آمار کل " صادرات به" کشور (مكزيك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 شهيدرجايي مكزيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 39,999,991 280,000,000,000 Rls. 7,999,998 $
2 11 1396 شهيدرجايي مكزيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,262,225,000 Rls. 225,000 $
3 7 1396 شهيدرجايي مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 705,463 7,913,392,431 Rls. 233,452 $
4 10 1396 شهيدرجايي مكزيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,599,000,000 Rls. 212,500 $
5 8 1396 شهيدرجايي مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 681,875 7,490,511,914 Rls. 214,241 $
6 9 1396 شهيدرجايي مكزيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,488,075,000 Rls. 212,500 $
7 8 1396 شهيدرجايي مكزيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,469,162,500 Rls. 212,500 $
8 8 1396 شهيدرجايي مكزيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 162,819 4,916,079,000 Rls. 140,600 $
9 8 1396 شهيدرجايي مكزيك 27101940 روغن پايه معدني 318,704 4,772,128,392 Rls. 138,636 $
10 4 1396 شهيدرجايي مكزيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 159,300 4,185,394,005 Rls. 128,712 $
11 9 1396 شهيدرجايي مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 421,440 3,846,942,057 Rls. 109,144 $
12 12 1396 شهيدرجايي مكزيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 303,413 3,009,595,420 Rls. 80,696 $
13 6 1396 شهيدرجايي مكزيك 27101940 روغن پايه معدني 219,177 2,879,712,500 Rls. 87,500 $
14 12 1396 شهيدرجايي مكزيك 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 196,304 2,815,986,267 Rls. 75,381 $
15 7 1396 شهيدرجايي مكزيك 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 83,227 2,624,296,375 Rls. 76,925 $
16 9 1396 شهيدرجايي مكزيك 69074090 ک ک ک سا?ر 324,600 2,316,123,264 Rls. 65,728 $
17 8 1396 شهيدرجايي مكزيك 69074090 ک ک ک سا?ر 318,893 2,210,334,316 Rls. 64,492 $
18 6 1396 شهيدرجايي مكزيك 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 397,000 2,130,067,814 Rls. 63,736 $
19 5 1396 شهيدرجايي مكزيك 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 163,860 1,602,305,010 Rls. 49,158 $
20 11 1396 شهيدرجايي مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 134,735 1,541,758,620 Rls. 41,892 $
21 7 1396 شهيدرجايي مكزيك 69074090 ک ک ک سا?ر 277,070 1,522,285,420 Rls. 45,143 $
22 4 1396 شهيدرجايي مكزيك 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 153,690 1,499,279,505 Rls. 46,107 $
23 10 1396 شهيدرجايي مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 121,889 1,378,902,595 Rls. 38,261 $
24 5 1396 شهيدرجايي مكزيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 83,490 1,275,991,445 Rls. 38,999 $
25 9 1396 شهيدرجايي مكزيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 39,450 1,184,064,000 Rls. 33,600 $
26 11 1396 شهيدرجايي مكزيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 63,840 1,049,323,804 Rls. 28,429 $
27 8 1396 شهيدرجايي مكزيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 96,000 956,690,646 Rls. 27,793 $
28 7 1396 شهيدرجايي مكزيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 58,470 630,361,238 Rls. 18,673 $
29 5 1396 شهيدرجايي مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 49,500 616,171,231 Rls. 18,791 $
30 4 1396 شهيدرجايي مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 54,320 590,747,389 Rls. 18,130 $
31 12 1396 شهيدرجايي مكزيك 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 15,382 546,745,395 Rls. 14,613 $
32 7 1396 شهيدرجايي مكزيك 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 47,000 481,021,500 Rls. 14,100 $
33 11 1396 شهيدرجايي مكزيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,761 461,544,624 Rls. 12,456 $
34 4 1396 شهيدرجايي مكزيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,700 365,259,570 Rls. 11,206 $
35 6 1396 شهيدرجايي مكزيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,900 363,008,330 Rls. 11,030 $
36 10 1396 شهيدرجايي مكزيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 21,170 360,282,000 Rls. 10,075 $
37 1 1396 شهيدرجايي مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,100 345,122,028 Rls. 10,646 $
38 6 1396 شهيدرجايي مكزيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,500 303,514,047 Rls. 9,117 $
39 1 1396 شهيدرجايي مكزيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 45,490 193,108,740 Rls. 5,955 $
40 12 1396 شهيدرجايي مكزيك 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 2,640 98,469,360 Rls. 2,640 $
41 12 1396 شهيدرجايي مكزيك 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 982 73,255,236 Rls. 1,964 $
42 7 1396 شهيدرجايي مكزيك 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 1,640 55,664,880 Rls. 1,640 $
43 7 1396 شهيدرجايي مكزيك 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 760 25,795,920 Rls. 760 $
44 7 1396 شهيدرجايي مكزيك 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 100 3,394,200 Rls. 100 $
مجموع کل
379,453,092,988 ريال
مجموع کل
10,853,019 دلار
[1]