آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 21,000,000 234,000,000,000 Rls. 6,300,000 $
2 10 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 15,750,000 170,000,000,000 Rls. 4,725,000 $
3 7 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 43,999,235 127,000,000,000 Rls. 3,746,094 $
4 1 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 20,100,000 111,462,264,000 Rls. 3,438,000 $
5 9 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 274,338 3,417,195,279 Rls. 96,018 $
6 11 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 69,500 1,663,577,500 Rls. 45,175 $
7 12 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 23,500 701,221,200 Rls. 18,800 $
8 9 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 22,000 581,427,000 Rls. 16,500 $
9 1 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 49,416 535,097,248 Rls. 16,496 $
10 10 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 22,000 511,368,000 Rls. 14,300 $
11 7 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,000 490,103,900 Rls. 14,300 $
12 7 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 50,000 483,673,500 Rls. 14,250 $
13 9 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 25010040 کلروسديم دا را ي گريد دا رويي . 22,000 176,698,368 Rls. 4,965 $
14 8 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 25081000 بنتونيت 20,000 63,432,000 Rls. 1,800 $
مجموع کل
651,086,057,995 ريال
مجموع کل
18,451,698 دلار
[1]