آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 533,608 184,959,860,832 Rls. 5,701,796 $
2 7 1396 جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 461,030 152,130,040,603 Rls. 4,473,535 $
3 1 1396 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 416,807 135,335,437,032 Rls. 4,173,684 $
4 1 1396 جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 353,340 104,732,013,640 Rls. 3,230,102 $
5 2 1396 جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 247,765 77,970,541,719 Rls. 2,403,321 $
6 5 1396 جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 192,250 60,995,960,010 Rls. 1,864,825 $
7 12 1396 جلفا ترکيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 120,000 55,280,347,200 Rls. 1,483,200 $
8 3 1396 جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 163,060 51,319,489,882 Rls. 1,581,682 $
9 11 1396 جلفا ترکيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 100,000 45,674,526,000 Rls. 1,236,000 $
10 6 1396 جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 135,970 43,939,082,019 Rls. 1,318,909 $
11 3 1396 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 116,369 37,245,255,028 Rls. 1,147,928 $
12 7 1396 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 6,705,010 36,278,742,046 Rls. 1,071,792 $
13 8 1396 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 6,289,740 35,060,594,016 Rls. 1,006,359 $
14 6 1396 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 6,071,370 32,226,075,585 Rls. 970,276 $
15 11 1396 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 91,021 30,208,969,608 Rls. 816,252 $
16 5 1396 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 5,701,320 29,903,186,915 Rls. 912,218 $
17 5 1396 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 114,445 27,046,405,740 Rls. 824,340 $
18 4 1396 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 114,192 26,645,018,880 Rls. 818,304 $
19 8 1396 جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 74,522 25,082,785,819 Rls. 722,863 $
20 10 1396 جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 65,920 22,988,368,627 Rls. 639,424 $
21 4 1396 جلفا ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 261,626 21,286,545,425 Rls. 654,065 $
22 9 1396 جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 54,902 18,747,710,071 Rls. 531,562 $
23 7 1396 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 43,935 17,846,183,340 Rls. 527,220 $
24 3 1396 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 3,128,020 16,241,048,101 Rls. 500,484 $
25 4 1396 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 2,842,700 14,815,486,395 Rls. 455,027 $
26 12 1396 جلفا ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 12,122,460,000 Rls. 324,000 $
27 9 1396 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 240,005 11,841,955,535 Rls. 336,007 $
28 2 1396 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 2,134,640 11,079,279,746 Rls. 341,536 $
29 10 1396 جلفا ترکيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 24,000 10,764,768,960 Rls. 296,640 $
30 8 1396 جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 22,021 9,014,956,980 Rls. 264,252 $
31 2 1396 جلفا ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 88,000 6,992,986,000 Rls. 215,600 $
32 8 1396 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 142,912 6,867,447,607 Rls. 200,077 $
33 6 1396 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 145,677 6,065,629,394 Rls. 182,254 $
34 11 1396 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 97,008 5,560,011,436 Rls. 150,268 $
35 1 1396 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 819,336 4,542,099,106 Rls. 140,067 $
36 9 1396 جلفا ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,453,324,000 Rls. 98,000 $
37 3 1396 جلفا ترکيه 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 16,270 3,167,183,280 Rls. 97,620 $
38 1 1396 جلفا ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 38,000 3,019,046,800 Rls. 93,100 $
39 12 1396 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 49,368 2,785,862,310 Rls. 74,690 $
40 8 1396 جلفا ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 44,838 2,458,772,438 Rls. 71,741 $
41 12 1396 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 398,750 2,393,040,335 Rls. 63,801 $
42 4 1396 جلفا ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,400 2,378,634,000 Rls. 73,200 $
43 12 1396 جلفا ترکيه 12060090 ک ک ک ساير 66,780 2,248,641,500 Rls. 60,100 $
44 9 1396 جلفا ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 22,982 2,209,422,600 Rls. 62,700 $
45 9 1396 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 345,580 1,949,522,247 Rls. 55,293 $
46 4 1396 جلفا ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 19,676 1,949,098,607 Rls. 59,981 $
47 3 1396 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 98,716 1,922,013,500 Rls. 59,230 $
48 5 1396 جلفا ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 50,000 1,812,574,500 Rls. 55,500 $
49 12 1396 جلفا ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 154,946 1,742,001,921 Rls. 46,484 $
50 12 1396 جلفا ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 68,910 1,637,308,491 Rls. 44,792 $
51 3 1396 جلفا ترکيه 27101950 روغن صنعتي 122,400 1,608,429,636 Rls. 49,572 $
52 12 1396 جلفا ترکيه 08105000 کيوي، تازه 69,152 1,423,042,110 Rls. 38,034 $
53 5 1396 جلفا ترکيه 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 20,668 1,349,992,424 Rls. 41,336 $
54 11 1396 جلفا ترکيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 21,100 1,301,686,008 Rls. 35,448 $
55 1 1396 جلفا ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 22,000 1,141,465,600 Rls. 35,200 $
56 2 1396 جلفا ترکيه 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 61,666 999,482,528 Rls. 30,833 $
57 5 1396 جلفا ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 59,940 921,365,260 Rls. 28,172 $
58 3 1396 جلفا ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 24,962 899,124,600 Rls. 27,708 $
59 2 1396 جلفا ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 39,960 609,161,735 Rls. 18,781 $
60 1 1396 جلفا ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 23,742 577,251,117 Rls. 17,807 $
61 5 1396 جلفا ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 24,724 485,979,765 Rls. 14,835 $
62 8 1396 جلفا ترکيه 82121000 ک خودتراش 4,500 323,006,670 Rls. 9,238 $
63 1 1396 جلفا ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 16,480 176,302,051 Rls. 5,438 $
64 6 1396 جلفا ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,400 161,235,200 Rls. 4,880 $
65 12 1396 جلفا ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 10,000 149,660,000 Rls. 4,000 $
66 2 1396 جلفا ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 7,460 79,848,483 Rls. 2,462 $
67 9 1396 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 550 4,433,745 Rls. 126 $
مجموع کل
1,436,149,182,758 ريال
مجموع کل
42,895,971 دلار
[1]