آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 64,460 651,263,120,712 Rls. 18,311,453 $
2 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 12,000,000 103,000,000,000 Rls. 3,180,000 $
3 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 156,000 44,912,652,800 Rls. 1,219,200 $
4 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 92,000 26,570,864,000 Rls. 736,000 $
5 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 92,000 25,302,233,600 Rls. 678,400 $
6 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 29336100 ملامين 500,000 17,475,591,000 Rls. 537,000 $
7 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 29336100 ملامين 300,000 15,653,607,300 Rls. 424,500 $
8 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 300,000 14,498,250,000 Rls. 390,000 $
9 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 13,195,105,000 Rls. 385,000 $
10 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 29336100 ملامين 300,000 13,110,216,000 Rls. 350,400 $
11 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 41,840 11,511,026,500 Rls. 328,500 $
12 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 255,000 11,331,437,040 Rls. 306,653 $
13 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 193,002 10,130,547,822 Rls. 309,252 $
14 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 78,900 8,848,996,500 Rls. 236,700 $
15 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 64,050 7,086,126,150 Rls. 192,150 $
16 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 135,186 7,049,168,547 Rls. 216,297 $
17 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,263,664,000 Rls. 176,000 $
18 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 102,191 5,427,139,857 Rls. 163,505 $
19 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39011030 ک ک ک گريد فيلم 102,000 4,942,301,574 Rls. 132,947 $
20 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 75,271 4,752,806,619 Rls. 130,971 $
21 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 100,000 4,717,570,000 Rls. 130,000 $
22 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 82,956 4,700,319,434 Rls. 132,729 $
23 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 4,463,792,000 Rls. 136,000 $
24 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 29336100 ملامين 100,000 3,630,083,300 Rls. 110,300 $
25 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151190 ک کک ک مرمر?ت 428,810 3,361,113,788 Rls. 93,331 $
26 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 39,926 3,354,780,102 Rls. 93,058 $
27 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 03063590 --- سا?ر 24,000 3,144,520,340 Rls. 96,148 $
28 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 56,746 3,076,552,821 Rls. 90,793 $
29 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 03063590 --- سا?ر 23,004 2,967,150,592 Rls. 89,805 $
30 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151110 ک کک ک مرمر 389,050 2,929,264,722 Rls. 89,496 $
31 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 50,133 2,893,365,039 Rls. 87,231 $
32 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 224,000 2,882,468,400 Rls. 81,800 $
33 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 50,100 2,391,638,730 Rls. 65,130 $
34 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 03063590 --- سا?ر 15,312 2,258,983,160 Rls. 67,372 $
35 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151190 ک کک ک مرمر?ت 354,760 2,248,089,940 Rls. 60,895 $
36 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 39,374 2,043,529,124 Rls. 62,998 $
37 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 164,036 1,976,599,230 Rls. 60,773 $
38 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,000 1,769,260,064 Rls. 50,336 $
39 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151120 ک کک ک تراورتن 218,570 1,686,016,696 Rls. 46,124 $
40 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 25,200 1,674,148,392 Rls. 48,636 $
41 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 234,170 1,520,137,972 Rls. 46,834 $
42 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151190 ک کک ک مرمر?ت 215,250 1,517,082,000 Rls. 43,050 $
43 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 180,580 1,273,398,596 Rls. 36,116 $
44 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 179,704 1,263,255,060 Rls. 35,940 $
45 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 100,020 1,240,971,276 Rls. 36,526 $
46 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 20,622 1,159,741,255 Rls. 32,995 $
47 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 116,300 1,156,935,451 Rls. 35,373 $
48 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 162,329 1,155,396,885 Rls. 32,465 $
49 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 215,198 1,155,117,060 Rls. 35,620 $
50 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 95,775 1,153,436,808 Rls. 32,095 $
51 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151110 ک کک ک مرمر 173,810 1,128,304,996 Rls. 34,762 $
52 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 72,360 1,107,276,280 Rls. 34,077 $
53 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 1,054,458,000 Rls. 32,400 $
54 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 5,902 1,048,818,400 Rls. 31,280 $
55 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 85,480 1,009,037,260 Rls. 30,434 $
56 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,363 959,806,995 Rls. 25,653 $
57 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 128,410 931,974,098 Rls. 25,682 $
58 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39012040 ک ک ک گريد بادي: 25,500 906,058,503 Rls. 27,883 $
59 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 171,367 885,574,880 Rls. 26,672 $
60 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151120 ک کک ک تراورتن 122,160 737,514,240 Rls. 20,624 $
61 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151120 ک کک ک تراورتن 174,468 686,281,799 Rls. 20,936 $
62 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 92,570 667,226,046 Rls. 18,514 $
63 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 41,000 625,059,400 Rls. 16,760 $
64 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 48,150 592,536,621 Rls. 17,553 $
65 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 67,540 554,188,542 Rls. 14,858 $
66 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 74,700 552,724,044 Rls. 14,940 $
67 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151120 ک کک ک تراورتن 131,890 513,897,634 Rls. 15,826 $
68 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 2,502 507,214,428 Rls. 14,252 $
69 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 19,500 479,783,850 Rls. 13,650 $
70 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 16,390 475,821,368 Rls. 13,112 $
71 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 19,390 458,094,000 Rls. 13,000 $
72 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 65,605 454,413,303 Rls. 13,121 $
73 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25,900 417,848,658 Rls. 12,139 $
74 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,020 414,618,875 Rls. 11,766 $
75 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,000 331,690,000 Rls. 10,000 $
76 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,500 301,770,000 Rls. 9,000 $
77 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151110 ک کک ک مرمر 73,610 301,383,053 Rls. 8,794 $
78 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,800 265,975,200 Rls. 8,160 $
79 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,240 241,569,920 Rls. 7,360 $
80 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 35,280 238,189,392 Rls. 7,056 $
81 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 498 218,338,515 Rls. 6,135 $
82 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151190 ک کک ک مرمر?ت 25,870 193,585,210 Rls. 5,174 $
83 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 20,000 156,984,000 Rls. 4,800 $
84 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 24,300 111,660,444 Rls. 3,402 $
85 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 28212000 خاكکرنگي (Earth colours) 40,800 100,676,856 Rls. 2,856 $
86 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151120 ک کک ک تراورتن 23,560 100,610,103 Rls. 2,827 $
87 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25151120 ک کک ک تراورتن 23,440 96,829,086 Rls. 2,813 $
88 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 24,480 95,919,483 Rls. 2,937 $
مجموع کل
1,093,013,286,740 ريال
مجموع کل
31,046,105 دلار
[1]