آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهيدرجايي تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 103,996,560 1,589,920,961,962 Rls. 44,718,520 $
2 11 1396 شهيدرجايي تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,002,000 468,000,000,000 Rls. 12,900,860 $
3 11 1396 شهيدرجايي تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,007,650 410,000,000,000 Rls. 11,100,000 $
4 12 1396 شهيدرجايي تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 25,995,000 395,000,000,000 Rls. 10,579,965 $
5 4 1396 شهيدرجايي تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,150,000 366,000,000,000 Rls. 11,276,100 $
6 6 1396 شهيدرجايي تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 24,228,000 329,850,416,480 Rls. 9,885,024 $
7 1 1396 شهيدرجايي تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 35,118,000 318,787,156,800 Rls. 9,833,040 $
8 9 1396 شهيدرجايي تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,270,680 303,797,132,335 Rls. 8,627,144 $
9 11 1396 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 2,273,036 280,411,426,720 Rls. 7,615,984 $
10 10 1396 شهيدرجايي تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 14,935,000 221,000,000,000 Rls. 6,078,545 $
11 10 1396 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,781,438 214,106,112,029 Rls. 5,952,838 $
12 5 1396 شهيدرجايي تايلند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,092,970 205,733,920,216 Rls. 6,300,680 $
13 9 1396 شهيدرجايي تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,000,000 197,000,000,000 Rls. 5,600,000 $
14 5 1396 شهيدرجايي تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,996,760 186,000,000,000 Rls. 5,698,860 $
15 12 1396 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,187,190 133,391,538,884 Rls. 3,589,463 $
16 4 1396 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,061,661 111,170,434,580 Rls. 3,416,345 $
17 1 1396 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 961,377 107,453,117,970 Rls. 3,313,719 $
18 1 1396 شهيدرجايي تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 7,926,000 104,840,055,360 Rls. 3,233,808 $
19 8 1396 شهيدرجايي تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 9,524,000 92,599,709,100 Rls. 2,714,340 $
20 9 1396 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 748,953 81,321,195,970 Rls. 2,303,935 $
21 10 1396 شهيدرجايي تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 6,018,270 80,722,044,441 Rls. 2,238,796 $
22 5 1396 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 650,580 72,023,733,017 Rls. 2,199,557 $
23 10 1396 شهيدرجايي تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,101,894 69,495,785,938 Rls. 1,917,295 $
24 12 1396 شهيدرجايي تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,002,500 65,264,817,835 Rls. 1,744,349 $
25 11 1396 شهيدرجايي تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,002,455 64,491,517,764 Rls. 1,744,272 $
26 7 1396 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 587,111 62,024,060,004 Rls. 1,834,388 $
27 6 1396 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 492,775 50,714,608,117 Rls. 1,532,712 $
28 8 1396 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 521,635 47,246,830,866 Rls. 1,359,122 $
29 7 1396 شهيدرجايي تايلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 621,003 38,836,818,330 Rls. 1,148,845 $
30 7 1396 شهيدرجايي تايلند 27132000 قيرنفت 6,831,988 36,652,246,540 Rls. 1,093,118 $
31 1 1396 شهيدرجايي تايلند 03079900 ک ک ساير 156,200 17,728,422,600 Rls. 546,700 $
32 6 1396 شهيدرجايي تايلند 03063590 --- سا?ر 90,880 14,281,069,104 Rls. 430,144 $
33 11 1396 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 350,000 14,239,086,400 Rls. 385,000 $
34 6 1396 شهيدرجايي تايلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 220,318 13,565,445,810 Rls. 407,580 $
35 10 1396 شهيدرجايي تايلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 201,530 13,379,240,580 Rls. 372,820 $
36 9 1396 شهيدرجايي تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 199,753 12,248,366,800 Rls. 347,570 $
37 8 1396 شهيدرجايي تايلند 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 97,500 11,296,037,250 Rls. 322,250 $
38 10 1396 شهيدرجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 518,467 11,216,300,480 Rls. 311,080 $
39 9 1396 شهيدرجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 513,317 10,853,567,600 Rls. 307,990 $
40 8 1396 شهيدرجايي تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 103,500 9,047,193,750 Rls. 258,750 $
41 9 1396 شهيدرجايي تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 75,560 7,997,616,480 Rls. 226,960 $
42 7 1396 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 210,000 7,840,602,000 Rls. 231,000 $
43 5 1396 شهيدرجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 383,710 7,773,823,040 Rls. 238,216 $
44 12 1396 شهيدرجايي تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 50,620 7,017,060,870 Rls. 188,130 $
45 11 1396 شهيدرجايي تايلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 98,950 6,728,121,750 Rls. 183,050 $
46 7 1396 شهيدرجايي تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 51,000 6,123,642,500 Rls. 179,500 $
47 1 1396 شهيدرجايي تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 80,500 6,081,045,000 Rls. 187,500 $
48 4 1396 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 168,900 6,044,513,750 Rls. 185,790 $
49 9 1396 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 154,000 6,028,776,600 Rls. 169,400 $
50 7 1396 شهيدرجايي تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 100,723 5,948,607,036 Rls. 175,258 $
51 6 1396 شهيدرجايي تايلند 03079900 ک ک ساير 51,500 5,944,172,500 Rls. 180,250 $
52 6 1396 شهيدرجايي تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 100,237 5,828,849,040 Rls. 174,412 $
53 4 1396 شهيدرجايي تايلند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 99,138 5,605,387,500 Rls. 172,500 $
54 5 1396 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 140,000 5,042,037,000 Rls. 154,000 $
55 12 1396 شهيدرجايي تايلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 70,705 4,888,880,216 Rls. 130,804 $
56 10 1396 شهيدرجايي تايلند 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 52,000 4,648,800,000 Rls. 130,000 $
57 9 1396 شهيدرجايي تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 52,000 4,580,940,000 Rls. 130,000 $
58 6 1396 شهيدرجايي تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 52,000 4,311,970,000 Rls. 130,000 $
59 5 1396 شهيدرجايي تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 51,000 4,196,152,500 Rls. 127,500 $
60 11 1396 شهيدرجايي تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 24,000 4,030,313,355 Rls. 109,755 $
61 12 1396 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 98,000 4,022,249,000 Rls. 107,800 $
62 8 1396 شهيدرجايي تايلند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 110,000 3,876,400,000 Rls. 110,000 $
63 12 1396 شهيدرجايي تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 104,000 3,872,726,000 Rls. 104,000 $
64 7 1396 شهيدرجايي تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 25,000 3,797,662,500 Rls. 112,500 $
65 12 1396 شهيدرجايي تايلند 03063590 --- سا?ر 23,000 3,688,871,100 Rls. 98,900 $
66 4 1396 شهيدرجايي تايلند 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 51,267 3,477,344,490 Rls. 107,001 $
67 11 1396 شهيدرجايي تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 55,000 3,464,549,000 Rls. 93,500 $
68 10 1396 شهيدرجايي تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 73,032 3,321,626,992 Rls. 92,427 $
69 4 1396 شهيدرجايي تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 25,000 3,249,500,000 Rls. 100,000 $
70 10 1396 شهيدرجايي تايلند 79012000 الياژهاي روي 49,097 3,078,739,692 Rls. 85,428 $
71 12 1396 شهيدرجايي تايلند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,000 3,011,175,000 Rls. 81,000 $
72 9 1396 شهيدرجايي تايلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 45,460 2,969,066,400 Rls. 84,100 $
73 10 1396 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,600 2,798,788,740 Rls. 77,660 $
74 10 1396 شهيدرجايي تايلند 03073900 ک ک ساير 25,500 2,758,284,000 Rls. 76,500 $
75 8 1396 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,300 2,718,072,170 Rls. 77,330 $
76 5 1396 شهيدرجايي تايلند 27101940 روغن پايه معدني 199,399 2,599,777,200 Rls. 79,760 $
77 12 1396 شهيدرجايي تايلند 03073900 ک ک ساير 27,240 2,531,617,500 Rls. 68,100 $
78 6 1396 شهيدرجايي تايلند 03061700 ساير انواع ميگو. 18,375 2,488,819,330 Rls. 75,034 $
79 12 1396 شهيدرجايي تايلند 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 26,500 2,462,843,750 Rls. 66,250 $
80 11 1396 شهيدرجايي تايلند 03072900 ساير حلزون ها منجمد ، خشك شده ، نمك سود يا در آب نمك 26,500 2,448,268,750 Rls. 66,250 $
81 1 1396 شهيدرجايي تايلند 03061700 ساير انواع ميگو. 18,400 2,385,964,800 Rls. 73,600 $
82 9 1396 شهيدرجايي تايلند 25151190 ک کک ک مرمر?ت 329,855 2,325,495,950 Rls. 65,971 $
83 6 1396 شهيدرجايي تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 40,000 2,258,603,000 Rls. 68,000 $
84 6 1396 شهيدرجايي تايلند 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 26,000 2,163,915,000 Rls. 65,000 $
85 6 1396 شهيدرجايي تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 26,000 2,155,985,000 Rls. 65,000 $
86 1 1396 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 56,600 2,019,589,880 Rls. 62,260 $
87 9 1396 شهيدرجايي تايلند 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 25,000 2,007,032,400 Rls. 56,850 $
88 11 1396 شهيدرجايي تايلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 53,400 1,967,968,000 Rls. 53,400 $
89 11 1396 شهيدرجايي تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 52,000 1,918,150,000 Rls. 52,000 $
90 8 1396 شهيدرجايي تايلند 03072100 حلزون همچن?ن حلزون ملکه زنده ، تازه ?ا سرد کرده 26,500 1,824,366,000 Rls. 53,000 $
91 12 1396 شهيدرجايي تايلند 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 32,400 1,820,191,200 Rls. 48,800 $
92 4 1396 شهيدرجايي تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 27,000 1,754,460,000 Rls. 54,000 $
93 6 1396 شهيدرجايي تايلند 25151190 ک کک ک مرمر?ت 255,360 1,694,007,168 Rls. 51,072 $
94 12 1396 شهيدرجايي تايلند 27132000 قيرنفت 201,800 1,543,022,331 Rls. 41,369 $
95 6 1396 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,526,448,000 Rls. 46,200 $
96 4 1396 شهيدرجايي تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 25,000 1,383,162,500 Rls. 42,500 $
97 10 1396 شهيدرجايي تايلند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 20,000 1,364,466,400 Rls. 37,600 $
98 5 1396 شهيدرجايي تايلند 27132000 قيرنفت 200,000 1,343,119,000 Rls. 41,000 $
99 5 1396 شهيدرجايي تايلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 21,860 1,330,920,840 Rls. 40,440 $
100 12 1396 شهيدرجايي تايلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 35,600 1,325,548,200 Rls. 35,600 $
مجموع کل
7,047,120,480,052 ريال
مجموع کل
201,462,735 دلار