آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 شهيد باهنر اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,152,000 459,000,000,000 Rls. 14,042,531 $
2 3 1396 شهيد باهنر اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,000,000 454,314,000,000 Rls. 14,000,000 $
3 4 1396 شهيد باهنر اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 45,000,000 411,000,000,000 Rls. 12,600,000 $
4 2 1396 شهيد باهنر اندونزي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 15,305,000 202,489,894,550 Rls. 6,240,251 $
5 4 1396 شهيد باهنر اندونزي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 14,274,000 188,801,366,698 Rls. 5,817,198 $
مجموع کل
1,715,605,261,248 ريال
مجموع کل
52,699,980 دلار
[1]