آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 شهيدرجايي اردن 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,029,160 208,000,000,000 Rls. 6,279,623 $
2 5 1396 شهيدرجايي اردن 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,025,000 177,503,007,735 Rls. 5,421,555 $
3 12 1396 شهيدرجايي اردن 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 297,060 17,611,617,984 Rls. 475,296 $
4 11 1396 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 36,921 8,166,315,066 Rls. 221,529 $
5 8 1396 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 35,990 7,533,231,280 Rls. 215,942 $
6 5 1396 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 34,866 6,846,749,217 Rls. 209,202 $
7 1 1396 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 34,924 6,797,318,024 Rls. 209,548 $
8 12 1396 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 28,243 6,340,308,485 Rls. 169,459 $
9 11 1396 شهيدرجايي اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 5,992,867,200 Rls. 163,200 $
10 10 1396 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 25,381 5,476,177,668 Rls. 152,293 $
11 12 1396 شهيدرجايي اردن 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 291,025 5,409,408,600 Rls. 145,512 $
12 4 1396 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 26,035 5,076,076,445 Rls. 156,211 $
13 6 1396 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 25,113 4,997,938,089 Rls. 150,681 $
14 9 1396 شهيدرجايي اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 127,250 4,954,487,505 Rls. 139,975 $
15 11 1396 شهيدرجايي اردن 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 347,510 4,909,922,718 Rls. 133,444 $
16 11 1396 شهيدرجايي اردن 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 39,250 4,326,489,000 Rls. 117,750 $
17 9 1396 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 18,739 3,963,446,185 Rls. 112,435 $
18 12 1396 شهيدرجايي اردن 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 82,241 3,681,001,011 Rls. 98,689 $
19 7 1396 شهيدرجايي اردن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 17,184 3,517,392,960 Rls. 103,104 $
20 8 1396 شهيدرجايي اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,356,640,000 Rls. 96,000 $
21 10 1396 شهيدرجايي اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 82,250 3,275,100,675 Rls. 90,475 $
22 7 1396 شهيدرجايي اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 73,500 2,728,606,650 Rls. 80,850 $
23 10 1396 شهيدرجايي اردن 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 195,260 2,702,204,220 Rls. 74,980 $
24 9 1396 شهيدرجايي اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,000 2,635,802,400 Rls. 74,800 $
25 9 1396 شهيدرجايي اردن 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 138,363 1,875,878,040 Rls. 53,135 $
26 7 1396 شهيدرجايي اردن 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 95,670 1,231,791,610 Rls. 36,737 $
27 12 1396 شهيدرجايي اردن 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 6,896 1,128,966,132 Rls. 30,268 $
28 12 1396 شهيدرجايي اردن 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 14,900 1,109,774,200 Rls. 29,800 $
29 6 1396 شهيدرجايي اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 1,021,605,200 Rls. 30,800 $
30 8 1396 شهيدرجايي اردن 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 18,000 1,012,291,200 Rls. 28,800 $
31 4 1396 شهيدرجايي اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 1,000,692,000 Rls. 30,800 $
32 1 1396 شهيدرجايي اردن 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 15,000 972,840,000 Rls. 30,000 $
33 5 1396 شهيدرجايي اردن 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 9,260 908,544,900 Rls. 27,780 $
34 8 1396 شهيدرجايي اردن 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 23,200 738,696,120 Rls. 21,460 $
35 4 1396 شهيدرجايي اردن 27132000 قيرنفت 101,557 692,881,740 Rls. 21,326 $
36 10 1396 شهيدرجايي اردن 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 3,970 679,655,600 Rls. 18,850 $
37 8 1396 شهيدرجايي اردن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 559,440,000 Rls. 16,000 $
38 9 1396 شهيدرجايي اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 458,094,000 Rls. 13,000 $
39 7 1396 شهيدرجايي اردن 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 10,920 407,711,304 Rls. 12,012 $
40 8 1396 شهيدرجايي اردن 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,880 241,678,080 Rls. 6,912 $
41 11 1396 شهيدرجايي اردن 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 26,580 195,208,836 Rls. 5,316 $
42 12 1396 شهيدرجايي اردن 84137010 پمپ کولر آبي 1,360 193,358,016 Rls. 5,184 $
43 1 1396 شهيدرجايي اردن 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 2,500 163,094,958 Rls. 5,031 $
44 4 1396 شهيدرجايي اردن 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 7,050 148,869,180 Rls. 4,582 $
45 12 1396 شهيدرجايي اردن 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 170 120,075,250 Rls. 3,230 $
46 8 1396 شهيدرجايي اردن 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 4,935 112,132,755 Rls. 3,207 $
47 12 1396 شهيدرجايي اردن 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 2,500 92,937,500 Rls. 2,500 $
48 10 1396 شهيدرجايي اردن 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 3,525 81,926,160 Rls. 2,291 $
49 9 1396 شهيدرجايي اردن 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 3,525 80,760,041 Rls. 2,291 $
50 12 1396 شهيدرجايي اردن 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 250 61,896,375 Rls. 1,665 $
51 8 1396 شهيدرجايي اردن 13019030 سقز 540 56,643,300 Rls. 1,620 $
52 12 1396 شهيدرجايي اردن 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 310 46,097,000 Rls. 1,240 $
مجموع کل
521,195,648,614 ريال
مجموع کل
15,538,390 دلار
[1]