آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 زاهدان پاكستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 10,532,715 160,674,152,524 Rls. 4,739,872 $
2 10 1396 زاهدان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 6,520,826 117,927,240,066 Rls. 3,283,126 $
3 9 1396 زاهدان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 6,767,954 112,048,851,857 Rls. 3,171,894 $
4 8 1396 زاهدان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 544,023 85,357,282,311 Rls. 2,448,105 $
5 11 1396 زاهدان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 4,126,920 80,680,163,629 Rls. 2,190,869 $
6 7 1396 زاهدان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 475,267 72,545,766,951 Rls. 2,138,436 $
7 1 1396 زاهدان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 5,680,070 70,899,753,016 Rls. 2,186,541 $
8 8 1396 زاهدان پاكستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 4,364,567 67,920,730,652 Rls. 1,964,047 $
9 9 1396 زاهدان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 363,368 57,666,452,041 Rls. 1,636,240 $
10 6 1396 زاهدان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 345,914 51,695,818,187 Rls. 1,556,616 $
11 2 1396 زاهدان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 2,998,570 50,425,413,500 Rls. 1,554,447 $
12 3 1396 زاهدان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 3,080,320 48,197,576,948 Rls. 1,485,421 $
13 12 1396 زاهدان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 2,192,118 45,716,052,875 Rls. 1,223,092 $
14 7 1396 زاهدان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 2,995,670 44,945,253,658 Rls. 1,328,486 $
15 8 1396 زاهدان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 2,628,920 41,133,574,579 Rls. 1,181,278 $
16 11 1396 زاهدان پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 636,245 33,587,661,990 Rls. 912,813 $
17 2 1396 زاهدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 8,538,191 33,028,631,635 Rls. 1,018,074 $
18 1 1396 زاهدان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 976,951 31,676,455,796 Rls. 976,951 $
19 7 1396 زاهدان پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 827,988 30,877,751,422 Rls. 911,821 $
20 5 1396 زاهدان پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 536,095 29,544,607,472 Rls. 900,638 $
21 10 1396 زاهدان پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 257,836 27,790,262,616 Rls. 773,508 $
22 9 1396 زاهدان پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 261,687 27,755,585,172 Rls. 785,061 $
23 5 1396 زاهدان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 2,176,530 27,217,885,164 Rls. 829,367 $
24 1 1396 زاهدان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 22,450,000 27,131,621,200 Rls. 836,650 $
25 4 1396 زاهدان پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 486,595 26,640,251,657 Rls. 817,477 $
26 10 1396 زاهدان پاكستان 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 5,790,556 25,906,875,858 Rls. 723,816 $
27 3 1396 زاهدان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 759,912 24,658,186,521 Rls. 759,912 $
28 4 1396 زاهدان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 167,447 24,522,584,850 Rls. 753,512 $
29 3 1396 زاهدان پاكستان 39269090 ک ک ک پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 246,905 24,037,978,290 Rls. 740,715 $
30 6 1396 زاهدان پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 632,734 23,159,872,981 Rls. 696,006 $
31 5 1396 زاهدان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 699,484 22,914,319,495 Rls. 699,484 $
32 4 1396 زاهدان پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 225,354 21,970,495,365 Rls. 676,062 $
33 5 1396 زاهدان پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 222,207 21,847,428,000 Rls. 666,621 $
34 7 1396 زاهدان پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 207,614 21,105,917,628 Rls. 622,842 $
35 6 1396 زاهدان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,631,020 20,599,672,929 Rls. 621,501 $
36 7 1396 زاهدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 1,202,532 20,467,465,671 Rls. 601,277 $
37 8 1396 زاهدان پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 841,212 20,446,816,521 Rls. 588,849 $
38 2 1396 زاهدان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 619,967 20,110,022,817 Rls. 619,967 $
39 4 1396 زاهدان پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 205,578 20,088,296,658 Rls. 616,734 $
40 2 1396 زاهدان پاكستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 205,573 20,008,630,650 Rls. 616,719 $
41 7 1396 زاهدان پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 832,013 19,821,706,988 Rls. 582,409 $
42 10 1396 زاهدان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 550,549 19,771,925,994 Rls. 550,549 $
43 6 1396 زاهدان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 587,403 19,491,293,255 Rls. 587,403 $
44 11 1396 زاهدان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,000,000 19,215,677,000 Rls. 521,000 $
45 11 1396 زاهدان پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 310,264 18,932,193,996 Rls. 515,610 $
46 5 1396 زاهدان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 146,765 18,615,102,627 Rls. 567,942 $
47 7 1396 زاهدان پاكستان 08061000 انگور تازه 781,226 18,563,595,509 Rls. 546,862 $
48 6 1396 زاهدان پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 324,649 18,104,810,022 Rls. 545,408 $
49 10 1396 زاهدان پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 165,961 17,930,989,704 Rls. 497,883 $
50 9 1396 زاهدان پاكستان 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 4,979,350 17,289,738,348 Rls. 489,804 $
51 8 1396 زاهدان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,225,000 17,220,698,500 Rls. 495,825 $
52 5 1396 زاهدان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 13,675,000 17,096,875,450 Rls. 521,975 $
53 8 1396 زاهدان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 484,406 16,926,815,499 Rls. 484,406 $
54 12 1396 زاهدان پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 12,100,000 16,621,448,500 Rls. 445,100 $
55 8 1396 زاهدان پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 231,374 16,291,748,746 Rls. 472,003 $
56 7 1396 زاهدان پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 236,818 16,268,098,858 Rls. 481,188 $
57 3 1396 زاهدان پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 178,455 15,844,808,460 Rls. 488,305 $
58 4 1396 زاهدان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 473,237 15,404,497,445 Rls. 473,237 $
59 2 1396 زاهدان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 12,675,000 15,214,326,000 Rls. 468,975 $
60 10 1396 زاهدان پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 188,153 14,017,669,952 Rls. 389,525 $
61 4 1396 زاهدان پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 943,110 13,991,612,241 Rls. 429,421 $
62 3 1396 زاهدان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 11,450,000 13,746,830,150 Rls. 423,650 $
63 8 1396 زاهدان پاكستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 129,569 13,661,744,748 Rls. 388,707 $
64 8 1396 زاهدان پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 130,017 13,528,918,569 Rls. 390,051 $
65 10 1396 زاهدان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,000,000 13,451,496,000 Rls. 374,000 $
66 6 1396 زاهدان پاكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 131,303 13,104,263,037 Rls. 393,909 $
67 2 1396 زاهدان پاكستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 336,330 13,092,388,302 Rls. 403,598 $
68 6 1396 زاهدان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,225,000 12,909,834,150 Rls. 389,325 $
69 3 1396 زاهدان پاكستان 69089040 كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 3,264,885 12,672,634,150 Rls. 390,576 $
70 9 1396 زاهدان پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 505,769 12,496,960,602 Rls. 354,040 $
71 11 1396 زاهدان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 9,000,000 12,305,830,000 Rls. 333,000 $
72 8 1396 زاهدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 697,590 12,154,943,541 Rls. 348,798 $
73 11 1396 زاهدان پاكستان 08132000 آلو خشک کرده 166,786 12,119,732,701 Rls. 329,184 $
74 9 1396 زاهدان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 9,000,000 12,092,367,000 Rls. 343,000 $
75 1 1396 زاهدان پاكستان 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 5,329,844 12,030,339,218 Rls. 371,011 $
76 11 1396 زاهدان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 203,405 12,003,722,613 Rls. 325,448 $
77 11 1396 زاهدان پاكستان 39011090 ک ک ک ساير: 287,970 11,914,260,931 Rls. 324,253 $
78 12 1396 زاهدان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 191,675 11,702,189,259 Rls. 313,551 $
79 9 1396 زاهدان پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 294,356 11,436,742,349 Rls. 323,793 $
80 1 1396 زاهدان پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 116,939 11,376,299,076 Rls. 350,817 $
81 1 1396 زاهدان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 75,995 11,089,662,584 Rls. 341,978 $
82 12 1396 زاهدان پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 293,419 10,925,953,823 Rls. 293,419 $
83 8 1396 زاهدان پاكستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 276,395 10,558,621,288 Rls. 304,034 $
84 8 1396 زاهدان پاكستان 08061000 انگور تازه 434,538 10,540,582,636 Rls. 304,176 $
85 2 1396 زاهدان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 197,043 10,362,487,968 Rls. 319,452 $
86 11 1396 زاهدان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 279,346 10,285,384,080 Rls. 279,346 $
87 10 1396 زاهدان پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 403,553 10,138,457,768 Rls. 282,487 $
88 10 1396 زاهدان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 162,579 10,118,304,362 Rls. 281,156 $
89 11 1396 زاهدان پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 422,340 10,100,071,327 Rls. 274,525 $
90 8 1396 زاهدان پاكستان 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 3,231,677 10,062,140,013 Rls. 287,749 $
91 4 1396 زاهدان پاكستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 103,090 10,061,073,750 Rls. 309,270 $
92 4 1396 زاهدان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 2,481,079 9,849,755,164 Rls. 302,408 $
93 10 1396 زاهدان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 7,000,000 9,843,288,000 Rls. 273,000 $
94 12 1396 زاهدان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,000,000 9,806,737,500 Rls. 262,500 $
95 12 1396 زاهدان پاكستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 211,708 9,495,508,798 Rls. 254,050 $
96 5 1396 زاهدان پاكستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 241,091 9,477,618,182 Rls. 289,309 $
97 10 1396 زاهدان پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 67,789 9,419,376,962 Rls. 261,238 $
98 9 1396 زاهدان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,000,000 9,409,995,000 Rls. 265,000 $
99 12 1396 زاهدان پاكستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 245,642 9,177,065,815 Rls. 245,642 $
100 1 1396 زاهدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,349,240 9,168,266,212 Rls. 282,704 $
مجموع کل
2,535,256,841,874 ريال
مجموع کل
73,993,831 دلار