آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 198,363,128 2,952,713,931,245 Rls. 90,831,711 $
2 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 53,462,470 1,000,075,954,753 Rls. 26,831,329 $
3 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 43,210,812 997,719,665,623 Rls. 29,742,280 $
4 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 50,772,136 988,680,278,958 Rls. 26,534,182 $
5 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 49,197,510 879,168,341,082 Rls. 23,891,873 $
6 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,300,000 843,082,942,000 Rls. 25,373,760 $
7 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 38,144,583 648,000,000,000 Rls. 17,982,827 $
8 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 47,865,916 620,752,866,383 Rls. 17,684,314 $
9 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 43,598,089 587,568,824,000 Rls. 17,848,400 $
10 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 58,510,280 583,000,000,000 Rls. 17,808,292 $
11 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 40,000,000 543,634,929,600 Rls. 16,759,200 $
12 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 58,300,000 541,000,000,000 Rls. 16,324,000 $
13 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 44,234,249 534,000,000,000 Rls. 14,722,551 $
14 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 36,465,159 504,244,575,217 Rls. 14,188,154 $
15 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 39,216,110 451,566,780,000 Rls. 13,263,088 $
16 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 27,020,300 431,000,000,000 Rls. 11,618,729 $
17 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 29,389,874 426,685,047,150 Rls. 11,472,778 $
18 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 29,498,360 397,509,500,000 Rls. 10,727,780 $
19 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 55,760,427 381,243,543,965 Rls. 10,596,188 $
20 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 64,150,108 367,022,858,245 Rls. 10,866,721 $
21 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 65,714,231 354,814,610,995 Rls. 10,943,315 $
22 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 26,112,962 341,103,551,932 Rls. 10,445,183 $
23 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 24,047,345 312,678,976,796 Rls. 8,416,570 $
24 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 49,329,770 305,769,989,577 Rls. 8,670,426 $
25 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 49,533,094 291,839,663,172 Rls. 8,811,907 $
26 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 51,528,457 276,296,385,333 Rls. 8,439,118 $
27 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 45,580,820 250,756,875,117 Rls. 7,710,490 $
28 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 40,998,520 245,940,813,708 Rls. 7,096,294 $
29 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 19,889,930 240,146,433,953 Rls. 6,961,476 $
30 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 19,721,963 224,331,379,598 Rls. 6,902,686 $
31 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 17,102,794 212,737,594,424 Rls. 5,773,650 $
32 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 15,002,250 200,739,067,700 Rls. 6,000,899 $
33 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,855,556 195,440,976,802 Rls. 5,899,443 $
34 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 11,680,160 188,000,000,000 Rls. 5,314,473 $
35 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 3,037,352 173,487,243,048 Rls. 5,284,990 $
36 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 13,426,235 166,329,394,593 Rls. 4,699,123 $
37 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 23,715,021 165,618,298,358 Rls. 4,453,365 $
38 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79039000 پودر وفلس روي 15,100,000 150,000,000,000 Rls. 4,001,500 $
39 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,925,338 142,022,759,396 Rls. 4,173,868 $
40 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,050,118 137,702,857,440 Rls. 4,217,540 $
41 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 10,591,951 133,692,028,628 Rls. 3,707,182 $
42 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 19,470,997 130,665,590,686 Rls. 3,554,953 $
43 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 9,150,000 118,673,200,000 Rls. 3,660,000 $
44 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 10,914,660 116,984,709,805 Rls. 3,601,508 $
45 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,776,699 116,000,000,000 Rls. 3,148,300 $
46 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 10,118,081 114,805,586,098 Rls. 3,541,328 $
47 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 7,184,474 106,000,000,000 Rls. 2,873,789 $
48 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,735,574 105,120,306,831 Rls. 3,210,891 $
49 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 7,095,690 104,000,000,000 Rls. 2,838,276 $
50 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 7,021,750 99,009,483,700 Rls. 2,808,700 $
51 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 6,845,109 98,722,878,408 Rls. 2,738,043 $
52 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 7,706,444 98,600,483,766 Rls. 2,928,448 $
53 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,006,550 97,291,442,705 Rls. 2,851,867 $
54 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 6,971,485 95,988,982,668 Rls. 2,788,594 $
55 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 7,207,479 93,052,974,814 Rls. 2,522,617 $
56 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 7,006,735 90,913,787,972 Rls. 2,802,694 $
57 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,964,176 90,417,276,860 Rls. 2,785,670 $
58 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 5,968,115 89,318,809,090 Rls. 2,387,246 $
59 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 6,903,130 85,143,187,800 Rls. 2,416,095 $
60 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,409,863 84,952,237,090 Rls. 2,608,240 $
61 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 5,491,320 79,160,672,592 Rls. 2,196,528 $
62 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,258,100 77,454,269,904 Rls. 2,327,470 $
63 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 5,892,220 76,415,611,958 Rls. 2,062,277 $
64 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,183,805 73,968,541,425 Rls. 2,190,006 $
65 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,132,003 72,662,993,968 Rls. 2,094,204 $
66 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,885,381 71,572,738,519 Rls. 2,031,351 $
67 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,050,270 68,566,885,686 Rls. 1,942,997 $
68 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 5,310,400 68,251,119,440 Rls. 1,858,640 $
69 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 5,384,500 67,950,236,200 Rls. 1,884,575 $
70 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 5,695,558 66,139,569,331 Rls. 1,822,579 $
71 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 4,754,051 64,014,657,380 Rls. 1,816,536 $
72 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,612,255 63,124,862,378 Rls. 1,795,922 $
73 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 4,448,413 60,920,217,483 Rls. 1,690,397 $
74 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72031000 ­ک محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 10,500,000 58,928,625,000 Rls. 1,575,000 $
75 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 4,655,783 57,756,389,477 Rls. 1,763,185 $
76 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 4,796,100 56,284,631,550 Rls. 1,678,635 $
77 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 4,876,010 55,814,451,115 Rls. 1,706,603 $
78 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 4,500,000 53,710,560,000 Rls. 1,440,000 $
79 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 65,103,244 53,339,740,381 Rls. 1,627,580 $
80 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 4,374,648 49,347,416,637 Rls. 1,399,887 $
81 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 640,500 44,186,585,139 Rls. 1,185,121 $
82 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 49,738,000 43,898,758,800 Rls. 1,243,450 $
83 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 120,293,260 42,704,411,337 Rls. 1,225,119 $
84 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,067,366 40,779,418,200 Rls. 1,220,210 $
85 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 178,673 39,937,666,294 Rls. 1,072,049 $
86 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 2,125,000 39,630,187,500 Rls. 1,062,500 $
87 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 132,725 39,085,813,815 Rls. 1,125,731 $
88 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 19,000,000 38,288,917,800 Rls. 1,083,000 $
89 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,850,000 37,161,425,000 Rls. 1,146,250 $
90 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 44,000,000 36,762,000,000 Rls. 1,100,000 $
91 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 93,408,833 36,726,566,675 Rls. 1,120,905 $
92 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,199,990 36,719,350,000 Rls. 1,130,000 $
93 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 529,080 36,047,800,375 Rls. 978,798 $
94 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,555,418 35,993,531,737 Rls. 965,688 $
95 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 3,200,000 35,811,552,000 Rls. 1,104,000 $
96 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 89,374,864 35,670,578,304 Rls. 1,072,497 $
97 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 121,175 35,580,885,450 Rls. 1,008,450 $
98 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 31,220,766 35,517,184,125 Rls. 1,092,724 $
99 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 500,810 35,079,882,806 Rls. 973,278 $
100 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 3,781,777 34,798,120,000 Rls. 1,064,000 $
مجموع کل
23,379,544,702,865 ريال
مجموع کل
677,937,056 دلار