آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 شهيدرجايي قطر 27132000 قيرنفت 32,722,330 173,668,130,820 Rls. 5,235,572 $
2 9 1396 شهيدرجايي قطر 27132000 قيرنفت 29,642,445 167,424,474,021 Rls. 4,742,788 $
3 11 1396 شهيدرجايي قطر 27132000 قيرنفت 26,800,210 157,545,904,380 Rls. 4,288,030 $
4 7 1396 شهيدرجايي قطر 27132000 قيرنفت 26,157,339 141,227,044,543 Rls. 4,185,172 $
5 4 1396 شهيدرجايي قطر 27132000 قيرنفت 23,107,262 120,324,877,305 Rls. 3,697,159 $
6 5 1396 شهيدرجايي قطر 27132000 قيرنفت 21,155,775 110,753,234,958 Rls. 3,384,922 $
7 8 1396 شهيدرجايي قطر 27132000 قيرنفت 17,456,217 95,274,872,394 Rls. 2,754,660 $
8 12 1396 شهيدرجايي قطر 27132000 قيرنفت 13,862,439 82,466,082,659 Rls. 2,217,989 $
9 10 1396 شهيدرجايي قطر 27132000 قيرنفت 12,817,523 73,489,513,663 Rls. 2,050,802 $
10 12 1396 شهيدرجايي قطر 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 3,820,000 71,241,090,000 Rls. 1,910,000 $
11 11 1396 شهيدرجايي قطر 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 3,820,000 70,584,050,000 Rls. 1,910,000 $
12 5 1396 شهيدرجايي قطر 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 3,505,000 48,077,313,900 Rls. 1,472,100 $
13 4 1396 شهيدرجايي قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 116,150,000 45,329,142,000 Rls. 1,393,800 $
14 6 1396 شهيدرجايي قطر 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 3,505,000 40,690,070,750 Rls. 1,226,750 $
15 9 1396 شهيدرجايي قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 51,500,000 21,817,872,000 Rls. 618,000 $
16 1 1396 شهيدرجايي قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 52,000,000 20,232,576,000 Rls. 624,000 $
17 10 1396 شهيدرجايي قطر 72179090 مفتول ازآهن يا فولاد غيرممزوج، که درجاي ديگرگفته نشده 1,000,000 17,880,000,000 Rls. 500,000 $
18 10 1396 شهيدرجايي قطر 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 782,100 15,308,786,295 Rls. 430,155 $
19 7 1396 شهيدرجايي قطر 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 994,550 11,875,192,695 Rls. 348,093 $
20 5 1396 شهيدرجايي قطر 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 200,452 11,425,880,574 Rls. 348,786 $
21 4 1396 شهيدرجايي قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,200,000 9,080,055,000 Rls. 279,000 $
22 10 1396 شهيدرجايي قطر 38123990 ک ک ک ساير 100,000 8,818,227,000 Rls. 243,000 $
23 11 1396 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 39,589 8,752,999,714 Rls. 237,541 $
24 6 1396 شهيدرجايي قطر 38123990 ک ک ک ساير 100,000 7,711,330,800 Rls. 230,740 $
25 1 1396 شهيدرجايي قطر 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 100,000 7,484,744,120 Rls. 230,740 $
26 12 1396 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 30,892 6,935,094,740 Rls. 185,356 $
27 5 1396 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 33,964 6,675,891,092 Rls. 203,788 $
28 10 1396 شهيدرجايي قطر 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 35,640 5,654,157,696 Rls. 156,816 $
29 7 1396 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 27,743 5,641,932,843 Rls. 166,463 $
30 9 1396 شهيدرجايي قطر 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 100,292 5,589,433,811 Rls. 158,561 $
31 12 1396 شهيدرجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 444,181 5,413,818,921 Rls. 144,923 $
32 4 1396 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 27,446 5,350,388,220 Rls. 164,678 $
33 5 1396 شهيدرجايي قطر 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 176,155 4,998,972,659 Rls. 152,850 $
34 8 1396 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 23,193 4,904,033,640 Rls. 139,161 $
35 6 1396 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 23,788 4,715,865,280 Rls. 142,732 $
36 9 1396 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 21,676 4,584,745,060 Rls. 130,060 $
37 12 1396 شهيدرجايي قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 16,400 4,524,052,504 Rls. 121,188 $
38 10 1396 شهيدرجايي قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 20,428 4,419,456,032 Rls. 122,572 $
39 7 1396 شهيدرجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 308,612 3,494,624,473 Rls. 103,103 $
40 10 1396 شهيدرجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 199,719 2,920,734,241 Rls. 80,862 $
41 9 1396 شهيدرجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 274,577 2,917,661,372 Rls. 82,269 $
42 7 1396 شهيدرجايي قطر 28365000 کربنات کلسيم 1,048,850 2,850,017,084 Rls. 84,008 $
43 10 1396 شهيدرجايي قطر 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 5,000 2,677,301,271 Rls. 74,289 $
44 6 1396 شهيدرجايي قطر 22029990 --- ساير 63,102 2,657,425,445 Rls. 80,324 $
45 5 1396 شهيدرجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 252,900 2,504,168,485 Rls. 76,407 $
46 10 1396 شهيدرجايي قطر 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 198,810 2,476,389,387 Rls. 69,583 $
47 9 1396 شهيدرجايي قطر 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 6,190 2,424,105,517 Rls. 68,767 $
48 12 1396 شهيدرجايي قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 157,502 2,389,832,050 Rls. 64,286 $
49 12 1396 شهيدرجايي قطر 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 25,156 2,361,026,700 Rls. 63,300 $
50 1 1396 شهيدرجايي قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,000 1,812,959,820 Rls. 55,890 $
51 10 1396 شهيدرجايي قطر 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 45,000 1,694,632,000 Rls. 47,000 $
52 12 1396 شهيدرجايي قطر 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 27,540 1,680,133,455 Rls. 45,045 $
53 8 1396 شهيدرجايي قطر 28365000 کربنات کلسيم 566,500 1,576,057,200 Rls. 45,320 $
54 9 1396 شهيدرجايي قطر 28365000 کربنات کلسيم 548,000 1,554,858,480 Rls. 43,840 $
55 7 1396 شهيدرجايي قطر 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 205,660 1,517,321,294 Rls. 45,246 $
56 11 1396 شهيدرجايي قطر 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 44,000 1,432,119,000 Rls. 39,000 $
57 5 1396 شهيدرجايي قطر 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 201,990 1,413,923,840 Rls. 43,111 $
58 11 1396 شهيدرجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 90,136 1,345,632,840 Rls. 37,170 $
59 10 1396 شهيدرجايي قطر 28365000 کربنات کلسيم 461,500 1,329,569,600 Rls. 36,920 $
60 12 1396 شهيدرجايي قطر 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 12,000 1,322,232,965 Rls. 35,568 $
61 10 1396 شهيدرجايي قطر 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 12,000 1,316,564,920 Rls. 36,280 $
62 12 1396 شهيدرجايي قطر 28365000 کربنات کلسيم 425,600 1,269,956,352 Rls. 34,048 $
63 6 1396 شهيدرجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 125,803 1,247,697,320 Rls. 37,601 $
64 8 1396 شهيدرجايي قطر 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 161,115 1,231,488,350 Rls. 35,446 $
65 4 1396 شهيدرجايي قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 42,682 1,182,546,600 Rls. 36,280 $
66 5 1396 شهيدرجايي قطر 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 12,000 1,163,539,900 Rls. 35,450 $
67 9 1396 شهيدرجايي قطر 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 44,358 1,157,114,075 Rls. 32,825 $
68 11 1396 شهيدرجايي قطر 28365000 کربنات کلسيم 390,850 1,154,600,032 Rls. 31,268 $
69 7 1396 شهيدرجايي قطر 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 12,970 1,126,608,000 Rls. 33,600 $
70 12 1396 شهيدرجايي قطر 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 23,336 1,119,359,694 Rls. 30,059 $
71 8 1396 شهيدرجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 92,761 1,101,490,025 Rls. 31,573 $
72 11 1396 شهيدرجايي قطر 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 66,320 1,095,901,524 Rls. 29,844 $
73 8 1396 شهيدرجايي قطر 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 12,920 1,094,554,400 Rls. 31,060 $
74 5 1396 شهيدرجايي قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 25,300 1,084,978,080 Rls. 33,120 $
75 6 1396 شهيدرجايي قطر 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 10,500 1,044,823,500 Rls. 31,500 $
76 7 1396 شهيدرجايي قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 64,000 1,024,974,125 Rls. 30,250 $
77 11 1396 شهيدرجايي قطر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 30,440 1,015,565,690 Rls. 27,470 $
78 11 1396 شهيدرجايي قطر 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 18,400 931,486,016 Rls. 25,208 $
79 1 1396 شهيدرجايي قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 211,475 891,648,176 Rls. 27,492 $
80 11 1396 شهيدرجايي قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 21,850 883,078,896 Rls. 23,898 $
81 7 1396 شهيدرجايي قطر 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 81,400 865,563,237 Rls. 25,641 $
82 5 1396 شهيدرجايي قطر 28365000 کربنات کلسيم 317,850 835,014,434 Rls. 25,519 $
83 8 1396 شهيدرجايي قطر 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 13,850 823,250,925 Rls. 23,545 $
84 4 1396 شهيدرجايي قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 36,605 750,239,705 Rls. 23,059 $
85 5 1396 شهيدرجايي قطر 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 6,157 692,820,091 Rls. 21,149 $
86 6 1396 شهيدرجايي قطر 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 65,320 679,824,432 Rls. 20,576 $
87 4 1396 شهيدرجايي قطر 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 6,784 662,355,840 Rls. 20,352 $
88 12 1396 شهيدرجايي قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 4,823 647,585,238 Rls. 17,362 $
89 12 1396 شهيدرجايي قطر 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 21,091 643,163,850 Rls. 17,190 $
90 6 1396 شهيدرجايي قطر 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 19,085 633,030,365 Rls. 19,085 $
91 7 1396 شهيدرجايي قطر 27101910 روغن موتور 29,400 621,848,220 Rls. 18,228 $
92 4 1396 شهيدرجايي قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 42,910 608,222,700 Rls. 18,660 $
93 8 1396 شهيدرجايي قطر 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 13,265 591,037,885 Rls. 17,245 $
94 9 1396 شهيدرجايي قطر 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 10,647 589,610,081 Rls. 16,567 $
95 5 1396 شهيدرجايي قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 43,500 570,009,960 Rls. 17,440 $
96 8 1396 شهيدرجايي قطر 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 12,154 567,462,688 Rls. 16,510 $
97 7 1396 شهيدرجايي قطر 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 22,139 558,906,045 Rls. 16,383 $
98 5 1396 شهيدرجايي قطر 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 22,219 541,122,662 Rls. 16,442 $
99 9 1396 شهيدرجايي قطر 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 9,937 536,048,561 Rls. 15,212 $
100 4 1396 شهيدرجايي قطر 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 22,229 534,428,010 Rls. 16,449 $
مجموع کل
1,689,333,555,212 ريال
مجموع کل
48,887,141 دلار