آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,446 513,000,000,000 Rls. 13,731,989 $
2 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,248 163,000,000,000 Rls. 4,979,600 $
3 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 135 3,156,338,520 Rls. 97,148 $
4 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 62 2,445,124,750 Rls. 75,338 $
5 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 591 2,281,338,100 Rls. 61,292 $
6 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 11,020 2,183,201,848 Rls. 65,466 $
7 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 11,060 2,096,637,524 Rls. 61,957 $
8 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 74 1,590,344,361 Rls. 47,771 $
9 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 86 1,438,074,782 Rls. 44,318 $
10 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 23 1,350,520,200 Rls. 36,778 $
11 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 440 1,146,418,776 Rls. 32,473 $
12 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 962 1,002,238,000 Rls. 26,960 $
13 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 7,650 997,407,000 Rls. 30,600 $
14 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 909,860,000 Rls. 28,000 $
15 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90129000 ا جرا ءوقطعات ومتفرعات ميکروسکوپهاوديفرا کتوگرا فهاي مشمول 9012 100 908,628,000 Rls. 28,000 $
16 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 29 733,127,760 Rls. 19,935 $
17 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 3,680 715,079,808 Rls. 21,559 $
18 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 648,445,000 Rls. 17,500 $
19 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 700 635,902,400 Rls. 19,600 $
20 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 625,800,000 Rls. 17,500 $
21 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 650 623,768,600 Rls. 18,200 $
22 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,000 616,665,000 Rls. 17,500 $
23 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 650 614,377,400 Rls. 18,200 $
24 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 3,060 556,237,773 Rls. 17,008 $
25 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20 496,220,550 Rls. 13,575 $
26 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 24 495,896,856 Rls. 15,282 $
27 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 60 492,603,468 Rls. 15,186 $
28 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,100 472,032,000 Rls. 13,200 $
29 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 43 453,756,330 Rls. 13,630 $
30 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 1,640 340,736,850 Rls. 10,470 $
31 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 12 205,328,736 Rls. 5,816 $
32 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 950 167,694,000 Rls. 4,750 $
33 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1,000 148,863,334 Rls. 4,217 $
34 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57029110 احرامي (سجاده) از پشم يا موي نرم (كرك)حيوان ، غير مخملي باف ، آماده مصرف 900 117,342,000 Rls. 3,600 $
35 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 300 111,525,000 Rls. 3,000 $
36 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,646 106,752,976 Rls. 3,292 $
37 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08109020 زرشك تازه 1,000 105,714,000 Rls. 3,000 $
38 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 40 103,804,800 Rls. 3,200 $
39 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 600 102,819,000 Rls. 3,000 $
40 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 735 89,321,022 Rls. 2,646 $
41 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 03063590 --- سا?ر 180 87,308,000 Rls. 2,536 $
42 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 217 74,401,008 Rls. 2,252 $
43 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 3,660 70,571,440 Rls. 2,150 $
44 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 340 67,707,360 Rls. 1,985 $
45 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 500 66,840,000 Rls. 2,000 $
46 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 03063300 -- خرچنگ­ها 500 65,318,000 Rls. 2,000 $
47 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 1,679 62,820,159 Rls. 1,679 $
48 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 320 62,380,800 Rls. 1,920 $
49 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 2,885 57,216,000 Rls. 1,600 $
50 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 100 53,963,250 Rls. 1,650 $
51 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 312 47,694,603 Rls. 1,353 $
52 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 240 45,950,800 Rls. 1,400 $
53 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 75 33,673,500 Rls. 900 $
54 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 250 33,040,000 Rls. 1,000 $
55 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 140 32,435,000 Rls. 1,000 $
56 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 48 32,409,072 Rls. 918 $
57 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 1,000 27,880,800 Rls. 860 $
58 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 78060010 ساير مصنوعات از سرب 926 16,634,000 Rls. 500 $
59 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 03063300 -- خرچنگ­ها 100 13,128,800 Rls. 400 $
60 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 100 11,696,400 Rls. 360 $
61 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 8 9,733,200 Rls. 300 $
62 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 690 8,768,352 Rls. 245 $
63 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 120 6,289,480 Rls. 194 $
64 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 1,251 4,808,334 Rls. 148 $
65 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 78060010 ساير مصنوعات از سرب 52 3,741,500 Rls. 100 $
مجموع کل
708,282,356,382 ريال
مجموع کل
19,662,006 دلار
[1]