آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 423,446,964 1,040,761,652,425 Rls. 31,817,028 $
2 4 1396 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 284,565,718 680,000,000,000 Rls. 20,915,062 $
3 3 1396 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 283,600,000 600,390,545,684 Rls. 18,503,744 $
4 1 1396 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 127,000,000 308,787,621,000 Rls. 9,522,570 $
5 3 1396 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 114,300,000 300,415,635,000 Rls. 9,258,300 $
6 2 1396 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 118,900,000 250,422,733,608 Rls. 7,717,425 $
7 11 1396 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 59,550,462 194,463,474,568 Rls. 5,302,969 $
8 5 1396 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 66,000,000 175,030,713,000 Rls. 5,346,000 $
9 3 1396 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 5,321,981 135,125,612,007 Rls. 4,164,673 $
10 6 1396 شهيد باهنر چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 71,200,000 117,000,000,000 Rls. 3,527,248 $
11 10 1396 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 35,999,559 116,000,000,000 Rls. 3,205,710 $
12 5 1396 شهيد باهنر چين 26190020 ک ک ک آخال مناسب براي بازيافت آهن يا منگنز 40,000,000 105,000,000,000 Rls. 3,200,000 $
13 1 1396 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 5,873,712 100,149,131,828 Rls. 3,088,421 $
14 9 1396 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 31,000,000 97,276,260,900 Rls. 2,760,550 $
15 12 1396 شهيد باهنر چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 31,000,000 94,818,174,000 Rls. 2,546,000 $
16 3 1396 شهيد باهنر چين 26190020 ک ک ک آخال مناسب براي بازيافت آهن يا منگنز 35,000,000 90,882,400,000 Rls. 2,800,000 $
17 6 1396 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 30,250,000 81,272,342,250 Rls. 2,450,250 $
18 6 1396 شهيد باهنر چين 26190020 ک ک ک آخال مناسب براي بازيافت آهن يا منگنز 30,000,000 78,986,400,000 Rls. 2,400,000 $
19 4 1396 شهيد باهنر چين 26080090 ک ک ک سا?ر 4,031,645 72,571,056,578 Rls. 2,230,297 $
20 2 1396 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 2,960,489 70,550,813,742 Rls. 2,174,206 $
21 4 1396 شهيد باهنر چين 26070090 ک ک ک سا?ر 2,513,751 59,271,578,087 Rls. 1,824,198 $
22 9 1396 شهيد باهنر چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 23,000,000 58,388,317,500 Rls. 1,696,250 $
23 3 1396 شهيد باهنر چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 25,000,000 55,178,600,000 Rls. 1,700,000 $
24 5 1396 شهيد باهنر چين 26080090 ک ک ک سا?ر 3,512,123 55,022,191,268 Rls. 1,681,168 $
25 2 1396 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 2,975,384 53,082,926,246 Rls. 1,635,889 $
26 1 1396 شهيد باهنر چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 2,028,280 48,137,448,464 Rls. 1,484,188 $
27 8 1396 شهيد باهنر چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 15,000,000 39,914,550,000 Rls. 1,170,000 $
28 11 1396 شهيد باهنر چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 10,853,000 34,492,244,890 Rls. 933,358 $
29 12 1396 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 10,000,000 33,214,759,500 Rls. 890,500 $
30 5 1396 شهيد باهنر چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولف?د? 1,332,140 28,468,163,159 Rls. 868,466 $
31 5 1396 شهيد باهنر چين 26070090 ک ک ک سا?ر 1,141,270 27,678,127,908 Rls. 844,539 $
32 4 1396 شهيد باهنر چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 12,000,000 26,485,728,000 Rls. 816,000 $
33 6 1396 شهيد باهنر چين 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 1,023,390 25,021,456,320 Rls. 757,308 $
34 5 1396 شهيد باهنر چين 26070020 ک ک ک کنسانتره سرب اکس?د? 965,486 20,200,897,860 Rls. 618,540 $
35 5 1396 شهيد باهنر چين 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 505,650 14,977,302,435 Rls. 455,085 $
36 4 1396 شهيد باهنر چين 26070030 ک ک ک کنسانتره سرب سولف?د? 503,830 12,113,376,660 Rls. 372,834 $
37 3 1396 شهيد باهنر چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 1,000,000 11,292,948,000 Rls. 348,000 $
38 4 1396 شهيد باهنر چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 3,000,000 8,787,150,000 Rls. 270,000 $
39 2 1396 شهيد باهنر چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 278,000 8,118,739,800 Rls. 250,200 $
40 4 1396 شهيد باهنر چين 26080040 ک ک ک کنسانتره رو? سولف?د? 499,825 5,131,600,560 Rls. 157,944 $
41 5 1396 شهيد باهنر چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 125,580 3,044,261,111 Rls. 92,929 $
42 4 1396 شهيد باهنر چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 79,350 2,327,771,925 Rls. 71,415 $
43 3 1396 شهيد باهنر چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 78,220 2,284,978,284 Rls. 70,398 $
مجموع کل
5,342,539,684,567 ريال
مجموع کل
161,939,662 دلار
[1]