آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 148,500 70,793,129,250 Rls. 2,004,750 $
2 2 1396 سيرجان عراق 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 230,000 69,708,671,250 Rls. 2,148,750 $
3 8 1396 سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 135,000 63,800,730,000 Rls. 1,822,500 $
4 10 1396 سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 89,000 43,262,829,000 Rls. 1,201,500 $
5 10 1396 سيرجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 134,000 37,426,438,000 Rls. 1,038,000 $
6 12 1396 سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 74,350 37,287,381,375 Rls. 1,003,725 $
7 9 1396 سيرجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 113,000 31,575,234,000 Rls. 894,000 $
8 3 1396 سيرجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 104,000 31,066,687,500 Rls. 957,500 $
9 11 1396 سيرجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 103,150 30,822,283,900 Rls. 835,750 $
10 12 1396 سيرجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 77,450 24,238,943,900 Rls. 650,100 $
11 11 1396 سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,850 22,325,037,750 Rls. 605,475 $
12 2 1396 سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 42,400 17,885,888,800 Rls. 551,200 $
13 7 1396 سيرجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,500 13,540,332,000 Rls. 396,000 $
14 11 1396 سيرجان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 550,000 8,886,086,750 Rls. 241,850 $
15 3 1396 سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,000 8,437,260,000 Rls. 260,000 $
16 12 1396 سيرجان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 500,000 8,175,177,500 Rls. 218,500 $
17 9 1396 سيرجان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 500,000 7,943,400,000 Rls. 225,000 $
18 1 1396 سيرجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,700 7,010,662,750 Rls. 216,125 $
19 10 1396 سيرجان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 421,752 6,839,769,732 Rls. 189,788 $
20 7 1396 سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,498,604,000 Rls. 162,000 $
21 5 1396 سيرجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 5,356,550,400 Rls. 163,200 $
22 8 1396 سيرجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,380,128,000 Rls. 96,000 $
23 12 1396 سيرجان عراق 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 6,100 1,259,848,323 Rls. 33,777 $
24 5 1396 سيرجان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 20,001 770,155,906 Rls. 23,401 $
25 2 1396 سيرجان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 64,965 672,906,270 Rls. 20,736 $
26 4 1396 سيرجان عراق 21069010 ا ستابيلايزر 2,000 312,912,000 Rls. 9,600 $
مجموع کل
558,277,048,356 ريال
مجموع کل
15,969,227 دلار
[1]