آمار کل " صادرات به" کشور (بنگلادش) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 20,300,501 148,777,565,503 Rls. 4,263,097 $
2 10 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 15,064,002 113,658,877,101 Rls. 3,160,942 $
3 7 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 15,772,104 111,423,815,380 Rls. 3,299,718 $
4 11 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 13,283,261 102,811,272,481 Rls. 2,789,480 $
5 9 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 13,018,709 96,471,237,764 Rls. 2,731,427 $
6 5 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 11,979,955 82,356,096,498 Rls. 2,515,782 $
7 1 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 11,696,521 79,290,904,350 Rls. 2,445,058 $
8 6 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 8,022,079 55,790,578,752 Rls. 1,682,126 $
9 4 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 7,527,608 51,360,611,017 Rls. 1,578,356 $
10 12 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 6,381,315 49,698,983,604 Rls. 1,332,950 $
11 10 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 390,500 23,928,171,500 Rls. 663,850 $
12 1 1396 شهيدرجايي بنگلادش 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 47,366,968 18,426,488,454 Rls. 568,403 $
13 9 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 263,000 15,839,059,800 Rls. 447,100 $
14 11 1396 شهيدرجايي بنگلادش 29173500 انيدريد فتاليك 202,500 14,314,304,812 Rls. 389,812 $
15 8 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 213,000 12,595,470,136 Rls. 362,100 $
16 12 1396 شهيدرجايي بنگلادش 29173500 انيدريد فتاليك 135,000 9,723,223,125 Rls. 259,875 $
17 12 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 142,000 8,944,835,600 Rls. 241,400 $
18 5 1396 شهيدرجايي بنگلادش 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 20,050,000 7,868,823,000 Rls. 240,600 $
19 5 1396 شهيدرجايي بنگلادش 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 9,750,000 6,377,475,000 Rls. 195,000 $
20 8 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,576,364,000 Rls. 162,000 $
21 10 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو خشک کرده 98,000 4,617,733,440 Rls. 127,920 $
22 4 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو خشک کرده 69,500 4,607,141,100 Rls. 141,780 $
23 11 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 71,500 4,477,758,350 Rls. 121,550 $
24 6 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو خشک کرده 76,500 3,903,552,180 Rls. 117,180 $
25 8 1396 شهيدرجايي بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 200,000 3,831,410,000 Rls. 110,000 $
26 1 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو خشک کرده 50,000 3,307,656,000 Rls. 102,000 $
27 7 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 85,750 3,162,717,250 Rls. 94,325 $
28 12 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,880,955,000 Rls. 77,000 $
29 1 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 36,000 2,837,676,240 Rls. 87,480 $
30 9 1396 شهيدرجايي بنگلادش 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 50,400 2,548,616,162 Rls. 71,896 $
31 9 1396 شهيدرجايي بنگلادش 25151190 ک کک ک مرمر?ت 369,425 2,233,652,160 Rls. 63,384 $
32 9 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو خشک کرده 100,000 2,120,535,000 Rls. 60,000 $
33 9 1396 شهيدرجايي بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 100,000 1,957,395,000 Rls. 55,000 $
34 4 1396 شهيدرجايي بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 100,000 1,786,950,000 Rls. 55,000 $
35 5 1396 شهيدرجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 199,060 1,695,474,804 Rls. 51,756 $
36 4 1396 شهيدرجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 199,560 1,691,191,575 Rls. 51,885 $
37 5 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو خشک کرده 25,000 1,667,955,000 Rls. 51,000 $
38 8 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو خشک کرده 75,000 1,577,550,000 Rls. 45,000 $
39 5 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,050 1,338,907,846 Rls. 40,793 $
40 7 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو خشک کرده 50,000 1,025,820,000 Rls. 30,000 $
41 11 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 40,492 972,618,645 Rls. 26,319 $
42 9 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,640 963,251,874 Rls. 27,066 $
43 7 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,700 908,830,650 Rls. 27,105 $
44 9 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 22,750 890,614,725 Rls. 25,025 $
45 5 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 22,750 818,442,625 Rls. 25,025 $
46 10 1396 شهيدرجايي بنگلادش 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 34,490 559,589,120 Rls. 15,520 $
47 11 1396 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو خشک کرده 25,000 548,310,000 Rls. 15,000 $
48 4 1396 شهيدرجايي بنگلادش 54050000 تک رشته ها، 67دسي تكس يابيشتر ،نوارها واشکال همانند,ا زمواد نسجي مصنوعي باعرض ظاهري كمتراز5ميلي متر (مثلاً كاه مصنوعي) 10,816 542,090,348 Rls. 16,656 $
49 6 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 512,681,400 Rls. 15,400 $
50 4 1396 شهيدرجايي بنگلادش 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,702 437,252,720 Rls. 13,456 $
51 6 1396 شهيدرجايي بنگلادش 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 6,584 334,992,560 Rls. 10,139 $
52 10 1396 شهيدرجايي بنگلادش 25070010 کائولن 195,000 295,298,640 Rls. 8,190 $
53 5 1396 شهيدرجايي بنگلادش 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 22,340 160,565,224 Rls. 4,892 $
54 7 1396 شهيدرجايي بنگلادش 25070010 کائولن 104,000 146,459,040 Rls. 4,368 $
55 5 1396 شهيدرجايي بنگلادش 25070010 کائولن 95,600 131,434,561 Rls. 4,015 $
56 6 1396 شهيدرجايي بنگلادش 25070010 کائولن 24,000 33,304,320 Rls. 1,008 $
مجموع کل
1,076,760,541,436 ريال
مجموع کل
31,123,209 دلار
[1]