آمار کل " صادرات به" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27132000 قيرنفت 16,998,919 95,193,945,000 Rls. 2,722,550 $
2 9 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 4,704,090 59,162,851,554 Rls. 1,662,392 $
3 7 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27101950 روغن صنعتي 4,200,000 41,341,356,000 Rls. 1,218,000 $
4 8 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,934,991 32,646,250,604 Rls. 928,796 $
5 1 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27132000 قيرنفت 2,973,200 20,242,140,240 Rls. 624,372 $
6 4 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27132000 قيرنفت 2,943,735 19,926,400,015 Rls. 613,277 $
7 10 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27132000 قيرنفت 1,986,839 15,025,370,780 Rls. 414,048 $
8 9 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27132000 قيرنفت 1,170,167 8,566,648,730 Rls. 243,108 $
9 6 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 137,750 8,389,679,299 Rls. 253,925 $
10 12 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27132000 قيرنفت 1,000,000 7,857,150,000 Rls. 210,000 $
11 4 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 21,125 7,000,847,730 Rls. 215,477 $
12 7 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 240,800 6,946,544,220 Rls. 203,621 $
13 6 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27132000 قيرنفت 989,175 6,863,300,080 Rls. 207,727 $
14 8 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 100,129 5,997,138,528 Rls. 174,224 $
15 5 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27132000 قيرنفت 996,538 5,394,217,626 Rls. 164,348 $
16 7 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 228,880 4,007,154,846 Rls. 118,115 $
17 8 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 160,550 3,668,079,342 Rls. 104,358 $
18 10 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 66,920 3,570,837,600 Rls. 98,400 $
19 5 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 214,888 3,471,766,570 Rls. 106,154 $
20 10 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 28253000 ک اكسيد و هيدرواكسيدهاي واناديوم 10,000 3,039,600,000 Rls. 85,000 $
21 10 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27101910 روغن موتور 110,419 2,379,979,521 Rls. 66,039 $
22 4 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 2,079,360,000 Rls. 64,000 $
23 6 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27132000 قيرنفت 258,115 1,845,499,614 Rls. 55,435 $
24 7 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 146,800 1,775,274,968 Rls. 51,970 $
25 5 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,605,191,000 Rls. 49,000 $
26 8 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 97,505 1,470,387,101 Rls. 42,902 $
27 10 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 40,000 915,533,957 Rls. 25,602 $
28 11 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 40,600 752,326,120 Rls. 21,349 $
29 8 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27101940 روغن پايه معدني 69,740 731,537,730 Rls. 20,922 $
30 9 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 18,630 640,602,000 Rls. 18,000 $
31 7 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 40,000 552,392,160 Rls. 16,280 $
32 4 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,000 441,932,000 Rls. 13,600 $
33 7 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 432,421,080 Rls. 12,740 $
34 5 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 8,000 418,624,000 Rls. 12,800 $
35 11 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 17,600 381,789,496 Rls. 10,331 $
36 12 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 5,930 329,595,330 Rls. 8,895 $
37 8 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 15,000 237,606,750 Rls. 6,760 $
38 11 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 920 235,181,738 Rls. 6,347 $
39 11 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 6,200 25,704,700 Rls. 700 $
40 5 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 9,000 19,132,425 Rls. 585 $
مجموع کل
375,581,350,454 ريال
مجموع کل
10,872,149 دلار
[1]