آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 3,832,133 174,012,334,008 Rls. 5,132,428 $
2 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 3,363,549 170,807,007,614 Rls. 4,581,866 $
3 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 3,092,500 156,807,148,527 Rls. 4,256,425 $
4 12 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,167,296 152,005,585,213 Rls. 4,069,856 $
5 2 1396 شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 3,141,160 145,358,249,158 Rls. 4,480,660 $
6 3 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,252,636 140,901,527,601 Rls. 4,342,226 $
7 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,566,017 131,684,098,296 Rls. 3,651,632 $
8 5 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,150,326 131,284,018,670 Rls. 4,006,835 $
9 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,960,898 130,777,568,985 Rls. 3,934,463 $
10 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,641,891 127,900,788,975 Rls. 3,621,832 $
11 6 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,097,315 126,997,291,340 Rls. 3,822,215 $
12 2 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,126,671 125,947,905,654 Rls. 3,882,009 $
13 4 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 1,014,721 114,945,186,223 Rls. 3,531,206 $
14 3 1396 شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,432,226 114,624,421,050 Rls. 3,532,484 $
15 1 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 938,909 105,273,125,104 Rls. 3,246,511 $
16 11 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 757,763 97,325,582,593 Rls. 2,640,371 $
17 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,573,379 93,507,816,400 Rls. 2,676,839 $
18 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,914,319 88,626,760,466 Rls. 2,704,336 $
19 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,046,387 47,851,021,889 Rls. 1,469,667 $
20 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 992,250 44,406,710,914 Rls. 1,369,413 $
21 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 4,760,800 43,855,615,852 Rls. 1,189,738 $
22 7 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 367,857 43,383,892,911 Rls. 1,287,537 $
23 10 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 288,076 36,463,825,633 Rls. 1,008,290 $
24 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 4,040,000 34,619,608,500 Rls. 1,020,000 $
25 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,021,700 27,237,876,720 Rls. 755,426 $
26 3 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,560,982 26,653,917,215 Rls. 821,394 $
27 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,635,957 23,277,156,850 Rls. 659,000 $
28 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 11,560 19,854,086,580 Rls. 596,380 $
29 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 11,640 19,326,886,660 Rls. 596,380 $
30 2 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,045,308 18,544,631,818 Rls. 571,575 $
31 2 1396 شيراز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 142,000 18,427,368,000 Rls. 568,000 $
32 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 129,000 16,730,272,000 Rls. 516,000 $
33 5 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 893,097 15,665,920,644 Rls. 477,906 $
34 4 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 847,740 15,368,326,210 Rls. 472,524 $
35 1 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 714,392 12,976,353,252 Rls. 400,183 $
36 7 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 673,364 12,333,198,097 Rls. 362,764 $
37 3 1396 شيراز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 92,000 11,941,784,000 Rls. 368,000 $
38 6 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 665,672 11,933,491,787 Rls. 359,459 $
39 12 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 560,682 11,320,915,326 Rls. 303,062 $
40 10 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 104,212 11,269,867,774 Rls. 312,652 $
41 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,350,000 10,982,758,720 Rls. 337,590 $
42 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 353,580 10,808,007,061 Rls. 324,397 $
43 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 79,561 10,340,327,402 Rls. 276,213 $
44 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,110,900 9,748,040,625 Rls. 277,725 $
45 2 1396 شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,239,400 9,290,280,675 Rls. 308,850 $
46 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 1,936,105 9,156,125,042 Rls. 245,028 $
47 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 311,084 8,830,167,607 Rls. 259,877 $
48 3 1396 شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 390,618 8,184,963,497 Rls. 252,225 $
49 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 872,500 8,132,208,790 Rls. 218,126 $
50 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 79,674 7,774,796,254 Rls. 239,742 $
51 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 69,168 7,575,442,568 Rls. 202,964 $
52 9 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 369,089 7,509,037,832 Rls. 212,426 $
53 2 1396 شيراز عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 75,109 7,320,141,791 Rls. 225,647 $
54 11 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 64,772 7,150,869,846 Rls. 194,319 $
55 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 1,287,008 6,740,285,453 Rls. 182,757 $
56 11 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 332,834 6,685,952,534 Rls. 181,336 $
57 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 795,000 6,507,976,250 Rls. 198,750 $
58 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 60,380 5,903,673,804 Rls. 181,140 $
59 10 1396 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 295,715 5,883,276,678 Rls. 162,983 $
60 12 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 51,840 5,806,680,192 Rls. 155,520 $
61 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 15,845 5,728,512,000 Rls. 153,600 $
62 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 16,230 5,658,086,400 Rls. 153,600 $
63 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 15,980 5,338,598,400 Rls. 153,600 $
64 9 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 42,289 5,252,997,412 Rls. 148,020 $
65 9 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 48,998 5,197,083,576 Rls. 146,995 $
66 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 632,800 5,138,396,200 Rls. 158,455 $
67 9 1396 فرودگاه شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 47,540 5,034,189,600 Rls. 142,620 $
68 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 48,862 4,815,432,189 Rls. 144,891 $
69 8 1396 فرودگاه شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 36,876 4,732,295,092 Rls. 135,391 $
70 8 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 44,544 4,701,224,448 Rls. 133,632 $
71 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 550,884 4,604,842,250 Rls. 138,275 $
72 3 1396 شيراز عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 56,318 4,567,952,980 Rls. 140,796 $
73 3 1396 شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 587,000 4,510,632,000 Rls. 139,010 $
74 2 1396 شيراز عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 55,228 4,478,438,520 Rls. 138,070 $
75 7 1396 فرودگاه شيراز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 43,929 4,471,271,335 Rls. 131,789 $
76 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 40,472 4,409,600,692 Rls. 122,215 $
77 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 249,464 4,378,153,427 Rls. 117,503 $
78 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 158,250 4,317,758,226 Rls. 131,745 $
79 2 1396 شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 36,365 4,129,057,819 Rls. 127,277 $
80 3 1396 شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 35,758 4,060,431,488 Rls. 125,152 $
81 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 35,350 4,055,808,400 Rls. 123,725 $
82 8 1396 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 33,254 4,042,863,696 Rls. 116,396 $
83 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 38,051 3,981,812,029 Rls. 119,999 $
84 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 97,446 3,913,971,948 Rls. 111,681 $
85 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 37,196 3,905,525,469 Rls. 111,588 $
86 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 53,110 3,875,938,806 Rls. 114,193 $
87 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 39,188 3,854,297,660 Rls. 117,724 $
88 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 53,268 3,838,969,367 Rls. 102,693 $
89 1 1396 فرودگاه شيراز عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 31,080 3,728,676,768 Rls. 114,996 $
90 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 33,532 3,649,599,584 Rls. 112,533 $
91 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 171,086 3,628,752,294 Rls. 102,647 $
92 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 92,021 3,595,391,040 Rls. 110,425 $
93 3 1396 شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 34,150 3,550,740,032 Rls. 109,425 $
94 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 3,416,544,000 Rls. 96,000 $
95 2 1396 شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 174,366 3,206,003,310 Rls. 98,819 $
96 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 24,510 3,169,853,416 Rls. 85,783 $
97 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 3,135,264,000 Rls. 96,000 $
98 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 37,411 3,054,491,761 Rls. 93,527 $
99 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 51,644 2,992,416,706 Rls. 84,862 $
100 3 1396 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 90,522 2,904,690,917 Rls. 89,514 $
مجموع کل
3,179,586,722,387 ريال
مجموع کل
93,132,325 دلار