آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 شهيد باهنر جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,500,000 168,854,798,000 Rls. 5,204,500 $
2 4 1396 شهيد باهنر جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,000,000 144,937,890,000 Rls. 4,461,000 $
3 6 1396 شهيد باهنر جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,400,000 68,782,672,000 Rls. 2,081,800 $
4 2 1396 شهيد باهنر جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,000,214 56,452,446,564 Rls. 1,739,728 $
5 2 1396 شهيد باهنر جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,000,000 48,233,819,000 Rls. 1,486,450 $
مجموع کل
487,261,625,564 ريال
مجموع کل
14,973,478 دلار
[1]