آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 167,105 49,823,740,197 Rls. 1,336,002 $
2 2 1396 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 177,871 46,162,370,153 Rls. 1,422,968 $
3 4 1396 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 169,533 44,116,221,547 Rls. 1,356,263 $
4 3 1396 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 139,790 36,287,363,952 Rls. 1,118,322 $
5 6 1396 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 120,590 32,042,337,034 Rls. 964,720 $
6 7 1396 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 116,881 31,722,180,376 Rls. 935,047 $
7 11 1396 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 95,821 28,213,634,378 Rls. 766,567 $
8 1 1396 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 105,575 27,393,411,051 Rls. 844,601 $
9 10 1396 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 87,464 25,267,875,435 Rls. 699,713 $
10 8 1396 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 56,103 15,669,572,357 Rls. 448,816 $
11 5 1396 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 51,426 13,482,440,590 Rls. 411,408 $
12 3 1396 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 266,953 12,132,124,574 Rls. 373,875 $
13 2 1396 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 266,002 12,081,022,074 Rls. 372,397 $
14 9 1396 ساوه ايتاليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 40,608 11,448,806,405 Rls. 324,864 $
15 6 1396 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 204,355 9,488,949,536 Rls. 285,890 $
16 4 1396 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 204,342 9,308,608,895 Rls. 286,075 $
17 5 1396 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 143,001 6,572,399,432 Rls. 200,198 $
18 1 1396 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 122,104 5,544,164,686 Rls. 170,942 $
19 7 1396 ساوه ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 61,413 2,882,808,810 Rls. 85,977 $
20 2 1396 ساوه ايتاليا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 284,370 1,858,661,124 Rls. 57,300 $
21 2 1396 ساوه ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 281,310 1,852,061,028 Rls. 57,090 $
22 6 1396 ساوه ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 39,937 1,850,904,861 Rls. 55,911 $
23 1 1396 ساوه ايتاليا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 215,890 1,400,179,964 Rls. 43,178 $
24 2 1396 ساوه ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 23,600 1,377,923,760 Rls. 42,480 $
25 8 1396 ساوه ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 21,276 1,339,054,605 Rls. 38,297 $
26 7 1396 ساوه ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 21,282 1,306,843,305 Rls. 38,307 $
27 4 1396 ساوه ايتاليا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 193,430 1,301,430,415 Rls. 39,987 $
28 3 1396 ساوه ايتاليا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 192,260 1,274,902,843 Rls. 39,287 $
29 4 1396 ساوه ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 21,720 1,270,424,520 Rls. 39,096 $
30 10 1396 ساوه ايتاليا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 171,590 1,259,792,044 Rls. 35,155 $
31 3 1396 ساوه ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 20,500 1,197,183,600 Rls. 36,900 $
32 12 1396 ساوه ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 17,393 1,167,734,713 Rls. 31,307 $
33 3 1396 ساوه ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 172,820 1,148,959,278 Rls. 35,408 $
34 6 1396 ساوه ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 18,490 1,107,991,062 Rls. 33,282 $
35 5 1396 ساوه ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 15,250 900,963,900 Rls. 27,450 $
36 4 1396 ساوه ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 129,010 838,568,140 Rls. 25,802 $
37 7 1396 ساوه ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 87,610 596,947,128 Rls. 17,522 $
38 5 1396 ساوه ايتاليا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 86,250 578,078,721 Rls. 17,667 $
39 6 1396 ساوه ايتاليا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 86,920 576,554,574 Rls. 17,384 $
40 6 1396 ساوه ايتاليا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 21,340 570,546,240 Rls. 17,072 $
41 6 1396 ساوه ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 1,629 480,885,072 Rls. 14,498 $
42 6 1396 ساوه ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 65,590 435,076,796 Rls. 13,118 $
43 2 1396 ساوه ايتاليا 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,490 319,030,660 Rls. 9,836 $
44 10 1396 ساوه ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 43,980 315,781,488 Rls. 8,796 $
45 7 1396 ساوه ايتاليا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 44,370 301,201,308 Rls. 8,874 $
46 3 1396 ساوه ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 890 257,011,803 Rls. 7,922 $
47 11 1396 ساوه ايتاليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 945 246,193,878 Rls. 6,663 $
48 3 1396 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 2,968 192,592,743 Rls. 5,937 $
49 12 1396 ساوه ايتاليا 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 20,330 166,246,600 Rls. 4,472 $
50 12 1396 ساوه ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 21,840 164,651,760 Rls. 4,368 $
51 11 1396 ساوه ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 21,720 160,519,488 Rls. 4,344 $
52 8 1396 ساوه ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 21,750 153,294,000 Rls. 4,350 $
53 9 1396 ساوه ايتاليا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 21,380 150,733,276 Rls. 4,276 $
54 7 1396 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 1,898 129,149,910 Rls. 3,796 $
55 9 1396 ساوه ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 314 98,472,500 Rls. 2,795 $
56 2 1396 ساوه ايتاليا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 2,200 57,085,600 Rls. 1,760 $
57 4 1396 ساوه ايتاليا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 2,000 51,984,000 Rls. 1,600 $
58 8 1396 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 711 49,887,329 Rls. 1,422 $
59 7 1396 ساوه ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 140 42,518,610 Rls. 1,246 $
60 6 1396 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 519 34,428,414 Rls. 1,037 $
61 5 1396 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 521 34,188,888 Rls. 1,042 $
62 4 1396 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 439 28,599,642 Rls. 879 $
63 11 1396 ساوه ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 68 22,214,313 Rls. 605 $
64 12 1396 ساوه ايتاليا 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 128 21,407,747 Rls. 576 $
65 10 1396 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 285 20,701,988 Rls. 570 $
66 7 1396 ساوه ايتاليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 110 20,442,136 Rls. 600 $
67 4 1396 ساوه ايتاليا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 403 11,012,474 Rls. 338 $
68 4 1396 ساوه ايتاليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 51 10,648,800 Rls. 327 $
69 8 1396 ساوه ايتاليا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 353 10,369,065 Rls. 297 $
70 9 1396 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 143 10,103,560 Rls. 287 $
71 11 1396 ساوه ايتاليا 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 48 7,962,768 Rls. 217 $
72 12 1396 ساوه ايتاليا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 162 5,061,378 Rls. 136 $
73 6 1396 ساوه ايتاليا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 137 3,813,094 Rls. 115 $
74 12 1396 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 22 3,246,206 Rls. 87 $
75 2 1396 ساوه ايتاليا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 105 2,873,070 Rls. 89 $
76 7 1396 ساوه ايتاليا 25070010 کائولن 3,400 2,738,088 Rls. 82 $
77 11 1396 ساوه ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 37 2,705,271 Rls. 74 $
78 4 1396 ساوه ايتاليا 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 12 1,736,784 Rls. 53 $
مجموع کل
448,442,307,814 ريال
مجموع کل
13,268,011 دلار
[1]