آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 951,731 138,250,683,615 Rls. 3,703,280 $
2 11 1396 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 747,341 103,940,661,572 Rls. 2,823,102 $
3 12 1396 سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 6,541,450 85,981,976,666 Rls. 2,306,502 $
4 11 1396 سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 6,447,430 83,139,869,512 Rls. 2,256,492 $
5 10 1396 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 649,574 78,944,384,144 Rls. 2,186,767 $
6 2 1396 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 915,739 75,538,634,564 Rls. 2,328,224 $
7 3 1396 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 893,598 74,354,497,505 Rls. 2,291,418 $
8 9 1396 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 639,325 63,260,976,976 Rls. 1,790,798 $
9 8 1396 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 641,561 59,607,849,541 Rls. 1,714,360 $
10 1 1396 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 709,208 58,503,977,050 Rls. 1,804,025 $
11 10 1396 سهلان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,445,420 56,172,299,274 Rls. 1,555,880 $
12 7 1396 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 573,993 53,176,777,296 Rls. 1,567,654 $
13 5 1396 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 507,137 43,752,770,228 Rls. 1,334,043 $
14 6 1396 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 519,188 42,974,724,902 Rls. 1,294,362 $
15 4 1396 سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 448,151 37,640,581,005 Rls. 1,157,170 $
16 5 1396 سهلان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2,060,950 34,473,200,904 Rls. 1,051,083 $
17 8 1396 سهلان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2,818,340 34,276,504,957 Rls. 986,413 $
18 7 1396 سهلان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2,849,440 33,771,439,475 Rls. 997,293 $
19 7 1396 سهلان افغانستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 1,786,280 31,622,803,425 Rls. 928,866 $
20 8 1396 سهلان افغانستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 1,405,710 25,533,106,727 Rls. 733,757 $
21 2 1396 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 101,945 21,496,897,818 Rls. 662,573 $
22 5 1396 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 97,095 20,681,224,364 Rls. 631,117 $
23 10 1396 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 81,312 19,027,323,887 Rls. 528,528 $
24 6 1396 سهلان افغانستان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 60,000 18,412,111,900 Rls. 555,100 $
25 9 1396 سهلان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,373,180 16,975,760,943 Rls. 480,609 $
26 8 1396 سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,274,110 15,464,948,520 Rls. 445,939 $
27 7 1396 سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 854,470 15,404,050,791 Rls. 454,934 $
28 3 1396 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 71,623 15,107,038,653 Rls. 465,549 $
29 9 1396 سهلان افغانستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 773,400 14,176,032,507 Rls. 402,168 $
30 12 1396 سهلان افغانستان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 35,100 13,780,989,400 Rls. 371,100 $
31 11 1396 سهلان افغانستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 707,740 13,598,487,419 Rls. 368,024 $
32 7 1396 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 61,226 13,544,946,748 Rls. 397,968 $
33 9 1396 سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 825,060 10,212,491,618 Rls. 288,772 $
34 8 1396 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 57,155 9,569,821,688 Rls. 276,552 $
35 8 1396 سهلان افغانستان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 36,440 9,412,902,200 Rls. 267,800 $
36 12 1396 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 37,454 9,078,427,085 Rls. 243,451 $
37 4 1396 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 38,736 8,202,968,280 Rls. 251,784 $
38 3 1396 سهلان افغانستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 225,000 8,166,381,908 Rls. 251,707 $
39 10 1396 سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 547,420 6,940,173,219 Rls. 191,596 $
40 8 1396 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 83,287 6,543,608,458 Rls. 188,106 $
41 9 1396 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 83,057 6,359,002,449 Rls. 180,290 $
42 4 1396 سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 48,412 6,282,868,553 Rls. 193,052 $
43 11 1396 سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 44,224 5,878,275,608 Rls. 159,212 $
44 9 1396 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 25,323 5,802,127,521 Rls. 164,599 $
45 1 1396 سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 44,642 5,792,453,660 Rls. 178,570 $
46 11 1396 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 23,568 5,676,376,368 Rls. 153,192 $
47 10 1396 سهلان افغانستان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 26,790 5,553,528,000 Rls. 155,300 $
48 6 1396 سهلان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 347,270 5,238,638,133 Rls. 156,949 $
49 3 1396 سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 39,593 5,138,188,724 Rls. 158,371 $
50 5 1396 سهلان افغانستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 132,000 4,931,770,272 Rls. 151,008 $
51 7 1396 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 69,318 4,823,879,104 Rls. 141,867 $
52 12 1396 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 137,019 4,813,839,523 Rls. 129,181 $
53 10 1396 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 51,190 4,734,447,371 Rls. 131,055 $
54 8 1396 سهلان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 494,850 4,647,711,539 Rls. 133,609 $
55 6 1396 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 62,255 4,546,997,102 Rls. 137,253 $
56 12 1396 سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 33,887 4,542,584,206 Rls. 121,994 $
57 4 1396 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 63,577 4,328,570,760 Rls. 133,034 $
58 7 1396 سهلان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 440,260 4,020,203,029 Rls. 118,870 $
59 9 1396 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 49,624 3,818,703,150 Rls. 108,279 $
60 11 1396 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 41,007 3,690,854,271 Rls. 100,350 $
61 7 1396 سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 29,450 3,595,746,966 Rls. 106,026 $
62 5 1396 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 48,649 3,535,894,064 Rls. 107,944 $
63 12 1396 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 40,831 3,507,993,928 Rls. 93,996 $
64 8 1396 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 41,168 3,357,132,617 Rls. 95,733 $
65 3 1396 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 51,917 3,341,254,377 Rls. 102,963 $
66 12 1396 سهلان افغانستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 163,900 3,158,038,312 Rls. 85,228 $
67 7 1396 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 110,020 3,078,381,088 Rls. 90,691 $
68 2 1396 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 111,540 2,940,600,092 Rls. 90,622 $
69 10 1396 سهلان افغانستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 66,000 2,860,513,920 Rls. 79,992 $
70 2 1396 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 37,144 2,846,093,277 Rls. 87,724 $
71 5 1396 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 85,032 2,802,449,799 Rls. 85,517 $
72 12 1396 سهلان افغانستان 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 267,570 2,723,237,580 Rls. 72,244 $
73 9 1396 سهلان افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,220 2,700,146,988 Rls. 76,626 $
74 3 1396 سهلان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 153,840 2,546,036,166 Rls. 78,459 $
75 1 1396 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 89,100 2,491,559,861 Rls. 76,810 $
76 12 1396 سهلان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 239,810 2,407,032,922 Rls. 64,749 $
77 9 1396 سهلان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 245,930 2,339,841,962 Rls. 66,401 $
78 9 1396 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 83,612 2,303,820,117 Rls. 65,009 $
79 9 1396 سهلان افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 239,400 2,300,401,782 Rls. 64,638 $
80 1 1396 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 30,325 2,163,158,214 Rls. 66,713 $
81 1 1396 سهلان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,248 2,160,760,056 Rls. 66,612 $
82 10 1396 سهلان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 217,090 2,113,397,201 Rls. 58,614 $
83 12 1396 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 24,427 1,997,768,885 Rls. 53,739 $
84 6 1396 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 33,047 1,983,901,789 Rls. 59,840 $
85 7 1396 سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 23,729 1,961,012,390 Rls. 57,868 $
86 9 1396 سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 14,855 1,896,196,167 Rls. 53,478 $
87 5 1396 سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 15,750 1,861,007,400 Rls. 56,700 $
88 10 1396 سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 13,545 1,763,570,718 Rls. 48,762 $
89 1 1396 سهلان افغانستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 8,415 1,501,327,954 Rls. 46,283 $
90 11 1396 سهلان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 144,040 1,437,092,842 Rls. 38,891 $
91 3 1396 سهلان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 49,000 1,430,780,400 Rls. 44,100 $
92 1 1396 سهلان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 49,000 1,430,515,800 Rls. 44,100 $
93 4 1396 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 42,768 1,362,301,155 Rls. 41,859 $
94 10 1396 سهلان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 18,264 1,344,669,495 Rls. 37,198 $
95 1 1396 سهلان افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 39,200 1,332,553,040 Rls. 41,080 $
96 2 1396 سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 11,340 1,324,208,088 Rls. 40,824 $
97 2 1396 سهلان افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 39,200 1,323,594,710 Rls. 40,790 $
98 4 1396 سهلان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 77,820 1,292,244,465 Rls. 39,688 $
99 4 1396 سهلان افغانستان 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 217,500 1,272,179,250 Rls. 39,150 $
100 10 1396 سهلان افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 44,616 1,257,359,976 Rls. 34,872 $
مجموع کل
1,670,381,101,900 ريال
مجموع کل
48,043,434 دلار