آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,941,835 269,330,475,872 Rls. 8,305,786 $
2 2 1396 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,802,529 262,575,276,924 Rls. 8,093,325 $
3 11 1396 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,414,434 164,546,458,023 Rls. 4,465,758 $
4 12 1396 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 691,686 121,892,500,890 Rls. 3,270,294 $
5 4 1396 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 481,698 116,898,934,677 Rls. 3,589,788 $
6 3 1396 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 573,376 84,275,790,123 Rls. 2,597,568 $
7 5 1396 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 230,953 63,261,424,850 Rls. 1,935,400 $
8 7 1396 شهركرد عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 576,590 58,577,541,690 Rls. 1,729,770 $
9 10 1396 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 329,981 47,587,541,121 Rls. 1,312,839 $
10 6 1396 شهركرد عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 386,240 38,565,768,540 Rls. 1,158,720 $
11 7 1396 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 452,510 26,646,447,754 Rls. 785,003 $
12 5 1396 شهركرد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 199,000 26,085,264,000 Rls. 796,000 $
13 9 1396 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 406,810 25,174,568,035 Rls. 712,609 $
14 7 1396 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 81,697 24,243,129,330 Rls. 713,744 $
15 6 1396 شهركرد عراق 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 276,556 22,350,057,884 Rls. 672,927 $
16 9 1396 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 65,986 22,020,614,586 Rls. 624,402 $
17 9 1396 شهركرد عراق 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 234,300 20,716,058,422 Rls. 586,846 $
18 3 1396 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 210,790 20,520,760,920 Rls. 632,370 $
19 7 1396 شهركرد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 149,000 20,314,432,000 Rls. 596,000 $
20 5 1396 شهركرد عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 202,800 19,965,888,600 Rls. 608,400 $
21 5 1396 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 201,520 19,788,136,050 Rls. 604,560 $
22 12 1396 شهركرد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 125,000 18,671,900,000 Rls. 500,000 $
23 9 1396 شهركرد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 125,000 17,635,000,000 Rls. 500,000 $
24 6 1396 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 164,590 16,385,222,640 Rls. 493,770 $
25 7 1396 شهركرد عراق 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 196,840 16,280,105,144 Rls. 480,787 $
26 2 1396 شهركرد عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 163,510 15,911,903,970 Rls. 490,530 $
27 8 1396 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 134,940 13,943,962,590 Rls. 404,820 $
28 6 1396 شهركرد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 167,066 13,821,786,901 Rls. 417,665 $
29 8 1396 شهركرد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 98,000 13,705,708,000 Rls. 392,000 $
30 9 1396 شهركرد عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 128,870 13,667,010,810 Rls. 386,610 $
31 6 1396 شهركرد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 100,000 13,279,100,000 Rls. 400,000 $
32 4 1396 شهركرد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 96,950 12,625,451,000 Rls. 387,800 $
33 3 1396 شهركرد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 96,000 12,461,568,000 Rls. 384,000 $
34 5 1396 شهركرد عراق 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 146,391 11,884,709,448 Rls. 362,163 $
35 4 1396 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 120,550 11,769,143,400 Rls. 361,650 $
36 8 1396 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 166,930 10,776,953,969 Rls. 310,299 $
37 10 1396 شهركرد عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 124,280 10,718,428,225 Rls. 296,955 $
38 12 1396 شهركرد عراق 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 385,010 10,496,203,803 Rls. 281,057 $
39 9 1396 شهركرد عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 84,500 10,456,881,750 Rls. 295,750 $
40 7 1396 شهركرد عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 97,100 9,860,647,950 Rls. 291,300 $
41 1 1396 شهركرد عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 93,830 9,129,520,920 Rls. 281,490 $
42 6 1396 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 156,980 8,849,633,448 Rls. 266,479 $
43 10 1396 شهركرد عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 100,380 8,528,407,790 Rls. 236,460 $
44 12 1396 شهركرد عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 88,280 8,190,607,125 Rls. 219,950 $
45 12 1396 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 1,070,000 7,981,658,000 Rls. 214,000 $
46 8 1396 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 25,544 7,959,084,336 Rls. 229,896 $
47 7 1396 شهركرد عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 50,092 7,573,708,129 Rls. 222,909 $
48 8 1396 شهركرد عراق 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 84,653 7,085,795,271 Rls. 201,845 $
49 2 1396 شهركرد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,587,400 6,752,922,522 Rls. 208,180 $
50 7 1396 شهركرد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 79,874 6,751,867,546 Rls. 199,686 $
51 11 1396 شهركرد عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 66,290 6,107,413,525 Rls. 165,725 $
52 9 1396 شهركرد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 68,791 6,064,892,034 Rls. 171,978 $
53 7 1396 شهركرد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 87,400 5,988,977,076 Rls. 176,342 $
54 8 1396 شهركرد عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 54,670 5,713,209,000 Rls. 164,010 $
55 9 1396 شهركرد عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 79,020 5,574,109,260 Rls. 158,040 $
56 9 1396 شهركرد عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 45,000 5,552,032,500 Rls. 157,500 $
57 3 1396 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 752,000 5,490,633,600 Rls. 169,200 $
58 7 1396 شهركرد عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 44,000 5,253,710,000 Rls. 154,000 $
59 2 1396 شهركرد عراق 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 70,919 5,225,135,865 Rls. 161,091 $
60 4 1396 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 666,000 5,001,069,375 Rls. 153,725 $
61 1 1396 شهركرد عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 41,440 4,973,108,536 Rls. 153,347 $
62 3 1396 شهركرد عراق 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 39,287 4,781,523,520 Rls. 147,360 $
63 12 1396 شهركرد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 1,035,117 4,391,140,146 Rls. 117,638 $
64 9 1396 شهركرد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 1,087,390 4,234,758,036 Rls. 120,081 $
65 5 1396 شهركرد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 50,629 4,165,644,003 Rls. 126,573 $
66 7 1396 شهركرد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 966,730 4,092,111,616 Rls. 120,514 $
67 9 1396 شهركرد عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 22,803 3,979,939,320 Rls. 112,700 $
68 5 1396 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 68,300 3,949,425,830 Rls. 120,460 $
69 3 1396 شهركرد عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 26,350 3,804,286,108 Rls. 117,257 $
70 11 1396 شهركرد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 25,000 3,705,400,000 Rls. 100,000 $
71 8 1396 شهركرد عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 23,918 3,614,293,488 Rls. 105,456 $
72 11 1396 شهركرد عراق 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 133,280 3,595,499,770 Rls. 97,294 $
73 12 1396 شهركرد عراق 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 46,220 3,580,886,805 Rls. 96,135 $
74 2 1396 شهركرد عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 22,284 3,572,018,772 Rls. 110,124 $
75 1 1396 شهركرد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 816,290 3,570,800,574 Rls. 110,118 $
76 7 1396 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 528,000 3,568,848,000 Rls. 105,600 $
77 10 1396 شهركرد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 933,660 3,501,515,798 Rls. 96,913 $
78 4 1396 شهركرد عراق 76141000 ک با مغزي از فولاد 53,665 3,473,729,455 Rls. 106,669 $
79 11 1396 شهركرد عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 22,950 3,392,469,000 Rls. 91,800 $
80 3 1396 شهركرد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 784,622 3,361,659,459 Rls. 103,601 $
81 12 1396 شهركرد عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 52,940 3,356,160,700 Rls. 89,780 $
82 10 1396 شهركرد عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 26,000 3,281,096,000 Rls. 91,000 $
83 10 1396 شهركرد عراق 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 450,000 3,218,400,000 Rls. 90,000 $
84 12 1396 شهركرد عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 24,000 3,133,116,000 Rls. 84,000 $
85 11 1396 شهركرد عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 42,250 3,119,097,780 Rls. 84,500 $
86 2 1396 شهركرد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 3,115,104,000 Rls. 96,000 $
87 6 1396 شهركرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 30,780 3,077,068,905 Rls. 92,340 $
88 2 1396 شهركرد عراق 23099010 خوراك اماده ابزيان 94,000 3,049,078,000 Rls. 94,000 $
89 10 1396 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 370,000 2,973,368,000 Rls. 82,000 $
90 1 1396 شهركرد عراق 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 389,000 2,964,743,200 Rls. 91,400 $
91 5 1396 شهركرد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 90,000 2,953,980,000 Rls. 90,000 $
92 7 1396 شهركرد عراق 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 28,845 2,901,518,550 Rls. 86,535 $
93 6 1396 شهركرد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 548,650 2,886,163,138 Rls. 86,568 $
94 3 1396 شهركرد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 47,950 2,857,954,545 Rls. 88,076 $
95 5 1396 شهركرد عراق 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 373,000 2,762,055,675 Rls. 83,925 $
96 5 1396 شهركرد عراق 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 35,000 2,715,652,650 Rls. 82,950 $
97 8 1396 شهركرد عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 22,000 2,692,305,000 Rls. 77,000 $
98 11 1396 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 360,000 2,667,888,000 Rls. 72,000 $
99 6 1396 شهركرد عراق 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 359,000 2,661,826,000 Rls. 79,800 $
100 6 1396 شهركرد عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 22,000 2,573,340,000 Rls. 77,000 $
مجموع کل
2,000,732,119,592 ريال
مجموع کل
59,120,285 دلار