آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 خارك هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 41,594,992 354,765,137,775 Rls. 10,936,151 $
2 1 1396 خارك هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 25,599,627 272,288,720,908 Rls. 8,396,676 $
مجموع کل
627,053,858,683 ريال
مجموع کل
19,332,827 دلار
[1]