آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 613,731 23,897,040,574 Rls. 736,449 $
2 12 1396 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 514,885 22,912,436,497 Rls. 612,649 $
3 4 1396 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 568,560 22,193,431,594 Rls. 682,263 $
4 10 1396 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 468,806 20,291,367,216 Rls. 562,556 $
5 9 1396 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 449,710 19,070,692,029 Rls. 539,645 $
6 2 1396 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 488,686 19,023,443,390 Rls. 586,410 $
7 11 1396 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 408,526 18,053,130,179 Rls. 490,385 $
8 7 1396 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 407,233 16,569,602,225 Rls. 488,671 $
9 1 1396 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 424,713 16,526,427,598 Rls. 509,645 $
10 8 1396 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 388,514 16,248,697,929 Rls. 466,214 $
11 4 1396 ساوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 691,900 15,853,221,580 Rls. 486,982 $
12 5 1396 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 381,962 14,895,949,760 Rls. 454,915 $
13 6 1396 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 343,754 13,710,722,137 Rls. 412,498 $
14 3 1396 ساوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 552,790 12,556,674,067 Rls. 386,953 $
15 12 1396 ساوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 424,854 11,102,546,665 Rls. 297,397 $
16 8 1396 ساوه ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 108,800 6,712,024,320 Rls. 195,840 $
17 8 1396 ساوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 273,430 6,597,916,563 Rls. 191,401 $
18 5 1396 ساوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 278,530 6,383,243,111 Rls. 194,971 $
19 4 1396 ساوه ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 102,000 5,965,164,000 Rls. 183,600 $
20 9 1396 ساوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 215,680 5,340,712,125 Rls. 150,976 $
21 5 1396 ساوه ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 81,600 4,811,641,920 Rls. 146,880 $
22 6 1396 ساوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 197,940 4,590,294,835 Rls. 138,558 $
23 11 1396 ساوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 268,660 4,472,736,453 Rls. 120,897 $
24 7 1396 ساوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 177,150 4,197,591,412 Rls. 124,005 $
25 6 1396 ساوه ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 61,200 3,625,475,760 Rls. 110,160 $
26 10 1396 ساوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 133,620 3,371,159,344 Rls. 93,534 $
27 2 1396 ساوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 140,890 3,199,700,707 Rls. 98,623 $
28 3 1396 ساوه ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 138,850 2,928,592,505 Rls. 90,253 $
29 11 1396 ساوه ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 112,890 2,904,840,764 Rls. 79,023 $
30 2 1396 ساوه ترکيه 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 11,035 2,863,714,920 Rls. 88,280 $
31 12 1396 ساوه ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 50,000 2,736,919,500 Rls. 73,500 $
32 3 1396 ساوه ترکيه 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 375,270 2,435,307,622 Rls. 75,054 $
33 1 1396 ساوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 370,020 2,399,846,712 Rls. 74,004 $
34 7 1396 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 117,200 2,306,157,730 Rls. 67,887 $
35 12 1396 ساوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 12,000 2,292,667,440 Rls. 61,467 $
36 11 1396 ساوه ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 6,926 2,047,787,415 Rls. 55,413 $
37 11 1396 ساوه ترکيه 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 6,989 2,043,807,248 Rls. 55,912 $
38 5 1396 ساوه ترکيه 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 299,550 1,961,097,746 Rls. 59,910 $
39 12 1396 ساوه ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 43,769 1,955,393,954 Rls. 52,522 $
40 8 1396 ساوه ترکيه 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 280,660 1,949,943,318 Rls. 56,132 $
41 4 1396 ساوه ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 129,600 1,689,724,800 Rls. 51,840 $
42 1 1396 ساوه ترکيه 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 258,460 1,676,154,844 Rls. 51,692 $
43 9 1396 ساوه ترکيه 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 234,730 1,654,311,354 Rls. 46,746 $
44 3 1396 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 93,720 1,623,583,478 Rls. 50,037 $
45 8 1396 ساوه ترکيه 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 5,229 1,462,655,880 Rls. 41,832 $
46 8 1396 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 67,840 1,290,993,519 Rls. 37,274 $
47 5 1396 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 69,960 1,289,784,347 Rls. 39,349 $
48 12 1396 ساوه ترکيه 70049020 ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي 2.5 ميليمتر وکمترا زآن 157,570 1,278,458,387 Rls. 34,185 $
49 2 1396 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 70,060 1,222,767,065 Rls. 37,699 $
50 3 1396 ساوه ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 20,400 1,191,527,280 Rls. 36,720 $
51 9 1396 ساوه ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 4,100 1,180,473,000 Rls. 33,500 $
52 11 1396 ساوه ترکيه 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 42,000 1,008,789,600 Rls. 27,300 $
53 10 1396 ساوه ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 22,069 954,384,798 Rls. 26,482 $
54 2 1396 ساوه ترکيه 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 142,930 927,435,302 Rls. 28,586 $
55 2 1396 ساوه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 140,690 912,656,030 Rls. 28,138 $
56 7 1396 ساوه ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,468 904,002,330 Rls. 26,961 $
57 8 1396 ساوه ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,270 897,143,076 Rls. 25,524 $
58 4 1396 ساوه ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,008 859,480,905 Rls. 26,409 $
59 5 1396 ساوه ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 86,410 849,211,557 Rls. 25,923 $
60 7 1396 ساوه ترکيه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 82,720 837,251,746 Rls. 24,815 $
61 9 1396 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 47,060 834,779,325 Rls. 23,550 $
62 2 1396 ساوه ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,240 826,703,280 Rls. 25,488 $
63 9 1396 ساوه ترکيه 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 2,793 810,262,572 Rls. 22,994 $
64 12 1396 ساوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 46,220 773,202,825 Rls. 20,799 $
65 6 1396 ساوه ترکيه 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 2,830 756,762,480 Rls. 22,644 $
66 11 1396 ساوه ترکيه 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 43,682 645,625,344 Rls. 17,472 $
67 8 1396 ساوه ترکيه 27101910 روغن موتور 43,690 614,263,924 Rls. 17,476 $
68 4 1396 ساوه ترکيه 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 91,580 597,010,020 Rls. 18,316 $
69 6 1396 ساوه ترکيه 27101910 روغن موتور 44,000 583,774,400 Rls. 17,600 $
70 5 1396 ساوه ترکيه 27101910 روغن موتور 44,000 574,798,400 Rls. 17,600 $
71 1 1396 ساوه ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 43,820 568,573,264 Rls. 17,528 $
72 5 1396 ساوه ترکيه 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 2,119 554,644,095 Rls. 16,959 $
73 11 1396 ساوه ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,209 519,160,992 Rls. 14,048 $
74 6 1396 ساوه ترکيه 70049020 ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي 2.5 ميليمتر وکمترا زآن 67,010 488,944,229 Rls. 14,741 $
75 1 1396 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,740 484,227,666 Rls. 14,937 $
76 8 1396 ساوه ترکيه 38012000 گرافيت كلوئيدال يا نيمه كلوئيدال 45,600 474,607,080 Rls. 13,680 $
77 4 1396 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,060 453,579,665 Rls. 13,937 $
78 12 1396 ساوه ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 18,610 452,571,840 Rls. 12,096 $
79 4 1396 ساوه ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,140 447,200,845 Rls. 13,741 $
80 6 1396 ساوه ترکيه 38012000 گرافيت كلوئيدال يا نيمه كلوئيدال 42,112 422,161,440 Rls. 12,632 $
81 3 1396 ساوه ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 43,290 421,350,228 Rls. 12,987 $
82 2 1396 ساوه ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 42,550 414,211,485 Rls. 12,765 $
83 10 1396 ساوه ترکيه 70049020 ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي 2.5 ميليمتر وکمترا زآن 45,960 366,881,790 Rls. 10,110 $
84 12 1396 ساوه ترکيه 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 44,260 363,180,363 Rls. 9,737 $
85 3 1396 ساوه ترکيه 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 45,140 322,340,398 Rls. 9,931 $
86 4 1396 ساوه ترکيه 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 36,730 262,592,095 Rls. 8,081 $
87 11 1396 ساوه ترکيه 70049020 ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي 2.5 ميليمتر وکمترا زآن 23,090 185,657,766 Rls. 5,079 $
88 5 1396 ساوه ترکيه 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 23,160 166,907,105 Rls. 5,095 $
89 10 1396 ساوه ترکيه 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 23,170 165,711,840 Rls. 4,634 $
90 4 1396 ساوه ترکيه 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 22,930 163,879,560 Rls. 5,044 $
91 9 1396 ساوه ترکيه 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 45,000 111,006,000 Rls. 3,150 $
92 4 1396 ساوه ترکيه 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 45,000 102,343,500 Rls. 3,150 $
93 7 1396 ساوه ترکيه 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 22,500 53,731,125 Rls. 1,575 $
مجموع کل
391,692,557,103 ريال
مجموع کل
11,493,022 دلار
[1]