آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 ساوه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,353,600 120,357,300,130 Rls. 3,447,580 $
2 11 1396 ساوه عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,011,490 89,000,506,596 Rls. 2,413,788 $
3 8 1396 ساوه عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,843,481 76,487,357,208 Rls. 2,201,060 $
4 6 1396 ساوه عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,256,454 56,648,113,761 Rls. 1,702,582 $
5 12 1396 ساوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 1,073,525 48,031,798,348 Rls. 1,288,224 $
6 1 1396 ساوه عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,194,945 46,570,829,508 Rls. 1,436,331 $
7 11 1396 ساوه عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 5,457,969 45,722,895,740 Rls. 1,240,960 $
8 11 1396 ساوه عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 600,820 44,354,885,496 Rls. 1,202,204 $
9 2 1396 ساوه عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,138,493 43,578,858,761 Rls. 1,343,321 $
10 3 1396 ساوه عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,840,216 43,131,222,516 Rls. 1,329,156 $
11 5 1396 ساوه عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 5,482,850 40,279,881,448 Rls. 1,229,268 $
12 5 1396 ساوه عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,024,255 40,256,121,276 Rls. 1,229,102 $
13 12 1396 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 953,339 39,934,943,430 Rls. 1,069,586 $
14 3 1396 ساوه عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 997,880 38,856,351,292 Rls. 1,197,454 $
15 12 1396 ساوه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 157,378 38,790,817,327 Rls. 1,038,776 $
16 10 1396 ساوه عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 4,605,315 38,148,065,608 Rls. 1,058,156 $
17 5 1396 ساوه عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,885,355 37,822,523,470 Rls. 1,154,142 $
18 9 1396 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 1,011,609 37,541,833,068 Rls. 1,062,280 $
19 4 1396 ساوه عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 5,046,949 36,963,260,044 Rls. 1,135,744 $
20 5 1396 ساوه عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 938,724 36,835,967,058 Rls. 1,122,786 $
21 2 1396 ساوه عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,033,113 36,779,618,232 Rls. 1,133,752 $
22 10 1396 ساوه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 152,749 36,444,897,997 Rls. 1,009,256 $
23 10 1396 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 861,218 36,168,521,885 Rls. 1,003,571 $
24 4 1396 ساوه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 169,585 35,928,012,338 Rls. 1,104,317 $
25 11 1396 ساوه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 146,398 35,587,102,618 Rls. 966,308 $
26 7 1396 ساوه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 157,962 35,102,768,497 Rls. 1,037,618 $
27 10 1396 ساوه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 317,486 34,426,824,048 Rls. 952,458 $
28 1 1396 ساوه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 162,640 33,871,885,078 Rls. 1,044,517 $
29 12 1396 ساوه عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 3,998,951 33,623,858,740 Rls. 901,652 $
30 11 1396 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 806,451 33,573,477,861 Rls. 912,366 $
31 12 1396 ساوه عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,240,780 33,485,569,928 Rls. 896,312 $
32 4 1396 ساوه عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 827,792 32,314,401,320 Rls. 993,311 $
33 12 1396 ساوه عراق 39269060 پريفرم (PET) 349,300 32,066,494,596 Rls. 858,764 $
34 9 1396 ساوه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 132,316 30,698,038,546 Rls. 869,050 $
35 11 1396 ساوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 685,078 30,293,814,356 Rls. 822,091 $
36 5 1396 ساوه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 140,767 30,150,369,166 Rls. 919,931 $
37 7 1396 ساوه عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 748,740 30,126,302,640 Rls. 898,488 $
38 9 1396 ساوه عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 3,558,593 29,226,581,904 Rls. 827,096 $
39 6 1396 ساوه عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 3,902,795 28,934,614,392 Rls. 870,728 $
40 2 1396 ساوه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 136,834 28,874,888,722 Rls. 890,104 $
41 12 1396 ساوه عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 983,966 28,786,319,181 Rls. 769,935 $
42 6 1396 ساوه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 130,844 28,555,238,093 Rls. 858,766 $
43 8 1396 ساوه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 118,162 27,342,687,367 Rls. 783,277 $
44 9 1396 ساوه عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,825,460 26,451,118,496 Rls. 749,516 $
45 8 1396 ساوه عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 3,358,856 26,360,330,984 Rls. 753,912 $
46 3 1396 ساوه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 127,431 26,327,425,288 Rls. 811,356 $
47 6 1396 ساوه عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 658,268 26,246,620,498 Rls. 789,920 $
48 7 1396 ساوه عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 631,382 25,727,628,378 Rls. 757,651 $
49 10 1396 ساوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 593,586 25,714,908,827 Rls. 712,300 $
50 12 1396 ساوه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 224,900 25,081,972,500 Rls. 674,700 $
51 10 1396 ساوه عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 541,460 23,427,458,112 Rls. 649,752 $
52 9 1396 ساوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 3,261,770 23,102,825,812 Rls. 653,610 $
53 6 1396 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 643,604 22,777,787,039 Rls. 685,563 $
54 11 1396 ساوه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 200,400 22,146,696,900 Rls. 601,200 $
55 3 1396 ساوه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 777,321 21,884,608,643 Rls. 674,416 $
56 7 1396 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 422,350 21,673,160,236 Rls. 641,141 $
57 7 1396 ساوه عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 2,894,622 21,529,965,472 Rls. 636,120 $
58 9 1396 ساوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 504,422 21,416,960,048 Rls. 605,302 $
59 6 1396 ساوه عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 542,574 21,340,932,540 Rls. 647,171 $
60 10 1396 ساوه عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 191,930 20,755,031,490 Rls. 575,790 $
61 1 1396 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 635,137 20,750,541,592 Rls. 639,857 $
62 4 1396 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 568,800 19,400,760,437 Rls. 595,929 $
63 6 1396 ساوه عراق 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 540,947 18,414,684,971 Rls. 553,389 $
64 12 1396 ساوه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 603,427 17,460,231,495 Rls. 467,377 $
65 2 1396 ساوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 2,600,640 16,932,083,177 Rls. 521,931 $
66 4 1396 ساوه عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,291,090 16,806,881,140 Rls. 516,436 $
67 12 1396 ساوه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 174,890 16,729,003,100 Rls. 449,720 $
68 11 1396 ساوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 2,243,170 16,568,195,803 Rls. 449,129 $
69 5 1396 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 509,558 16,549,888,305 Rls. 505,288 $
70 7 1396 ساوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 2,370,750 16,232,635,171 Rls. 478,870 $
71 11 1396 ساوه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 201,100 15,808,656,300 Rls. 427,200 $
72 12 1396 ساوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 2,076,130 15,508,118,424 Rls. 415,196 $
73 9 1396 ساوه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 145,670 15,399,512,400 Rls. 437,010 $
74 8 1396 ساوه عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 363,138 15,053,726,187 Rls. 435,763 $
75 2 1396 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 474,213 15,012,995,368 Rls. 462,789 $
76 6 1396 ساوه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 695,757 14,944,618,088 Rls. 449,439 $
77 9 1396 ساوه عراق 74199100 مصنوعات ريختهکگريکشده، قالبکريزي شده، پرسکشده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 57,198 14,663,033,826 Rls. 412,264 $
78 8 1396 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 412,788 14,647,718,331 Rls. 423,513 $
79 5 1396 ساوه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 548,000 14,272,860,089 Rls. 435,188 $
80 9 1396 ساوه عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 332,868 14,092,651,136 Rls. 399,440 $
81 2 1396 ساوه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 598,824 14,053,448,737 Rls. 433,179 $
82 5 1396 ساوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 2,090,140 13,771,577,358 Rls. 420,281 $
83 12 1396 ساوه عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 314,557 13,759,246,105 Rls. 369,983 $
84 11 1396 ساوه عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 911,960 13,482,019,296 Rls. 364,784 $
85 5 1396 ساوه عراق 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 466,540 13,442,417,248 Rls. 410,562 $
86 10 1396 ساوه عراق 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 175,000 12,428,982,500 Rls. 342,500 $
87 10 1396 ساوه عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 168,930 12,286,057,440 Rls. 337,860 $
88 11 1396 ساوه عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 109,600 12,099,797,400 Rls. 328,800 $
89 5 1396 ساوه عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 905,166 11,900,621,884 Rls. 362,066 $
90 2 1396 ساوه عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 79,134 11,809,420,776 Rls. 364,015 $
91 1 1396 ساوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,797,030 11,654,691,240 Rls. 359,406 $
92 6 1396 ساوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,727,700 11,517,573,528 Rls. 346,392 $
93 7 1396 ساوه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 168,000 11,485,392,000 Rls. 336,000 $
94 12 1396 ساوه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 102,500 11,450,284,500 Rls. 307,500 $
95 3 1396 ساوه عراق 27101940 روغن پايه معدني 922,580 11,376,747,192 Rls. 350,581 $
96 3 1396 ساوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,741,020 11,298,594,064 Rls. 348,184 $
97 11 1396 ساوه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 100,370 11,057,060,310 Rls. 301,110 $
98 10 1396 ساوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,684,410 11,000,885,236 Rls. 305,534 $
99 4 1396 ساوه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 420,878 10,876,842,880 Rls. 334,250 $
100 3 1396 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 324,129 10,668,231,561 Rls. 328,777 $
مجموع کل
2,710,309,937,448 ريال
مجموع کل
78,373,080 دلار