آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 14,424,084 218,076,526,503 Rls. 6,176,663 $
2 3 1396 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 12,694,802 193,513,249,387 Rls. 5,963,374 $
3 8 1396 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 9,209,997 159,388,247,392 Rls. 4,565,867 $
4 11 1396 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 14,478,504 149,475,342,478 Rls. 4,053,919 $
5 2 1396 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 9,638,875 146,890,992,914 Rls. 4,527,854 $
6 9 1396 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,410,789 138,941,720,423 Rls. 3,928,754 $
7 12 1396 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,773,179 96,211,465,385 Rls. 2,569,255 $
8 12 1396 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 9,072,848 94,847,742,541 Rls. 2,538,641 $
9 10 1396 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 8,910,344 89,877,589,462 Rls. 2,494,840 $
10 6 1396 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 6,062,906 86,435,973,360 Rls. 2,602,618 $
11 6 1396 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,990,815 80,971,691,294 Rls. 2,439,933 $
12 7 1396 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 5,444,434 74,895,152,786 Rls. 2,198,802 $
13 6 1396 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 750,960 74,743,250,874 Rls. 2,252,880 $
14 10 1396 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,831,871 66,676,651,117 Rls. 1,841,708 $
15 5 1396 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,036,670 57,463,718,005 Rls. 1,754,536 $
16 7 1396 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 34,652,920 52,410,834,789 Rls. 1,547,928 $
17 9 1396 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 7,893,125 50,179,430,543 Rls. 1,419,817 $
18 7 1396 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,934,374 44,914,159,350 Rls. 1,326,955 $
19 7 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 6,007,666 42,652,212,778 Rls. 1,261,610 $
20 8 1396 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 28,786,000 42,345,584,605 Rls. 1,216,525 $
21 11 1396 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,288,931 41,996,802,255 Rls. 1,140,903 $
22 5 1396 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,418,780 41,823,583,939 Rls. 1,273,853 $
23 8 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 5,742,535 41,810,845,944 Rls. 1,205,932 $
24 7 1396 دوغارون افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 405,501 40,911,157,563 Rls. 1,214,613 $
25 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,389,350 40,768,913,632 Rls. 1,090,981 $
26 10 1396 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,271,479 40,680,804,131 Rls. 1,128,856 $
27 2 1396 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 4,622,080 40,079,953,248 Rls. 1,235,526 $
28 8 1396 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 805,196 39,917,664,687 Rls. 1,151,099 $
29 5 1396 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 412,942 39,818,266,548 Rls. 1,214,683 $
30 12 1396 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 661,880 36,908,449,690 Rls. 987,830 $
31 2 1396 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 377,325 36,712,864,455 Rls. 1,131,698 $
32 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 5,378,325 36,636,252,672 Rls. 1,129,448 $
33 6 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 5,132,993 35,768,337,801 Rls. 1,077,927 $
34 8 1396 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,250,124 35,620,350,222 Rls. 1,024,006 $
35 1 1396 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 3,739,570 31,861,226,582 Rls. 982,699 $
36 11 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,030,950 31,611,584,217 Rls. 857,849 $
37 6 1396 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 22,254,730 29,361,801,748 Rls. 884,029 $
38 8 1396 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,781,222 28,465,588,191 Rls. 811,555 $
39 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 4,000,000 27,537,405,000 Rls. 840,000 $
40 1 1396 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 27,662,100 26,908,273,312 Rls. 829,758 $
41 2 1396 دوغارون افغانستان 01022110 گاو ش?ر? مولد نژاد خالص 209,600 26,448,325,200 Rls. 815,400 $
42 1 1396 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 265,951 25,780,477,388 Rls. 794,968 $
43 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,423,575 23,348,825,820 Rls. 718,950 $
44 3 1396 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 238,812 23,279,160,882 Rls. 717,438 $
45 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 3,055,450 22,921,761,605 Rls. 641,645 $
46 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 20,728,250 22,318,875,207 Rls. 681,663 $
47 12 1396 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,184,080 21,946,718,801 Rls. 587,444 $
48 5 1396 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 18,743,020 21,716,332,661 Rls. 662,318 $
49 10 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,811,000 21,284,500,700 Rls. 590,500 $
50 4 1396 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,382,519 21,185,968,295 Rls. 649,437 $
51 7 1396 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 205,000 20,867,172,300 Rls. 617,370 $
52 2 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,530,800 19,007,041,755 Rls. 585,909 $
53 4 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 19,414,750 18,946,611,470 Rls. 582,442 $
54 1 1396 دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 2,725,576 18,485,573,504 Rls. 570,094 $
55 8 1396 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 177,184 18,471,899,544 Rls. 531,552 $
56 12 1396 دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 2,116,413 18,141,260,065 Rls. 486,009 $
57 3 1396 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,487,370 17,761,355,647 Rls. 547,376 $
58 11 1396 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,301,400 17,526,232,649 Rls. 474,828 $
59 2 1396 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 17,499,870 17,031,073,659 Rls. 524,996 $
60 9 1396 دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,058,840 17,022,488,592 Rls. 482,341 $
61 11 1396 دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,404,481 16,822,988,544 Rls. 457,747 $
62 10 1396 دوغارون افغانستان 07031000 پيازوموسير 2,317,313 16,637,275,802 Rls. 460,409 $
63 4 1396 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 168,079 16,429,780,155 Rls. 504,237 $
64 11 1396 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 286,400 15,014,955,252 Rls. 408,375 $
65 4 1396 دوغارون افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 114,500 14,895,324,000 Rls. 457,600 $
66 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,726,200 14,338,102,065 Rls. 441,867 $
67 7 1396 دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,748,195 14,160,091,733 Rls. 418,535 $
68 7 1396 دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 161,320 14,109,333,740 Rls. 416,526 $
69 3 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 2,000,000 13,627,950,000 Rls. 420,000 $
70 4 1396 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,933,490 13,611,975,895 Rls. 418,005 $
71 11 1396 دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 789,384 13,104,989,744 Rls. 355,046 $
72 9 1396 دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 158,940 12,655,559,385 Rls. 358,350 $
73 10 1396 دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,740,730 12,632,869,781 Rls. 349,629 $
74 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 1,644,232 12,513,508,447 Rls. 345,289 $
75 8 1396 دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 139,065 12,264,481,002 Rls. 353,706 $
76 2 1396 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 208,621 11,934,480,957 Rls. 367,933 $
77 12 1396 دوغارون افغانستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,281,434 11,836,420,131 Rls. 316,806 $
78 3 1396 دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 168,170 11,819,875,085 Rls. 364,255 $
79 11 1396 دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,385,906 11,752,201,050 Rls. 318,568 $
80 9 1396 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 213,190 11,683,523,856 Rls. 331,306 $
81 8 1396 دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 860,543 11,521,622,975 Rls. 330,055 $
82 3 1396 دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 1,260,880 11,409,048,421 Rls. 351,561 $
83 10 1396 دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 188,220 11,246,255,491 Rls. 312,142 $
84 7 1396 دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 723,802 11,132,282,189 Rls. 329,777 $
85 6 1396 دوغارون افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 107,532 10,779,996,660 Rls. 322,596 $
86 12 1396 دوغارون افغانستان 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 47,800 10,762,605,000 Rls. 286,200 $
87 2 1396 دوغارون افغانستان 08071100 هندوا نه , تازه 1,760,726 10,675,019,809 Rls. 329,023 $
88 10 1396 دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 98,836 10,651,037,208 Rls. 296,508 $
89 11 1396 دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 192,100 10,628,091,750 Rls. 288,150 $
90 10 1396 دوغارون افغانستان 08105000 کيوي، تازه 730,426 10,622,293,306 Rls. 294,424 $
91 10 1396 دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 1,224,811 10,610,429,041 Rls. 294,238 $
92 10 1396 دوغارون افغانستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 83,800 10,557,603,700 Rls. 293,300 $
93 9 1396 دوغارون افغانستان 08105000 کيوي، تازه 612,458 10,539,971,728 Rls. 298,427 $
94 5 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 214,100 10,517,521,800 Rls. 321,150 $
95 12 1396 دوغارون افغانستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 67,930 10,256,668,200 Rls. 275,400 $
96 11 1396 دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 140,170 10,255,378,874 Rls. 278,000 $
97 12 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 322,700 10,172,131,620 Rls. 271,068 $
98 6 1396 دوغارون افغانستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 77,400 10,085,609,450 Rls. 305,480 $
99 1 1396 دوغارون افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 405,300 9,947,391,432 Rls. 306,724 $
100 12 1396 دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 117,410 9,413,881,212 Rls. 252,708 $
مجموع کل
3,583,233,844,057 ريال
مجموع کل
104,059,524 دلار