آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 شهيدرجايي سودان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,146,380 333,000,000,000 Rls. 9,468,799 $
2 11 1396 شهيدرجايي سودان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,482,320 265,000,000,000 Rls. 7,254,000 $
3 4 1396 شهيدرجايي سودان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,554,450 210,000,000,000 Rls. 6,452,969 $
4 5 1396 شهيدرجايي سودان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 4,505,000 61,794,093,900 Rls. 1,892,100 $
5 7 1396 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 8,297,677 59,318,216,446 Rls. 1,742,511 $
6 8 1396 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 7,511,525 55,221,701,552 Rls. 1,577,420 $
7 4 1396 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 5,488,750 37,483,826,130 Rls. 1,152,637 $
8 9 1396 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 4,985,830 36,812,399,243 Rls. 1,044,547 $
9 12 1396 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 4,512,007 35,315,438,889 Rls. 947,521 $
10 6 1396 شهيدرجايي سودان 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 3,000,000 34,955,550,000 Rls. 1,050,000 $
11 10 1396 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 4,019,721 30,560,180,249 Rls. 844,141 $
12 6 1396 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 4,023,782 27,887,855,180 Rls. 840,017 $
13 12 1396 شهيدرجايي سودان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,999,119 27,407,880,396 Rls. 739,674 $
14 9 1396 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 644,875 25,052,600,356 Rls. 709,362 $
15 7 1396 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 574,000 21,426,405,000 Rls. 631,400 $
16 10 1396 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 434,000 17,293,322,200 Rls. 477,400 $
17 10 1396 شهيدرجايي سودان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 860,710 17,112,795,438 Rls. 473,390 $
18 11 1396 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 2,035,000 15,835,026,900 Rls. 427,350 $
19 11 1396 شهيدرجايي سودان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 1,051,654 14,936,041,014 Rls. 403,836 $
20 6 1396 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 392,875 14,349,519,578 Rls. 432,162 $
21 9 1396 شهيدرجايي سودان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 596,757 11,569,954,554 Rls. 328,216 $
22 4 1396 شهيدرجايي سودان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 72,110 10,994,616,000 Rls. 338,400 $
23 6 1396 شهيدرجايي سودان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 67,540 10,952,739,000 Rls. 329,000 $
24 5 1396 شهيدرجايي سودان 27132000 قيرنفت 1,493,250 10,298,764,640 Rls. 313,582 $
25 8 1396 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 252,000 9,692,575,200 Rls. 277,200 $
26 5 1396 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 266,875 9,629,694,982 Rls. 293,562 $
27 10 1396 شهيدرجايي سودان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 983,785 9,399,907,368 Rls. 260,703 $
28 10 1396 شهيدرجايي سودان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 605,138 8,422,496,508 Rls. 232,372 $
29 4 1396 شهيدرجايي سودان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 42,005 8,178,457,470 Rls. 251,875 $
30 4 1396 شهيدرجايي سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 49,960 7,953,998,000 Rls. 244,400 $
31 11 1396 شهيدرجايي سودان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 182,000 7,386,286,600 Rls. 200,200 $
32 10 1396 شهيدرجايي سودان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 113,280 6,940,246,464 Rls. 192,576 $
33 10 1396 شهيدرجايي سودان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 30,340 6,429,685,020 Rls. 177,180 $
34 9 1396 شهيدرجايي سودان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 154,000 5,972,366,400 Rls. 169,400 $
35 4 1396 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 154,000 5,504,653,000 Rls. 169,400 $
36 5 1396 شهيدرجايي سودان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 23,800 4,552,249,520 Rls. 138,320 $
37 7 1396 شهيدرجايي سودان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 16,332 4,288,989,950 Rls. 127,915 $
38 12 1396 شهيدرجايي سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 23,830 4,262,616,120 Rls. 113,928 $
39 5 1396 شهيدرجايي سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 24,440 4,010,848,400 Rls. 122,200 $
40 6 1396 شهيدرجايي سودان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 98,000 3,571,645,000 Rls. 107,800 $
41 1 1396 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 84,000 2,997,271,200 Rls. 92,400 $
42 4 1396 شهيدرجايي سودان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 27,920 2,721,362,400 Rls. 83,760 $
43 7 1396 شهيدرجايي سودان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 70,000 2,599,289,000 Rls. 77,000 $
44 4 1396 شهيدرجايي سودان 28301000 سولفور سديم 200,000 1,949,400,000 Rls. 60,000 $
45 11 1396 شهيدرجايي سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 9,349 1,910,573,500 Rls. 51,700 $
46 9 1396 شهيدرجايي سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 8,500 1,656,797,000 Rls. 47,000 $
47 10 1396 شهيدرجايي سودان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 42,000 1,652,112,000 Rls. 46,200 $
48 9 1396 شهيدرجايي سودان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 96,000 1,353,139,200 Rls. 38,400 $
49 12 1396 شهيدرجايي سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 17,850 1,328,712,100 Rls. 35,700 $
50 11 1396 شهيدرجايي سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 1,141,263,200 Rls. 30,800 $
51 5 1396 شهيدرجايي سودان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 4,185 1,042,620,480 Rls. 31,680 $
52 7 1396 شهيدرجايي سودان 08081000 سيب , تازه 105,546 997,586,864 Rls. 29,552 $
53 6 1396 شهيدرجايي سودان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 42,000 908,844,300 Rls. 27,300 $
54 1 1396 شهيدرجايي سودان 84137010 پمپ کولر آبي 6,237 809,263,224 Rls. 24,948 $
55 4 1396 شهيدرجايي سودان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 5,155 372,822,750 Rls. 11,475 $
56 9 1396 شهيدرجايي سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 5,100 361,725,300 Rls. 10,200 $
57 6 1396 شهيدرجايي سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 5,140 339,651,200 Rls. 10,280 $
58 5 1396 شهيدرجايي سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 4,040 264,692,720 Rls. 8,080 $
59 4 1396 شهيدرجايي سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 3,950 257,500,500 Rls. 7,900 $
60 11 1396 شهيدرجايي سودان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 3,000 221,730,000 Rls. 6,000 $
61 10 1396 شهيدرجايي سودان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 4,720 204,124,896 Rls. 5,664 $
62 11 1396 شهيدرجايي سودان 84137010 پمپ کولر آبي 1,058 149,002,560 Rls. 4,032 $
63 11 1396 شهيدرجايي سودان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,310 145,110,504 Rls. 3,927 $
64 9 1396 شهيدرجايي سودان 84137010 پمپ کولر آبي 1,050 141,004,000 Rls. 4,000 $
65 4 1396 شهيدرجايي سودان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,200 70,178,400 Rls. 2,160 $
66 7 1396 شهيدرجايي سودان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 1,340 62,701,100 Rls. 1,870 $
67 9 1396 شهيدرجايي سودان 28365000 کربنات کلسيم 40,000 42,301,200 Rls. 1,200 $
68 6 1396 شهيدرجايي سودان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 200 16,645,500 Rls. 500 $
مجموع کل
1,516,493,067,765 ريال
مجموع کل
43,703,193 دلار
[1]