آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 7,635,435 862,002,418,628 Rls. 24,404,296 $
2 8 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 6,924,271 778,827,401,250 Rls. 22,439,825 $
3 12 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 5,718,020 722,358,656,792 Rls. 19,339,264 $
4 7 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 5,399,862 591,751,156,887 Rls. 17,506,176 $
5 5 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 6,208,884 582,399,423,615 Rls. 17,781,550 $
6 2 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 6,230,521 525,670,213,467 Rls. 16,204,944 $
7 6 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 5,028,216 518,856,200,912 Rls. 15,622,982 $
8 1 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 5,928,127 513,984,468,927 Rls. 15,850,550 $
9 4 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 5,719,767 509,053,052,906 Rls. 15,650,253 $
10 11 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 3,866,337 499,809,078,634 Rls. 13,584,059 $
11 3 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 5,403,284 447,001,942,414 Rls. 13,776,077 $
12 10 1396 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 3,570,133 431,693,651,860 Rls. 11,967,666 $
13 9 1396 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,181,910 101,906,287,434 Rls. 2,891,943 $
14 12 1396 زنجان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 218,725 56,441,685,504 Rls. 1,515,395 $
15 10 1396 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 398,550 38,060,987,703 Rls. 1,051,735 $
16 11 1396 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 294,720 28,391,518,593 Rls. 771,317 $
17 11 1396 زنجان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 95,270 24,705,769,090 Rls. 672,797 $
18 12 1396 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 264,360 24,111,494,769 Rls. 646,778 $
19 7 1396 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 185,500 16,819,265,038 Rls. 491,624 $
20 7 1396 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 191,400 16,579,553,790 Rls. 487,214 $
21 6 1396 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 191,000 14,740,104,961 Rls. 442,507 $
22 3 1396 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 210,250 14,285,158,088 Rls. 440,302 $
23 12 1396 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 321,525 13,216,850,322 Rls. 353,678 $
24 2 1396 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 189,750 12,861,952,193 Rls. 396,382 $
25 5 1396 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 173,700 11,827,462,496 Rls. 360,742 $
26 12 1396 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 122,790 11,788,936,050 Rls. 313,582 $
27 6 1396 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 146,610 10,731,529,620 Rls. 321,111 $
28 11 1396 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 94,180 8,934,256,021 Rls. 243,301 $
29 9 1396 زنجان ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 143,880 8,815,231,599 Rls. 248,516 $
30 8 1396 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 97,060 8,689,254,588 Rls. 247,212 $
31 12 1396 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 177,740 8,616,304,428 Rls. 231,061 $
32 9 1396 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 95,020 8,555,100,441 Rls. 242,691 $
33 2 1396 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 160,000 8,303,577,600 Rls. 256,000 $
34 11 1396 زنجان ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 123,380 8,268,430,849 Rls. 225,169 $
35 12 1396 زنجان ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 93,620 7,616,674,225 Rls. 204,887 $
36 7 1396 زنجان ترکيه 75011000 ک مات نيكل 17,500 7,011,911,812 Rls. 205,538 $
37 3 1396 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 156,256 6,591,228,240 Rls. 203,133 $
38 4 1396 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 85,590 6,242,953,500 Rls. 192,150 $
39 8 1396 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 132,176 5,918,104,964 Rls. 171,829 $
40 1 1396 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 131,225 5,531,053,759 Rls. 170,592 $
41 10 1396 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 138,000 5,470,846,700 Rls. 151,800 $
42 9 1396 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 138,000 5,370,608,100 Rls. 151,800 $
43 9 1396 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 116,011 5,348,278,851 Rls. 150,813 $
44 8 1396 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 138,000 5,340,222,800 Rls. 151,800 $
45 4 1396 زنجان ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 97,600 5,256,034,965 Rls. 161,513 $
46 9 1396 زنجان ترکيه 75011000 ک مات نيكل 25,060 4,905,231,870 Rls. 137,830 $
47 1 1396 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 92,000 4,773,180,800 Rls. 147,200 $
48 11 1396 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 113,250 4,591,368,375 Rls. 124,575 $
49 6 1396 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 104,586 4,517,919,224 Rls. 135,962 $
50 9 1396 زنجان ترکيه 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 55,776 4,479,769,637 Rls. 125,875 $
51 1 1396 زنجان ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 95,000 4,243,802,640 Rls. 130,909 $
52 5 1396 زنجان ترکيه 75030000 قراضه و ضايعات نيكل. 23,110 4,171,840,310 Rls. 127,105 $
53 1 1396 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 47,760 3,972,559,712 Rls. 122,504 $
54 2 1396 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 47,810 3,954,532,676 Rls. 121,892 $
55 10 1396 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 78,817 3,718,247,146 Rls. 102,463 $
56 2 1396 زنجان ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 70,300 3,666,601,950 Rls. 113,038 $
57 12 1396 زنجان ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 49,290 3,411,532,429 Rls. 91,181 $
58 5 1396 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 78,539 3,347,853,072 Rls. 102,098 $
59 10 1396 زنجان ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 49,120 3,057,652,214 Rls. 85,505 $
60 9 1396 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 104,125 2,943,095,200 Rls. 83,300 $
61 7 1396 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 65,834 2,919,638,459 Rls. 85,582 $
62 6 1396 زنجان ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 49,230 2,836,494,756 Rls. 85,516 $
63 2 1396 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 65,793 2,774,194,742 Rls. 85,531 $
64 4 1396 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 65,453 2,771,751,173 Rls. 85,089 $
65 5 1396 زنجان ترکيه 55051000 آخال ال?اف ازال?اف سنت?ک 48,120 2,658,110,304 Rls. 81,275 $
66 12 1396 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 43,863 2,458,801,960 Rls. 65,793 $
67 7 1396 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 182,520 2,358,350,949 Rls. 69,695 $
68 3 1396 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 45,000 2,336,400,000 Rls. 72,000 $
69 5 1396 زنجان ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 23,710 2,330,147,670 Rls. 71,130 $
70 3 1396 زنجان ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 23,931 2,329,252,092 Rls. 71,793 $
71 3 1396 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 23,890 1,993,521,580 Rls. 61,445 $
72 4 1396 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 21,940 1,976,228,749 Rls. 60,511 $
73 5 1396 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 161,390 1,922,959,212 Rls. 58,685 $
74 12 1396 زنجان ترکيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 88,829 1,822,278,079 Rls. 48,856 $
75 10 1396 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 17,920 1,579,865,752 Rls. 43,817 $
76 5 1396 زنجان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 109,817 1,551,939,956 Rls. 47,413 $
77 5 1396 زنجان ترکيه 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 14,200 1,393,233,000 Rls. 42,600 $
78 9 1396 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22,819 1,206,571,228 Rls. 34,228 $
79 5 1396 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 40,725 1,184,738,625 Rls. 36,225 $
80 10 1396 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 21,603 1,175,908,756 Rls. 32,404 $
81 11 1396 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 84,370 1,172,048,803 Rls. 31,792 $
82 8 1396 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 42,000 1,163,752,000 Rls. 33,600 $
83 7 1396 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22,239 1,118,493,740 Rls. 33,358 $
84 4 1396 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22,819 1,112,238,860 Rls. 34,228 $
85 2 1396 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 22,516 1,095,932,526 Rls. 33,774 $
86 6 1396 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 94,700 1,088,771,721 Rls. 32,765 $
87 11 1396 زنجان ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,720 1,084,591,456 Rls. 29,536 $
88 8 1396 زنجان ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 67,081 1,078,924,096 Rls. 30,857 $
89 4 1396 زنجان ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 1,041,440,000 Rls. 32,000 $
90 12 1396 زنجان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 66,980 1,002,422,680 Rls. 26,792 $
91 4 1396 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 70,590 884,462,428 Rls. 27,162 $
92 10 1396 زنجان ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,624 865,792,512 Rls. 24,211 $
93 8 1396 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 68,230 851,961,416 Rls. 24,517 $
94 8 1396 زنجان ترکيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 44,113 848,326,075 Rls. 24,262 $
95 2 1396 زنجان ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 37,192 819,138,600 Rls. 25,254 $
96 1 1396 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 69,190 709,093,626 Rls. 21,873 $
97 11 1396 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,000 650,408,000 Rls. 17,600 $
98 10 1396 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,000 629,376,000 Rls. 17,600 $
99 7 1396 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,000 600,424,000 Rls. 17,600 $
100 2 1396 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 43,280 584,751,708 Rls. 18,024 $
مجموع کل
7,625,494,219,929 ريال
مجموع کل
222,422,384 دلار