آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 12,976,170 168,383,210,810 Rls. 5,190,522 $
2 3 1396 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 12,796,920 166,099,957,740 Rls. 5,118,811 $
3 11 1396 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 11,006,902 162,058,045,708 Rls. 4,402,760 $
4 6 1396 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 12,163,785 161,630,659,599 Rls. 4,865,517 $
5 5 1396 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 10,875,469 142,545,517,628 Rls. 4,350,188 $
6 12 1396 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,589,605 128,013,156,682 Rls. 3,435,842 $
7 4 1396 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 9,454,145 123,098,078,502 Rls. 3,781,658 $
8 7 1396 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,284,445 112,121,779,150 Rls. 3,313,778 $
9 10 1396 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 7,735,485 111,675,119,054 Rls. 3,094,224 $
10 8 1396 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 6,993,110 97,170,216,912 Rls. 2,797,244 $
11 9 1396 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 6,719,960 94,989,069,468 Rls. 2,687,984 $
12 1 1396 سمنان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,812,640 75,398,990,952 Rls. 2,325,056 $
13 12 1396 سمنان افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 193,075 64,661,541,650 Rls. 1,731,382 $
14 10 1396 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,200,390 46,201,007,602 Rls. 1,280,130 $
15 8 1396 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,234,978 45,173,039,083 Rls. 1,301,510 $
16 11 1396 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,830,280 42,010,816,999 Rls. 1,139,423 $
17 11 1396 سمنان افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 120,541 40,154,646,546 Rls. 1,084,869 $
18 10 1396 سمنان افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 115,316 36,992,391,233 Rls. 1,031,740 $
19 7 1396 سمنان افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 118,650 36,283,474,680 Rls. 1,066,443 $
20 9 1396 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,485,810 35,148,585,384 Rls. 994,324 $
21 2 1396 سمنان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 28,081,460 34,160,222,595 Rls. 1,053,024 $
22 7 1396 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,428,520 32,856,785,196 Rls. 971,408 $
23 12 1396 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,193,739 32,850,072,774 Rls. 880,026 $
24 6 1396 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,323,370 30,942,509,352 Rls. 929,348 $
25 8 1396 سمنان افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 98,380 30,579,647,480 Rls. 875,081 $
26 6 1396 سمنان افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 49,097 18,036,406,380 Rls. 539,689 $
27 5 1396 سمنان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,474,000 15,015,760,949 Rls. 458,445 $
28 8 1396 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 588,070 14,309,433,586 Rls. 411,649 $
29 12 1396 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 516,580 13,465,982,173 Rls. 361,606 $
30 5 1396 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 933,974 12,472,688,726 Rls. 380,168 $
31 1 1396 سمنان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,330,910 10,151,556,140 Rls. 313,057 $
32 4 1396 سمنان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,322,550 8,922,580,159 Rls. 274,593 $
33 7 1396 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 369,460 8,764,402,556 Rls. 258,622 $
34 11 1396 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 317,110 8,140,685,343 Rls. 221,977 $
35 5 1396 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 372,780 7,938,192,288 Rls. 242,307 $
36 9 1396 سمنان افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 24,410 7,659,684,060 Rls. 217,370 $
37 3 1396 سمنان افغانستان 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 6,515 7,029,446,816 Rls. 216,664 $
38 5 1396 سمنان افغانستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 47,000 6,814,985,806 Rls. 208,034 $
39 3 1396 سمنان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,126,550 6,237,987,656 Rls. 192,242 $
40 5 1396 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 269,220 6,180,814,360 Rls. 188,454 $
41 6 1396 سمنان افغانستان 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 10,907 6,130,307,680 Rls. 185,542 $
42 3 1396 سمنان افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 431,880 5,606,282,516 Rls. 172,752 $
43 6 1396 سمنان افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 6,517 5,532,514,960 Rls. 167,449 $
44 11 1396 سمنان افغانستان 27090010 ميعانات گازي 357,360 5,225,174,976 Rls. 142,944 $
45 7 1396 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 234,700 5,155,384,650 Rls. 152,555 $
46 10 1396 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 195,520 4,953,367,902 Rls. 136,864 $
47 10 1396 سمنان افغانستان 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 10,887 4,727,579,280 Rls. 132,203 $
48 8 1396 سمنان افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 25,900 4,700,840,430 Rls. 136,565 $
49 7 1396 سمنان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 49,104 4,678,635,762 Rls. 137,491 $
50 11 1396 سمنان افغانستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 25,300 4,591,961,050 Rls. 125,050 $
51 3 1396 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 198,450 4,508,238,896 Rls. 138,915 $
52 6 1396 سمنان افغانستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 24,220 4,395,910,095 Rls. 132,045 $
53 8 1396 سمنان افغانستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 23,840 4,326,988,680 Rls. 123,752 $
54 6 1396 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 195,590 4,203,173,259 Rls. 126,382 $
55 2 1396 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 195,300 4,118,131,095 Rls. 126,945 $
56 3 1396 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 187,600 3,956,682,275 Rls. 121,940 $
57 7 1396 سمنان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,768,650 3,819,968,094 Rls. 113,056 $
58 12 1396 سمنان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,260,950 3,646,550,826 Rls. 97,826 $
59 9 1396 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 147,530 3,640,179,704 Rls. 103,271 $
60 11 1396 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 145,510 3,487,250,622 Rls. 94,582 $
61 8 1396 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 156,000 3,475,282,200 Rls. 101,400 $
62 6 1396 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 146,220 3,405,670,450 Rls. 102,354 $
63 3 1396 سمنان افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,784 3,390,560,220 Rls. 104,505 $
64 3 1396 سمنان افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 3,518 3,374,792,436 Rls. 104,019 $
65 6 1396 سمنان افغانستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,802 3,292,931,600 Rls. 99,665 $
66 4 1396 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 153,400 3,244,704,450 Rls. 99,710 $
67 2 1396 سمنان افغانستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 18,840 3,177,592,080 Rls. 97,968 $
68 2 1396 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 207,340 3,011,338,064 Rls. 92,811 $
69 12 1396 سمنان افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 26,010 3,003,009,870 Rls. 79,666 $
70 6 1396 سمنان افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 219,410 2,921,751,324 Rls. 87,764 $
71 7 1396 سمنان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 225,000 2,800,335,750 Rls. 83,250 $
72 12 1396 سمنان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,600 2,569,155,120 Rls. 68,880 $
73 1 1396 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 120,941 2,549,522,508 Rls. 78,611 $
74 11 1396 سمنان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,600 2,545,460,400 Rls. 68,880 $
75 3 1396 سمنان افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 26,020 2,532,578,640 Rls. 78,060 $
76 5 1396 سمنان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 200,000 2,528,739,483 Rls. 77,192 $
77 10 1396 سمنان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,480 2,505,557,376 Rls. 68,544 $
78 10 1396 سمنان افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 52,580 2,467,641,748 Rls. 68,354 $
79 9 1396 سمنان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,600 2,428,088,880 Rls. 68,880 $
80 8 1396 سمنان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,578 2,418,883,882 Rls. 68,818 $
81 8 1396 سمنان افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 23,000 2,364,837,000 Rls. 69,000 $
82 12 1396 سمنان افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 47,960 2,310,242,792 Rls. 62,348 $
83 6 1396 سمنان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,282,450 2,277,359,792 Rls. 68,472 $
84 10 1396 سمنان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 90,000 2,110,247,750 Rls. 58,500 $
85 11 1396 سمنان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,888,760 2,094,276,651 Rls. 56,661 $
86 5 1396 سمنان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,900 2,080,038,000 Rls. 63,600 $
87 4 1396 سمنان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,770 2,079,619,920 Rls. 64,008 $
88 3 1396 سمنان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 23,760 1,850,086,656 Rls. 57,024 $
89 10 1396 سمنان افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 2,197 1,849,292,640 Rls. 51,714 $
90 3 1396 سمنان افغانستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,112 1,808,363,672 Rls. 55,738 $
91 2 1396 سمنان افغانستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 23,880 1,782,228,876 Rls. 54,924 $
92 1 1396 سمنان افغانستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 23,850 1,779,386,490 Rls. 54,855 $
93 12 1396 سمنان افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 53,223 1,764,545,292 Rls. 47,316 $
94 5 1396 سمنان افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 41,000 1,741,801,100 Rls. 53,300 $
95 8 1396 سمنان افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 38,940 1,734,967,806 Rls. 50,622 $
96 2 1396 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 74,500 1,691,795,350 Rls. 52,150 $
97 6 1396 سمنان افغانستان 27101920 گريس 133,245 1,681,408,235 Rls. 50,633 $
98 1 1396 سمنان افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 73,700 1,672,685,000 Rls. 51,590 $
99 10 1396 سمنان افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 50,400 1,628,401,320 Rls. 45,360 $
100 3 1396 سمنان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 120,450 1,563,419,544 Rls. 48,180 $
مجموع کل
2,389,252,872,896 ريال
مجموع کل
69,670,624 دلار