آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 غرب تهران اتريش 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 46,493 157,194,373,198 Rls. 4,347,690 $
2 8 1396 غرب تهران اتريش 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 20,154 75,874,903,400 Rls. 2,181,604 $
3 5 1396 غرب تهران اتريش 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 14,817 53,025,087,849 Rls. 1,617,522 $
4 9 1396 غرب تهران اتريش 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 9,634 37,303,094,500 Rls. 1,058,214 $
5 6 1396 غرب تهران اتريش 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 9,784 36,034,450,140 Rls. 1,086,389 $
6 7 1396 غرب تهران اتريش 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 8,028 29,986,927,985 Rls. 878,995 $
7 12 1396 غرب تهران اتريش 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 7,273 22,365,438,935 Rls. 603,590 $
8 5 1396 غرب تهران اتريش 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 8,117 3,722,755,442 Rls. 113,638 $
9 7 1396 غرب تهران اتريش 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 7,088 3,327,248,960 Rls. 99,232 $
10 5 1396 غرب تهران اتريش 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 7,595 2,991,397,080 Rls. 91,140 $
11 2 1396 غرب تهران اتريش 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 33,285 2,511,758,890 Rls. 77,432 $
12 7 1396 غرب تهران اتريش 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 19,726 2,122,620,374 Rls. 62,879 $
13 9 1396 غرب تهران اتريش 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 39,522 2,035,876,494 Rls. 57,536 $
14 12 1396 غرب تهران اتريش 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 41,472 1,787,084,948 Rls. 47,806 $
15 10 1396 غرب تهران اتريش 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 4,535 1,658,586,858 Rls. 46,022 $
16 7 1396 غرب تهران اتريش 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 908 1,657,052,600 Rls. 49,420 $
17 9 1396 غرب تهران اتريش 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 24,000 1,307,560,800 Rls. 37,037 $
18 9 1396 غرب تهران اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 900 1,298,860,997 Rls. 36,953 $
19 3 1396 غرب تهران اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,900 1,187,508,388 Rls. 36,586 $
20 10 1396 غرب تهران اتريش 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 2,049 1,033,814,754 Rls. 28,686 $
21 1 1396 غرب تهران اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 12,500 810,500,000 Rls. 25,000 $
22 4 1396 غرب تهران اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 15,000 731,025,000 Rls. 22,500 $
23 10 1396 غرب تهران اتريش 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,554 688,451,520 Rls. 19,252 $
24 9 1396 غرب تهران اتريش 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 530 649,658,967 Rls. 18,483 $
25 12 1396 غرب تهران اتريش 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 10,000 557,625,000 Rls. 15,000 $
26 7 1396 غرب تهران اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 8,000 540,112,000 Rls. 16,000 $
27 5 1396 غرب تهران اتريش 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 320 509,753,240 Rls. 15,531 $
28 12 1396 غرب تهران اتريش 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,000 483,275,000 Rls. 13,000 $
29 4 1396 غرب تهران اتريش 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 7,000 456,330,000 Rls. 14,000 $
30 12 1396 غرب تهران اتريش 08109020 زرشك تازه 2,000 446,100,000 Rls. 12,000 $
31 6 1396 غرب تهران اتريش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 15,000 401,040,000 Rls. 12,000 $
32 2 1396 غرب تهران اتريش 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 6,500 379,536,300 Rls. 11,700 $
33 3 1396 غرب تهران اتريش 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 136,200 361,857,152 Rls. 11,152 $
34 12 1396 غرب تهران اتريش 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 1,040 309,296,000 Rls. 8,320 $
35 12 1396 غرب تهران اتريش 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 3,040 297,065,425 Rls. 7,991 $
36 12 1396 غرب تهران اتريش 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 504 262,306,800 Rls. 7,056 $
37 8 1396 غرب تهران اتريش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 500 248,853,976 Rls. 7,080 $
38 11 1396 غرب تهران اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 3,350 248,261,800 Rls. 6,700 $
39 11 1396 غرب تهران اتريش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 16,750 229,734,800 Rls. 6,200 $
40 9 1396 غرب تهران اتريش 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,200 216,201,499 Rls. 6,151 $
41 11 1396 غرب تهران اتريش 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,800 209,719,625 Rls. 5,675 $
42 2 1396 غرب تهران اتريش 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 2,200 196,255,950 Rls. 6,050 $
43 5 1396 غرب تهران اتريش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,450 182,494,740 Rls. 5,560 $
44 2 1396 غرب تهران اتريش 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,249 171,534,156 Rls. 5,288 $
45 10 1396 غرب تهران اتريش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 16,000 163,333,680 Rls. 4,530 $
46 2 1396 غرب تهران اتريش 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,100 160,573,050 Rls. 4,950 $
47 10 1396 غرب تهران اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,200 158,646,400 Rls. 4,400 $
48 5 1396 غرب تهران اتريش 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 2,250 125,410,560 Rls. 3,840 $
49 2 1396 غرب تهران اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,850 120,009,500 Rls. 3,700 $
50 2 1396 غرب تهران اتريش 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 3,000 116,816,400 Rls. 3,600 $
51 1 1396 غرب تهران اتريش 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 810 105,066,720 Rls. 3,240 $
52 2 1396 غرب تهران اتريش 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 2,800 98,095,536 Rls. 3,024 $
53 2 1396 غرب تهران اتريش 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 700 95,370,660 Rls. 2,940 $
54 9 1396 غرب تهران اتريش 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,490 92,230,976 Rls. 2,624 $
55 5 1396 غرب تهران اتريش 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 608 83,666,486 Rls. 2,554 $
56 11 1396 غرب تهران اتريش 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 1,100 81,518,800 Rls. 2,200 $
57 12 1396 غرب تهران اتريش 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 1,000 74,830,000 Rls. 2,000 $
58 9 1396 غرب تهران اتريش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,000 70,298,000 Rls. 2,000 $
59 6 1396 غرب تهران اتريش 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,000 66,338,000 Rls. 2,000 $
60 9 1396 غرب تهران اتريش 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,046 66,185,567 Rls. 1,883 $
61 2 1396 غرب تهران اتريش 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 450 58,390,200 Rls. 1,800 $
62 2 1396 غرب تهران اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 118 51,383,376 Rls. 1,584 $
63 6 1396 غرب تهران اتريش 69074090 ک ک ک سا?ر 4,900 48,758,430 Rls. 1,470 $
64 9 1396 غرب تهران اتريش 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,120 47,978,385 Rls. 1,365 $
65 7 1396 غرب تهران اتريش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 4,730 45,571,950 Rls. 1,350 $
66 6 1396 غرب تهران اتريش 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 700 41,792,940 Rls. 1,260 $
67 9 1396 غرب تهران اتريش 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 1,100 38,663,900 Rls. 1,100 $
68 9 1396 غرب تهران اتريش 33019012 ساير عرقيات سنتي 243 38,417,857 Rls. 1,093 $
69 2 1396 غرب تهران اتريش 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 738 33,509,487 Rls. 1,033 $
70 2 1396 غرب تهران اتريش 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 500 29,191,500 Rls. 900 $
71 2 1396 غرب تهران اتريش 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 430 27,897,540 Rls. 860 $
72 9 1396 غرب تهران اتريش 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 390 25,904,813 Rls. 737 $
73 9 1396 غرب تهران اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 410 23,620,128 Rls. 672 $
74 9 1396 غرب تهران اتريش 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 630 23,163,191 Rls. 659 $
75 9 1396 غرب تهران اتريش 22029990 --- ساير 470 22,108,721 Rls. 629 $
76 8 1396 غرب تهران اتريش 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 12,000 20,245,824 Rls. 576 $
77 6 1396 غرب تهران اتريش 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 120 18,658,560 Rls. 565 $
78 3 1396 غرب تهران اتريش 70109020 شيشه شربت (گريد دارويي) 950 16,229,000 Rls. 500 $
79 7 1396 غرب تهران اتريش 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 240 8,101,680 Rls. 240 $
80 2 1396 غرب تهران اتريش 33051000 شامپوها 50 4,054,875 Rls. 125 $
81 12 1396 غرب تهران اتريش 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 100 3,717,500 Rls. 100 $
مجموع کل
450,319,141,734 ريال
مجموع کل
12,904,163 دلار
[1]