آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 خارك چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 48,685,655 408,661,158,245 Rls. 12,596,299 $
2 1 1396 خارك چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 17,825,079 189,547,582,500 Rls. 5,846,625 $
3 2 1396 خارك چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,000,875 174,913,998,172 Rls. 5,390,428 $
4 2 1396 خارك چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 10,998,588 153,464,041,008 Rls. 4,729,392 $
5 2 1396 خارك چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 27,117,542 59,835,696,408 Rls. 1,843,992 $
مجموع کل
986,422,476,333 ريال
مجموع کل
30,406,736 دلار
[1]