آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهيدرجايي مالزي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 28,920,715 216,616,340,650 Rls. 6,020,993 $
2 6 1396 شهيدرجايي مالزي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 28,549,998 189,421,840,000 Rls. 5,752,000 $
3 12 1396 شهيدرجايي مالزي 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 40,000,000 74,412,000,000 Rls. 2,000,000 $
4 4 1396 شهيدرجايي مالزي 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 8,200,000 70,600,770,000 Rls. 2,173,000 $
5 11 1396 شهيدرجايي مالزي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 5,568,500 49,314,332,669 Rls. 1,337,887 $
6 12 1396 شهيدرجايي مالزي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 4,219,500 34,921,197,190 Rls. 938,035 $
7 12 1396 شهيدرجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 675,176 32,905,846,881 Rls. 882,425 $
8 7 1396 شهيدرجايي مالزي 27132000 قيرنفت 5,000,000 26,824,000,000 Rls. 800,000 $
9 12 1396 شهيدرجايي مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 233,160 26,113,074,360 Rls. 699,480 $
10 11 1396 شهيدرجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 496,611 23,844,426,295 Rls. 645,606 $
11 1 1396 شهيدرجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 471,792 19,926,309,854 Rls. 614,428 $
12 9 1396 شهيدرجايي مالزي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 2,000,000 19,151,394,000 Rls. 543,000 $
13 12 1396 شهيدرجايي مالزي 27022000 کک زغال سنگ چوبکنما? به هم فشرده 10,000,000 18,649,500,000 Rls. 500,000 $
14 9 1396 شهيدرجايي مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 132,286 14,021,395,092 Rls. 396,858 $
15 12 1396 شهيدرجايي مالزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 198,247 12,866,252,751 Rls. 344,949 $
16 11 1396 شهيدرجايي مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 928,180 12,697,875,534 Rls. 344,565 $
17 5 1396 شهيدرجايي مالزي 27101940 روغن پايه معدني 806,760 10,701,428,326 Rls. 327,336 $
18 8 1396 شهيدرجايي مالزي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,000,000 9,972,920,000 Rls. 283,000 $
19 10 1396 شهيدرجايي مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 194,536 9,170,245,409 Rls. 254,070 $
20 1 1396 شهيدرجايي مالزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 23,400,000 9,108,590,400 Rls. 280,800 $
21 4 1396 شهيدرجايي مالزي 27101940 روغن پايه معدني 701,610 9,067,394,335 Rls. 278,613 $
22 5 1396 شهيدرجايي مالزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 21,550,000 8,457,513,000 Rls. 258,600 $
23 4 1396 شهيدرجايي مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 703,680 8,142,761,960 Rls. 250,482 $
24 10 1396 شهيدرجايي مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 71,478 7,746,760,926 Rls. 214,434 $
25 1 1396 شهيدرجايي مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 172,038 7,251,654,340 Rls. 223,648 $
26 5 1396 شهيدرجايي مالزي 27132000 قيرنفت 993,910 6,869,183,920 Rls. 208,720 $
27 5 1396 شهيدرجايي مالزي 25151110 ک کک ک مرمر 1,016,699 6,667,087,546 Rls. 203,339 $
28 6 1396 شهيدرجايي مالزي 27101940 روغن پايه معدني 493,480 6,549,755,912 Rls. 197,392 $
29 10 1396 شهيدرجايي مالزي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 26,355 6,484,278,346 Rls. 179,214 $
30 10 1396 شهيدرجايي مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 490,500 6,167,907,088 Rls. 171,675 $
31 4 1396 شهيدرجايي مالزي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 900,000 6,149,955,000 Rls. 189,000 $
32 12 1396 شهيدرجايي مالزي 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 395,670 5,972,875,440 Rls. 160,932 $
33 7 1396 شهيدرجايي مالزي 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 77,217 5,903,532,060 Rls. 173,930 $
34 9 1396 شهيدرجايي مالزي 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 52,000 5,864,684,800 Rls. 166,400 $
35 11 1396 شهيدرجايي مالزي 25202000 ک گچ 17,194,000 5,740,187,836 Rls. 156,298 $
36 6 1396 شهيدرجايي مالزي 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 1,004,083 5,452,464,103 Rls. 165,673 $
37 5 1396 شهيدرجايي مالزي 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 1,006,596 5,451,340,336 Rls. 166,088 $
38 1 1396 شهيدرجايي مالزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,104,059 5,245,561,064 Rls. 161,741 $
39 8 1396 شهيدرجايي مالزي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,400 5,241,716,280 Rls. 149,720 $
40 10 1396 شهيدرجايي مالزي 27132000 قيرنفت 694,680 5,229,036,752 Rls. 145,882 $
41 7 1396 شهيدرجايي مالزي 25202000 ک گچ 12,332,424 5,165,191,677 Rls. 152,156 $
42 4 1396 شهيدرجايي مالزي 25151110 ک کک ک مرمر 784,519 5,099,671,531 Rls. 156,904 $
43 11 1396 شهيدرجايي مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 39,672 4,350,510,864 Rls. 119,016 $
44 6 1396 شهيدرجايي مالزي 25151190 ک کک ک مرمر?ت 537,140 3,568,137,128 Rls. 107,428 $
45 1 1396 شهيدرجايي مالزي 27132000 قيرنفت 498,640 3,395,665,592 Rls. 104,714 $
46 12 1396 شهيدرجايي مالزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 49,030 3,383,243,094 Rls. 90,706 $
47 6 1396 شهيدرجايي مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 289,160 3,365,644,646 Rls. 101,206 $
48 7 1396 شهيدرجايي مالزي 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 995,690 3,332,888,210 Rls. 99,568 $
49 4 1396 شهيدرجايي مالزي 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 993,940 3,234,777,730 Rls. 99,394 $
50 5 1396 شهيدرجايي مالزي 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 970,653 3,194,506,215 Rls. 97,065 $
51 8 1396 شهيدرجايي مالزي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 220,000 3,076,344,480 Rls. 89,760 $
52 11 1396 شهيدرجايي مالزي 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 83,282 3,058,198,322 Rls. 83,282 $
53 11 1396 شهيدرجايي مالزي 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 201,366 3,040,164,790 Rls. 82,266 $
54 6 1396 شهيدرجايي مالزي 27132000 قيرنفت 424,000 2,953,367,760 Rls. 89,040 $
55 12 1396 شهيدرجايي مالزي 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 191,790 2,900,008,126 Rls. 77,627 $
56 12 1396 شهيدرجايي مالزي 04090000 عسل طبيعي 15,000 2,797,425,000 Rls. 75,000 $
57 4 1396 شهيدرجايي مالزي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 344,266 2,796,714,670 Rls. 86,066 $
58 11 1396 شهيدرجايي مالزي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 68,500 2,784,531,200 Rls. 75,350 $
59 12 1396 شهيدرجايي مالزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 66,016 2,699,583,175 Rls. 72,617 $
60 1 1396 شهيدرجايي مالزي 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 25,000 2,689,110,200 Rls. 82,900 $
61 10 1396 شهيدرجايي مالزي 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 23,000 2,653,721,600 Rls. 73,600 $
62 7 1396 شهيدرجايي مالزي 27101940 روغن پايه معدني 199,430 2,624,249,952 Rls. 77,776 $
63 5 1396 شهيدرجايي مالزي 25151120 ک کک ک تراورتن 651,792 2,558,021,575 Rls. 78,215 $
64 8 1396 شهيدرجايي مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 212,130 2,544,598,885 Rls. 74,245 $
65 6 1396 شهيدرجايي مالزي 04090000 عسل طبيعي 15,000 2,496,825,000 Rls. 75,000 $
66 5 1396 شهيدرجايي مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 189,590 2,441,268,908 Rls. 74,584 $
67 7 1396 شهيدرجايي مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 204,230 2,412,950,360 Rls. 71,480 $
68 7 1396 شهيدرجايي مالزي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 41,750 2,259,343,000 Rls. 66,800 $
69 11 1396 شهيدرجايي مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 55,680 2,253,803,904 Rls. 61,248 $
70 8 1396 شهيدرجايي مالزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 87,250 2,166,053,600 Rls. 63,200 $
71 6 1396 شهيدرجايي مالزي 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 26,000 2,147,600,000 Rls. 65,000 $
72 9 1396 شهيدرجايي مالزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 186,250 2,049,980,484 Rls. 58,109 $
73 6 1396 شهيدرجايي مالزي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 12,282 2,036,908,290 Rls. 61,410 $
74 8 1396 شهيدرجايي مالزي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 36,250 2,010,594,000 Rls. 58,000 $
75 10 1396 شهيدرجايي مالزي 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 54,000 1,973,916,000 Rls. 54,000 $
76 11 1396 شهيدرجايي مالزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 81,241 1,951,406,203 Rls. 52,807 $
77 7 1396 شهيدرجايي مالزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 52,016 1,942,948,955 Rls. 57,217 $
78 6 1396 شهيدرجايي مالزي 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 284,751 1,881,628,000 Rls. 56,950 $
79 11 1396 شهيدرجايي مالزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 163,457 1,876,088,256 Rls. 50,998 $
80 9 1396 شهيدرجايي مالزي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 136,095 1,846,350,686 Rls. 52,397 $
81 6 1396 شهيدرجايي مالزي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,500 1,815,029,000 Rls. 54,550 $
82 7 1396 شهيدرجايي مالزي 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 267,948 1,809,037,630 Rls. 53,590 $
83 9 1396 شهيدرجايي مالزي 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 50,100 1,783,008,900 Rls. 50,100 $
84 8 1396 شهيدرجايي مالزي 04090000 عسل طبيعي 10,000 1,748,250,000 Rls. 50,000 $
85 10 1396 شهيدرجايي مالزي 25151190 ک کک ک مرمر?ت 238,323 1,713,380,160 Rls. 47,664 $
86 6 1396 شهيدرجايي مالزي 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 91,900 1,710,372,510 Rls. 51,510 $
87 11 1396 شهيدرجايي مالزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 24,370 1,666,116,175 Rls. 45,085 $
88 10 1396 شهيدرجايي مالزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 24,360 1,635,400,074 Rls. 45,066 $
89 9 1396 شهيدرجايي مالزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 24,740 1,615,864,080 Rls. 45,770 $
90 11 1396 شهيدرجايي مالزي 25151190 ک کک ک مرمر?ت 216,013 1,600,806,908 Rls. 43,202 $
91 8 1396 شهيدرجايي مالزي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 17,250 1,598,424,975 Rls. 45,715 $
92 1 1396 شهيدرجايي مالزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 60,340 1,598,245,688 Rls. 49,276 $
93 6 1396 شهيدرجايي مالزي 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 47,600 1,590,792,000 Rls. 47,600 $
94 12 1396 شهيدرجايي مالزي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 38,500 1,584,525,250 Rls. 42,350 $
95 5 1396 شهيدرجايي مالزي 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 46,400 1,527,252,224 Rls. 46,570 $
96 6 1396 شهيدرجايي مالزي 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 25,000 1,480,995,000 Rls. 45,000 $
97 8 1396 شهيدرجايي مالزي 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 23,110 1,462,128,102 Rls. 41,598 $
98 9 1396 شهيدرجايي مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 37,120 1,439,368,832 Rls. 40,832 $
99 9 1396 شهيدرجايي مالزي 25151190 ک کک ک مرمر?ت 200,270 1,414,066,416 Rls. 40,054 $
100 8 1396 شهيدرجايي مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 37,120 1,413,563,008 Rls. 40,832 $
مجموع کل
1,154,115,959,455 ريال
مجموع کل
33,111,678 دلار