آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 437,818 49,418,386,956 Rls. 1,417,835 $
2 9 1396 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 429,709 48,501,875,403 Rls. 1,372,917 $
3 3 1396 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 510,760 42,127,033,679 Rls. 1,298,247 $
4 12 1396 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 269,480 33,082,612,268 Rls. 883,064 $
5 4 1396 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 297,610 26,745,008,759 Rls. 822,015 $
6 11 1396 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 184,200 24,099,189,858 Rls. 653,616 $
7 1 1396 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 241,264 20,436,040,896 Rls. 630,182 $
8 2 1396 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 216,780 18,232,336,567 Rls. 562,003 $
9 7 1396 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 122,820 13,790,166,971 Rls. 404,527 $
10 3 1396 زنجان افغانستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 914,978 13,656,060,483 Rls. 420,889 $
11 5 1396 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 135,150 12,777,046,329 Rls. 389,967 $
12 7 1396 زنجان افغانستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 565,125 12,500,321,425 Rls. 367,331 $
13 4 1396 زنجان افغانستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 818,386 12,266,056,524 Rls. 376,458 $
14 1 1396 زنجان افغانستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 761,858 11,365,918,290 Rls. 350,455 $
15 2 1396 زنجان افغانستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 692,210 10,330,985,922 Rls. 318,392 $
16 10 1396 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 81,110 9,564,606,408 Rls. 266,704 $
17 3 1396 زنجان افغانستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 348,944 7,360,198,832 Rls. 226,814 $
18 6 1396 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 54,320 5,604,160,893 Rls. 169,947 $
19 12 1396 زنجان افغانستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 221,049 5,375,856,418 Rls. 143,682 $
20 9 1396 زنجان افغانستان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 92,288 4,394,109,600 Rls. 124,580 $
21 10 1396 زنجان افغانستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 173,455 4,080,067,909 Rls. 112,746 $
22 10 1396 زنجان افغانستان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 27,060 3,227,004,138 Rls. 89,542 $
23 5 1396 زنجان افغانستان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 144,618 3,016,017,901 Rls. 91,941 $
24 12 1396 زنجان افغانستان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 147,816 2,553,563,169 Rls. 67,995 $
25 10 1396 زنجان افغانستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 149,094 2,470,255,521 Rls. 68,584 $
26 5 1396 زنجان افغانستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 102,912 1,546,133,787 Rls. 47,339 $
27 11 1396 زنجان افغانستان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 22,750 1,180,169,900 Rls. 31,850 $
28 9 1396 زنجان افغانستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 48,814 1,118,482,504 Rls. 31,729 $
29 1 1396 زنجان افغانستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 18,000 875,286,000 Rls. 27,000 $
30 9 1396 زنجان افغانستان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 50,382 816,967,306 Rls. 23,176 $
31 9 1396 زنجان افغانستان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 49,680 805,584,053 Rls. 22,853 $
32 10 1396 زنجان افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 15,143 659,429,192 Rls. 18,172 $
33 6 1396 زنجان افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 14,437 576,742,605 Rls. 17,324 $
34 1 1396 زنجان افغانستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,950 569,176,256 Rls. 17,552 $
35 1 1396 زنجان افغانستان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 22,652 477,322,632 Rls. 14,724 $
36 8 1396 زنجان افغانستان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 23,729 456,326,467 Rls. 13,051 $
37 10 1396 زنجان افغانستان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 27,026 451,143,396 Rls. 12,432 $
38 9 1396 زنجان افغانستان 72164010 ک ک ک با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 25,100 310,145,640 Rls. 8,785 $
39 8 1396 زنجان افغانستان 72164010 ک ک ک با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 23,940 294,513,471 Rls. 8,379 $
40 11 1396 زنجان افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 5,467 277,610,760 Rls. 7,560 $
41 5 1396 زنجان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,056 235,826,346 Rls. 7,197 $
42 2 1396 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 144,750 220,710,112 Rls. 6,804 $
43 6 1396 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 126,750 198,147,780 Rls. 5,956 $
44 8 1396 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 101,000 164,769,365 Rls. 4,746 $
45 7 1396 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 83,555 132,129,539 Rls. 3,927 $
46 10 1396 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 75,250 127,145,187 Rls. 3,537 $
47 12 1396 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 72,250 126,480,065 Rls. 3,395 $
48 4 1396 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 75,250 115,139,620 Rls. 3,536 $
49 3 1396 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 73,750 112,466,696 Rls. 3,466 $
50 9 1396 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 48,500 80,457,816 Rls. 2,279 $
51 5 1396 زنجان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 4,500 73,717,875 Rls. 2,250 $
52 12 1396 زنجان افغانستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 600 67,138,200 Rls. 1,800 $
53 1 1396 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 43,000 65,524,768 Rls. 2,021 $
54 7 1396 زنجان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,150 53,731,125 Rls. 1,575 $
55 3 1396 زنجان افغانستان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 2,898 51,722,055 Rls. 1,594 $
56 7 1396 زنجان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 423 50,524,315 Rls. 1,481 $
57 2 1396 زنجان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 426 48,381,459 Rls. 1,491 $
58 5 1396 زنجان افغانستان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 2,998 45,177,282 Rls. 1,379 $
59 11 1396 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 25,750 44,432,410 Rls. 1,210 $
60 12 1396 زنجان افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 290 32,450,130 Rls. 870 $
61 2 1396 زنجان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,668 31,929,816 Rls. 984 $
62 2 1396 زنجان افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 935 31,897,367 Rls. 983 $
63 8 1396 زنجان افغانستان 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 276 28,951,020 Rls. 828 $
64 1 1396 زنجان افغانستان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 1,368 24,378,336 Rls. 752 $
65 10 1396 زنجان افغانستان 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 200 21,456,000 Rls. 600 $
66 1 1396 زنجان افغانستان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 1,302 19,418,382 Rls. 599 $
67 12 1396 زنجان افغانستان 84194090 --- سا?ر 45 11,189,700 Rls. 300 $
68 2 1396 زنجان افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 90 8,758,530 Rls. 270 $
69 2 1396 زنجان افغانستان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 4,440 7,201,458 Rls. 222 $
70 12 1396 زنجان افغانستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 20 1,491,960 Rls. 40 $
71 12 1396 زنجان افغانستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 5 559,485 Rls. 15 $
مجموع کل
409,623,219,287 ريال
مجموع کل
11,998,466 دلار
[1]