آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 سهلان فدراسيون روسيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 820,320 82,502,536,960 Rls. 2,542,586 $
2 8 1396 سهلان فدراسيون روسيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 639,510 68,566,578,534 Rls. 1,982,481 $
3 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,361,200 39,282,627,786 Rls. 1,197,859 $
4 4 1396 سهلان فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,213,550 34,749,422,737 Rls. 1,067,925 $
5 6 1396 سهلان فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,074,240 31,302,961,229 Rls. 945,334 $
6 3 1396 سهلان فدراسيون روسيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 298,810 30,057,651,336 Rls. 926,311 $
7 4 1396 سهلان فدراسيون روسيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 200,950 17,885,560,403 Rls. 548,785 $
8 7 1396 سهلان فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 593,740 17,866,323,708 Rls. 522,492 $
9 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 159,460 16,268,762,986 Rls. 494,326 $
10 3 1396 سهلان فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 550,100 15,709,342,227 Rls. 484,089 $
11 2 1396 سهلان فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 431,370 12,314,789,850 Rls. 379,568 $
12 1 1396 سهلان فدراسيون روسيه 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 184,330 8,697,514,062 Rls. 268,199 $
13 8 1396 سهلان فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 206,220 6,219,658,402 Rls. 181,474 $
14 2 1396 سهلان فدراسيون روسيه 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 104,780 4,945,150,398 Rls. 152,454 $
15 1 1396 سهلان فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 144,780 4,131,525,588 Rls. 127,406 $
16 4 1396 سهلان فدراسيون روسيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 20,201 3,597,244,593 Rls. 110,701 $
17 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 66,000 2,473,435,536 Rls. 75,504 $
18 7 1396 سهلان فدراسيون روسيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 44,000 1,832,347,440 Rls. 54,648 $
19 6 1396 سهلان فدراسيون روسيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 44,000 1,826,336,160 Rls. 54,648 $
20 11 1396 سهلان فدراسيون روسيه 64035900 کفش باتخت ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 2,095 974,890,740 Rls. 26,310 $
21 12 1396 سهلان فدراسيون روسيه 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 7,783 519,550,185 Rls. 13,783 $
22 9 1396 سهلان فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 10,000 387,618,000 Rls. 11,000 $
23 9 1396 سهلان فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 10,060 374,086,608 Rls. 10,616 $
24 9 1396 سهلان فدراسيون روسيه 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 1,615 118,054,000 Rls. 3,350 $
25 11 1396 سهلان فدراسيون روسيه 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 712 79,147,344 Rls. 2,136 $
مجموع کل
402,683,116,812 ريال
مجموع کل
12,183,985 دلار
[1]