آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 1,404,977 60,200,104,936 Rls. 1,728,714 $
2 12 1396 سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 918,362 43,821,641,211 Rls. 1,173,979 $
3 3 1396 سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 965,417 39,773,883,653 Rls. 1,225,623 $
4 2 1396 سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 938,811 38,086,176,915 Rls. 1,173,836 $
5 1 1396 سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 918,863 36,415,105,502 Rls. 1,122,929 $
6 9 1396 سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 767,417 33,247,973,450 Rls. 942,423 $
7 5 1396 سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 754,232 31,840,062,698 Rls. 969,791 $
8 11 1396 سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 640,329 30,430,538,401 Rls. 829,117 $
9 7 1396 سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 703,974 29,459,653,132 Rls. 869,850 $
10 4 1396 سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 718,188 29,203,326,043 Rls. 898,228 $
11 10 1396 سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 628,608 28,984,904,757 Rls. 801,968 $
12 6 1396 سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 394,632 16,419,279,287 Rls. 495,494 $
13 1 1396 سهلان ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 192,000 6,932,282,112 Rls. 213,827 $
14 12 1396 سهلان ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 15,650 4,359,032,560 Rls. 117,640 $
15 6 1396 سهلان ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 19,850 3,500,954,781 Rls. 105,549 $
16 12 1396 سهلان ايتاليا 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 44,000 2,527,380,240 Rls. 67,760 $
17 10 1396 سهلان ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 85,972 1,239,893,728 Rls. 34,388 $
18 1 1396 سهلان ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 132,130 857,027,488 Rls. 26,426 $
19 3 1396 سهلان ايتاليا 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 24,000 833,827,872 Rls. 25,696 $
20 9 1396 سهلان ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 47,830 675,436,128 Rls. 19,132 $
21 2 1396 سهلان ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 106,670 565,017,029 Rls. 17,415 $
22 7 1396 سهلان ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 41,180 561,942,280 Rls. 16,472 $
23 3 1396 سهلان ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 84,560 548,825,032 Rls. 16,912 $
24 5 1396 سهلان ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,160 190,039,380 Rls. 5,790 $
25 4 1396 سهلان ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 25,620 167,344,716 Rls. 5,124 $
26 5 1396 سهلان ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 25,340 165,515,812 Rls. 5,068 $
27 6 1396 سهلان ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 19,917 132,598,053 Rls. 3,983 $
28 6 1396 سهلان ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 25,200 101,062,080 Rls. 3,024 $
مجموع کل
441,240,829,276 ريال
مجموع کل
12,916,158 دلار
[1]