 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,910 1,463,683,380 Rls. 44,730 $
78 8 1396 جلفا آذربايجان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 99,107 1,364,584,462 Rls. 39,643 $
79 12 1396 جلفا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 8,350 1,246,950,870 Rls. 33,450 $
80 5 1396 جلفا آذربايجان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 12,610 1,239,581,790 Rls. 37,830 $
81 11 1396 جلفا آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 38,400 1,187,406,696 Rls. 32,256 $
82 8 1396 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,410 1,183,884,930 Rls. 34,230 $
83 12 1396 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,180 1,142,735,550 Rls. 30,540 $
84 1 1396 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,090 1,078,706,760 Rls. 33,271 $
85 11 1396 جلفا آذربايجان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 9,800 1,074,687,600 Rls. 29,400 $
86 10 1396 جلفا آذربايجان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 19,220 1,072,471,096 Rls. 29,983 $
87 3 1396 جلفا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 10,800 1,051,639,200 Rls. 32,400 $
88 9 1396 جلفا آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 7,420 1,045,896,600 Rls. 29,680 $
89 7 1396 جلفا آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,000 1,045,413,600 Rls. 30,800 $
90 4 1396 جلفا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 10,600 1,033,182,000 Rls. 31,800 $
91 9 1396 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,485 1,004,058,720 Rls. 28,455 $
92 1 1396 جلفا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 13,220 1,003,967,880 Rls. 30,960 $
93 9 1396 جلفا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 5,600 988,222,700 Rls. 28,000 $
94 12 1396 جلفا آذربايجان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 21,000 945,637,200 Rls. 25,200 $
95 2 1396 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 9,500 924,616,500 Rls. 28,500 $
96 6 1396 جلفا آذربايجان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 17,000 909,024,000 Rls. 27,200 $
97 3 1396 جلفا آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 8,740 907,782,208 Rls. 27,968 $
98 12 1396 جلفا آذربايجان 12060090 ک ک ک ساير 8,934 886,682,640 Rls. 23,802 $
99 6 1396 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,895 884,332,395 Rls. 26,685 $
100 12 1396 جلفا آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 22,655 882,460,150 Rls. 23,738 $
مجموع کل
2,010,814,406,736 ريال
مجموع کل
57,438,862 دلار