آمار کل " صادرات به" کشور (كنيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 14,889,168 115,893,783,247 Rls. 3,113,874 $
2 9 1396 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 15,085,387 110,238,311,782 Rls. 3,122,308 $
3 5 1396 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 15,390,248 104,278,457,345 Rls. 3,185,787 $
4 11 1396 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 10,444,248 80,306,140,938 Rls. 2,186,046 $
5 8 1396 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 10,641,459 76,213,623,689 Rls. 2,208,827 $
6 10 1396 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 9,982,280 74,358,745,364 Rls. 2,067,203 $
7 7 1396 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 10,472,868 73,141,606,898 Rls. 2,157,797 $
8 6 1396 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 10,478,634 72,021,164,292 Rls. 2,171,903 $
9 4 1396 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 3,864,876 26,055,785,505 Rls. 801,554 $
10 1 1396 شهيدرجايي كنيا 27132000 قيرنفت 2,888,337 19,648,924,674 Rls. 605,748 $
11 4 1396 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 329,005 7,068,918,875 Rls. 217,151 $
12 7 1396 شهيدرجايي كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 207,400 6,236,333,370 Rls. 183,735 $
13 11 1396 شهيدرجايي كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 184,700 5,984,884,465 Rls. 163,582 $
14 8 1396 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 264,024 5,927,126,538 Rls. 171,614 $
15 8 1396 شهيدرجايي كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 186,100 5,765,340,780 Rls. 167,490 $
16 12 1396 شهيدرجايي كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 168,500 5,637,588,750 Rls. 151,650 $
17 8 1396 شهيدرجايي كنيا 27101940 روغن پايه معدني 399,350 5,450,949,883 Rls. 155,859 $
18 9 1396 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 224,962 5,181,977,976 Rls. 146,223 $
19 11 1396 شهيدرجايي كنيا 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 264,708 5,107,033,180 Rls. 138,196 $
20 7 1396 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 133,056 4,999,712,601 Rls. 146,361 $
21 12 1396 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 205,762 4,988,554,755 Rls. 133,745 $
22 10 1396 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 114,048 4,522,550,367 Rls. 125,451 $
23 11 1396 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 162,621 3,865,917,740 Rls. 105,702 $
24 5 1396 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 165,054 3,679,824,667 Rls. 112,579 $
25 6 1396 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 165,683 3,575,259,978 Rls. 107,693 $
26 7 1396 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 142,345 3,259,891,134 Rls. 96,120 $
27 11 1396 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 76,032 3,090,569,019 Rls. 83,634 $
28 11 1396 شهيدرجايي كنيا 27101940 روغن پايه معدني 197,620 2,781,968,272 Rls. 75,286 $
29 4 1396 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 76,016 2,723,959,380 Rls. 83,634 $
30 8 1396 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 71,024 2,723,459,478 Rls. 78,126 $
31 1 1396 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 82,250 2,400,482,700 Rls. 74,025 $
32 10 1396 شهيدرجايي كنيا 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 22,099 2,390,404,632 Rls. 66,297 $
33 9 1396 شهيدرجايي كنيا 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 22,238 2,351,001,360 Rls. 66,714 $
34 5 1396 شهيدرجايي كنيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 265,480 1,910,753,285 Rls. 58,405 $
35 12 1396 شهيدرجايي كنيا 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 36,800 1,860,534,400 Rls. 50,048 $
36 10 1396 شهيدرجايي كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 78,093 1,826,059,867 Rls. 50,760 $
37 9 1396 شهيدرجايي كنيا 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 245,000 1,781,218,930 Rls. 50,530 $
38 6 1396 شهيدرجايي كنيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 230,524 1,675,623,600 Rls. 50,715 $
39 7 1396 شهيدرجايي كنيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 221,271 1,652,296,560 Rls. 48,680 $
40 10 1396 شهيدرجايي كنيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,231,150 1,582,152,094 Rls. 44,424 $
41 6 1396 شهيدرجايي كنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 45,360 1,498,694,400 Rls. 45,360 $
42 10 1396 شهيدرجايي كنيا 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 20,000 1,451,560,000 Rls. 40,000 $
43 4 1396 شهيدرجايي كنيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,484,000 1,448,903,400 Rls. 44,520 $
44 11 1396 شهيدرجايي كنيا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 99,950 1,373,506,485 Rls. 37,167 $
45 11 1396 شهيدرجايي كنيا 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 252,000 1,358,621,964 Rls. 36,666 $
46 10 1396 شهيدرجايي كنيا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 98,430 1,357,317,467 Rls. 37,403 $
47 5 1396 شهيدرجايي كنيا 27101940 روغن پايه معدني 102,540 1,341,428,280 Rls. 41,016 $
48 5 1396 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 33,008 1,187,453,140 Rls. 36,308 $
49 8 1396 شهيدرجايي كنيا 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 19,000 1,033,215,750 Rls. 29,550 $
50 9 1396 شهيدرجايي كنيا 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 72,000 1,014,854,400 Rls. 28,800 $
51 5 1396 شهيدرجايي كنيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 97,030 1,003,171,608 Rls. 30,564 $
52 6 1396 شهيدرجايي كنيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 81,380 853,414,785 Rls. 25,635 $
53 5 1396 شهيدرجايي كنيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 840,000 824,166,000 Rls. 25,200 $
54 4 1396 شهيدرجايي كنيا 69074090 ک ک ک سا?ر 125,000 795,155,250 Rls. 24,470 $
55 12 1396 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 19,008 779,847,492 Rls. 20,908 $
56 1 1396 شهيدرجايي كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 19,008 678,004,624 Rls. 20,908 $
57 8 1396 شهيدرجايي كنيا 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 45,900 629,252,280 Rls. 18,360 $
58 4 1396 شهيدرجايي كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 16,500 482,001,300 Rls. 14,850 $
59 12 1396 شهيدرجايي كنيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,330 472,048,150 Rls. 12,698 $
60 11 1396 شهيدرجايي كنيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 17,600 379,371,995 Rls. 10,331 $
61 9 1396 شهيدرجايي كنيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 32,010 358,879,476 Rls. 10,084 $
62 12 1396 شهيدرجايي كنيا 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 24,820 356,564,950 Rls. 9,530 $
63 1 1396 شهيدرجايي كنيا 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 752 335,948,688 Rls. 10,357 $
64 12 1396 شهيدرجايي كنيا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,990 195,391,800 Rls. 5,256 $
65 6 1396 شهيدرجايي كنيا 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 331 193,043,469 Rls. 5,843 $
66 5 1396 شهيدرجايي كنيا 69074090 ک ک ک سا?ر 25,550 133,888,836 Rls. 4,100 $
67 7 1396 شهيدرجايي كنيا 25202000 ک گچ 182,800 105,538,886 Rls. 3,107 $
68 10 1396 شهيدرجايي كنيا 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 11,500 83,398,042 Rls. 2,332 $
69 6 1396 شهيدرجايي كنيا 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 11,086 80,584,560 Rls. 2,439 $
70 10 1396 شهيدرجايي كنيا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 10,000 78,632,306 Rls. 2,199 $
71 10 1396 شهيدرجايي كنيا 25202000 ک گچ 125,000 76,493,200 Rls. 2,125 $
72 11 1396 شهيدرجايي كنيا 25202000 ک گچ 107,800 67,882,928 Rls. 1,832 $
73 4 1396 شهيدرجايي كنيا 25202000 ک گچ 107,800 59,714,040 Rls. 1,832 $
74 10 1396 شهيدرجايي كنيا 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 27,500 38,363,584 Rls. 1,064 $
75 6 1396 شهيدرجايي كنيا 25202000 ک گچ 56,000 31,693,032 Rls. 952 $
مجموع کل
886,316,898,937 ريال
مجموع کل
25,469,242 دلار
[1]