آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 710,272 67,438,447,079 Rls. 1,828,350 $
2 3 1396 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 487,810 40,690,241,316 Rls. 1,253,906 $
3 7 1396 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 346,730 37,707,251,874 Rls. 1,114,890 $
4 2 1396 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 470,039 33,471,769,813 Rls. 1,031,837 $
5 12 1396 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 323,790 29,479,277,696 Rls. 790,784 $
6 7 1396 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 270,091 22,939,871,019 Rls. 676,712 $
7 2 1396 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 245,680 20,583,893,354 Rls. 634,346 $
8 1 1396 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 244,830 20,497,799,266 Rls. 631,907 $
9 3 1396 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 192,979 13,145,241,142 Rls. 405,100 $
10 4 1396 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 121,930 11,089,207,695 Rls. 340,427 $
11 9 1396 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 127,830 10,980,975,538 Rls. 311,147 $
12 12 1396 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 74,410 9,054,735,358 Rls. 242,267 $
13 5 1396 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99,679 7,742,063,943 Rls. 235,242 $
14 1 1396 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 101,153 7,402,384,038 Rls. 228,201 $
15 8 1396 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 50,270 5,471,924,361 Rls. 159,657 $
16 11 1396 زنجان هند 75030000 قراضه و ضايعات نيكل. 24,630 5,019,520,110 Rls. 135,465 $
17 7 1396 زنجان هند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 66,000 4,908,437,600 Rls. 145,200 $
18 9 1396 زنجان هند 75030000 قراضه و ضايعات نيكل. 24,610 4,817,149,095 Rls. 135,355 $
19 6 1396 زنجان هند 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 65,824 4,802,958,318 Rls. 144,812 $
20 3 1396 زنجان هند 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 38,912 4,607,982,387 Rls. 142,029 $
21 8 1396 زنجان هند 59021030 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6 و 6 آغشته شده 32,728 4,206,325,290 Rls. 122,730 $
22 7 1396 زنجان هند 75030000 قراضه و ضايعات نيكل. 21,880 4,105,399,100 Rls. 120,340 $
23 8 1396 زنجان هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 47,630 4,081,116,017 Rls. 117,454 $
24 8 1396 زنجان هند 75030000 قراضه و ضايعات نيكل. 20,110 3,887,655,145 Rls. 110,605 $
25 11 1396 زنجان هند 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 74,810 3,867,510,556 Rls. 104,734 $
26 9 1396 زنجان هند 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 35,544 3,794,926,248 Rls. 106,632 $
27 8 1396 زنجان هند 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 35,633 3,663,749,427 Rls. 106,899 $
28 7 1396 زنجان هند 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 33,826 3,444,366,276 Rls. 101,478 $
29 3 1396 زنجان هند 72181000 شمش وا شکال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 71,500 3,248,036,344 Rls. 100,100 $
30 5 1396 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 24,600 2,315,275,084 Rls. 70,676 $
31 9 1396 زنجان هند 59021030 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6 و 6 آغشته شده 17,191 2,294,289,371 Rls. 64,466 $
32 2 1396 زنجان هند 72181000 شمش وا شکال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 44,790 2,033,869,110 Rls. 62,706 $
33 10 1396 زنجان هند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 22,000 1,745,110,400 Rls. 48,400 $
34 12 1396 زنجان هند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 21,350 1,740,426,380 Rls. 46,970 $
35 7 1396 زنجان هند 59021030 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6 و 6 آغشته شده 13,641 1,736,260,582 Rls. 51,154 $
36 9 1396 زنجان هند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 22,000 1,706,148,400 Rls. 48,400 $
37 8 1396 زنجان هند 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 22,000 1,658,813,200 Rls. 48,400 $
38 9 1396 زنجان هند 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 27,010 1,345,762,446 Rls. 37,814 $
39 2 1396 زنجان هند 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 25,830 1,172,986,794 Rls. 36,162 $
40 7 1396 زنجان هند 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 21,570 1,024,980,516 Rls. 30,198 $
41 3 1396 زنجان هند 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 21,150 960,666,840 Rls. 29,610 $
مجموع کل
415,884,804,528 ريال
مجموع کل
12,153,562 دلار
[1]