آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 45,978,696 691,030,517,471 Rls. 19,166,332 $
2 8 1396 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 45,757,954 676,982,307,597 Rls. 19,432,589 $
3 9 1396 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 41,080,110 605,674,521,869 Rls. 17,138,278 $
4 7 1396 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 41,690,670 592,386,128,649 Rls. 17,479,549 $
5 12 1396 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 35,849,814 550,353,456,932 Rls. 14,756,092 $
6 11 1396 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 35,195,311 540,686,753,368 Rls. 14,668,414 $
7 6 1396 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 27,792,321 381,526,077,609 Rls. 11,486,267 $
8 5 1396 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 25,223,388 345,854,620,544 Rls. 10,560,159 $
9 4 1396 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 25,217,359 335,323,445,829 Rls. 10,301,648 $
10 3 1396 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 25,198,795 334,968,850,374 Rls. 10,322,781 $
11 2 1396 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 23,735,141 313,974,925,157 Rls. 9,678,548 $
12 1 1396 ساوه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,238,325 106,984,455,880 Rls. 3,298,939 $
13 7 1396 ساوه افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,665,179 101,765,418,420 Rls. 2,994,844 $
14 2 1396 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 7,226,740 94,770,546,726 Rls. 2,921,322 $
15 4 1396 ساوه افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,831,890 81,724,132,829 Rls. 2,511,308 $
16 2 1396 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,355,262 75,441,938,510 Rls. 2,325,560 $
17 3 1396 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,246,759 75,110,813,245 Rls. 2,314,774 $
18 8 1396 ساوه افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,157,684 73,034,845,967 Rls. 2,078,615 $
19 12 1396 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,741,755 71,541,789,496 Rls. 1,919,240 $
20 4 1396 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,059,323 69,407,145,499 Rls. 2,133,728 $
21 3 1396 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,225,346 67,814,047,384 Rls. 2,090,139 $
22 11 1396 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,200,064 49,726,425,232 Rls. 1,347,400 $
23 1 1396 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,733,489 48,428,489,236 Rls. 1,493,541 $
24 8 1396 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,306,743 46,708,478,186 Rls. 1,342,587 $
25 1 1396 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,289,673 43,450,072,208 Rls. 1,339,947 $
26 10 1396 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,731,802 42,018,218,041 Rls. 1,164,660 $
27 6 1396 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,125,443 39,109,649,853 Rls. 1,177,405 $
28 2 1396 ساوه افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,444,003 38,937,195,483 Rls. 1,200,363 $
29 6 1396 ساوه افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,400,258 33,742,882,450 Rls. 1,010,846 $
30 12 1396 ساوه افغانستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 1,609,740 33,040,148,953 Rls. 886,663 $
31 5 1396 ساوه افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 798,974 30,889,892,561 Rls. 943,631 $
32 10 1396 ساوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 680,278 29,444,745,341 Rls. 816,331 $
33 11 1396 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,831,963 29,389,207,367 Rls. 797,335 $
34 7 1396 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 851,152 28,989,188,913 Rls. 854,425 $
35 3 1396 ساوه افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 783,955 25,520,124,927 Rls. 786,355 $
36 5 1396 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 735,371 25,264,496,429 Rls. 771,787 $
37 5 1396 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,998,760 24,992,284,096 Rls. 762,689 $
38 7 1396 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,638,270 24,216,975,265 Rls. 714,480 $
39 12 1396 ساوه افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 521,143 24,106,851,420 Rls. 644,836 $
40 5 1396 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 590,680 23,241,419,446 Rls. 708,812 $
41 1 1396 ساوه افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,322,904 22,539,196,026 Rls. 695,122 $
42 5 1396 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,534,651 22,354,752,803 Rls. 682,513 $
43 8 1396 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,770,170 21,510,111,956 Rls. 618,294 $
44 10 1396 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,350,840 21,281,074,748 Rls. 590,318 $
45 9 1396 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,427,525 20,143,385,676 Rls. 571,010 $
46 8 1396 ساوه افغانستان 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 41,636 19,977,868,792 Rls. 582,904 $
47 2 1396 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 496,188 19,315,311,888 Rls. 595,424 $
48 12 1396 ساوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 423,187 18,932,667,790 Rls. 507,827 $
49 8 1396 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 500,748 18,787,915,261 Rls. 541,368 $
50 2 1396 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,727,100 17,882,195,785 Rls. 551,241 $
51 7 1396 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,234,449 17,202,492,051 Rls. 506,451 $
52 7 1396 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 414,686 16,914,535,000 Rls. 497,618 $
53 6 1396 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,218,541 16,754,718,828 Rls. 504,659 $
54 1 1396 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 421,133 16,388,651,508 Rls. 505,358 $
55 10 1396 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 439,906 16,200,829,826 Rls. 448,538 $
56 8 1396 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 379,224 15,806,839,824 Rls. 454,956 $
57 8 1396 ساوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 2,213,330 15,436,294,522 Rls. 442,675 $
58 12 1396 ساوه افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 978,555 14,589,839,666 Rls. 391,422 $
59 1 1396 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,429,040 14,331,068,646 Rls. 441,919 $
60 12 1396 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,315,430 13,908,134,225 Rls. 371,588 $
61 9 1396 ساوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 315,209 13,399,787,268 Rls. 378,257 $
62 8 1396 ساوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 50,036 13,284,091,608 Rls. 380,739 $
63 4 1396 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,228,360 13,135,895,910 Rls. 403,398 $
64 9 1396 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,136,550 12,244,593,474 Rls. 346,605 $
65 6 1396 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 305,393 12,188,018,216 Rls. 366,468 $
66 6 1396 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,132,780 11,942,790,869 Rls. 360,326 $
67 11 1396 ساوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 268,654 11,850,853,014 Rls. 322,381 $
68 2 1396 ساوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 901,582 11,700,046,543 Rls. 360,661 $
69 9 1396 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 337,438 11,655,071,052 Rls. 330,028 $
70 12 1396 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 639,332 11,456,564,629 Rls. 308,051 $
71 11 1396 ساوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 39,703 11,219,221,191 Rls. 303,510 $
72 4 1396 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 276,633 10,808,861,816 Rls. 331,958 $
73 3 1396 ساوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 809,621 10,509,157,740 Rls. 323,844 $
74 5 1396 ساوه افغانستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 47,954 10,305,293,461 Rls. 314,579 $
75 3 1396 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 854,860 9,630,141,159 Rls. 296,775 $
76 4 1396 ساوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 663,986 8,899,906,530 Rls. 273,370 $
77 12 1396 ساوه افغانستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 412,150 8,467,452,532 Rls. 227,480 $
78 11 1396 ساوه افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 114,349 8,436,029,072 Rls. 228,704 $
79 10 1396 ساوه افغانستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 24,182 8,259,521,556 Rls. 227,604 $
80 8 1396 ساوه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 147,171 8,221,699,908 Rls. 235,474 $
81 10 1396 ساوه افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 550,970 7,944,433,132 Rls. 220,388 $
82 3 1396 ساوه افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 604,190 7,842,176,892 Rls. 241,676 $
83 11 1396 ساوه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 256,440 7,528,082,704 Rls. 205,152 $
84 1 1396 ساوه افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 946,438 7,510,664,016 Rls. 231,572 $
85 9 1396 ساوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 453,648 7,455,204,804 Rls. 211,438 $
86 3 1396 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 185,973 7,241,584,893 Rls. 223,167 $
87 7 1396 ساوه افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 887,294 7,143,768,156 Rls. 210,100 $
88 7 1396 ساوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,026,650 6,982,769,068 Rls. 205,330 $
89 11 1396 ساوه افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 461,480 6,747,575,968 Rls. 184,592 $
90 11 1396 ساوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 914,680 6,739,017,486 Rls. 182,936 $
91 5 1396 ساوه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 762,880 6,718,251,926 Rls. 205,136 $
92 9 1396 ساوه افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 820,879 6,463,756,320 Rls. 183,060 $
93 7 1396 ساوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 408,787 6,400,637,781 Rls. 189,205 $
94 3 1396 ساوه افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 814,910 6,388,490,164 Rls. 196,868 $
95 1 1396 ساوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 24,882 6,173,594,546 Rls. 190,372 $
96 12 1396 ساوه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 102,971 6,146,276,670 Rls. 164,754 $
97 11 1396 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 511,140 6,066,561,752 Rls. 165,143 $
98 9 1396 ساوه افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 425,540 6,047,683,660 Rls. 170,216 $
99 9 1396 ساوه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 814,530 5,752,845,454 Rls. 162,906 $
100 7 1396 ساوه افغانستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 20,355 5,555,286,600 Rls. 162,840 $
مجموع کل
7,540,295,029,123 ريال
مجموع کل
219,071,487 دلار