آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 39011030 ک ک ک گريد فيلم 6,528,000 249,945,798,638 Rls. 7,535,535 $
2 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 3,136,500 101,038,098,792 Rls. 3,027,649 $
3 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 2,703,000 100,984,287,022 Rls. 3,078,415 $
4 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 2,881,500 90,585,180,943 Rls. 2,781,826 $
5 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,938,000 86,664,515,220 Rls. 2,330,207 $
6 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 39012090 ک ک ک ساير: 2,422,500 76,856,100,309 Rls. 2,350,170 $
7 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 1,530,000 65,286,446,400 Rls. 1,748,523 $
8 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 1,530,000 63,693,576,150 Rls. 1,722,103 $
9 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,632,000 59,008,183,322 Rls. 1,811,385 $
10 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,122,000 51,239,722,950 Rls. 1,386,605 $
11 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 39012040 ک ک ک گريد بادي: 1,122,000 38,653,667,652 Rls. 1,188,362 $
12 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 39012040 ک ک ک گريد بادي: 1,122,000 37,115,840,784 Rls. 1,123,361 $
13 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 510,000 22,007,336,400 Rls. 595,566 $
14 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 510,000 18,359,793,144 Rls. 565,996 $
15 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 39012040 ک ک ک گريد بادي: 408,000 17,469,876,600 Rls. 472,734 $
16 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 158,700 8,950,324,078 Rls. 253,903 $
17 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 200,000 8,717,800,000 Rls. 260,000 $
18 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 175,000 8,511,912,500 Rls. 227,500 $
19 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 200,000 8,461,700,000 Rls. 260,000 $
20 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 178,500 7,794,181,080 Rls. 208,317 $
21 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 162,000 7,593,393,600 Rls. 210,600 $
22 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 102,000 3,585,819,818 Rls. 101,760 $
23 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 102,000 3,557,209,922 Rls. 109,662 $
24 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,444,602,000 Rls. 98,000 $
25 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 50,400 3,427,670,736 Rls. 97,272 $
26 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 169,185 1,959,749,485 Rls. 52,785 $
27 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 169,800 1,755,051,833 Rls. 48,686 $
28 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 72,300 1,250,308,848 Rls. 35,437 $
29 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 98,890 1,103,303,280 Rls. 30,853 $
30 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 100,550 1,026,848,991 Rls. 31,371 $
31 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 19,146 931,299,732 Rls. 28,719 $
32 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,000 928,386,836 Rls. 25,122 $
33 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 14,770 836,499,200 Rls. 23,200 $
34 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 07129010 سير خشك شده 3,150 779,894,325 Rls. 20,979 $
35 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 71,630 742,111,043 Rls. 22,348 $
36 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 3,150 703,425,870 Rls. 20,979 $
37 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 18,790 646,648,200 Rls. 19,800 $
38 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 46,500 600,399,900 Rls. 18,420 $
39 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 49,550 567,669,939 Rls. 15,459 $
40 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 51,760 553,474,677 Rls. 16,149 $
41 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 49,120 527,517,150 Rls. 15,325 $
42 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 10,037 482,186,648 Rls. 13,049 $
43 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 50,630 380,006,985 Rls. 11,139 $
44 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 7,560 377,742,750 Rls. 11,550 $
45 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 25151190 ک کک ک مرمر?ت 47,520 352,161,216 Rls. 9,504 $
46 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,350 285,024,075 Rls. 8,715 $
47 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,190 216,378,216 Rls. 6,129 $
48 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 23,920 171,075,840 Rls. 4,784 $
49 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 15,640 68,355,980 Rls. 1,870 $
مجموع کل
1,160,198,559,079 ريال
مجموع کل
34,037,823 دلار
[1]