آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 191,830 37,702,126,275 Rls. 1,019,085 $
2 9 1396 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 299,666 36,049,997,228 Rls. 1,021,382 $
3 5 1396 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 138,800 25,271,130,085 Rls. 771,915 $
4 7 1396 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 124,975 23,033,119,215 Rls. 680,895 $
5 12 1396 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 110,840 22,907,087,450 Rls. 612,710 $
6 10 1396 غرب تهران ازبكستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 399,000 21,786,630,041 Rls. 602,461 $
7 8 1396 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 173,790 21,349,463,250 Rls. 614,030 $
8 4 1396 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 61,880 18,140,755,932 Rls. 557,251 $
9 12 1396 غرب تهران ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 225,000 17,790,231,000 Rls. 475,120 $
10 12 1396 غرب تهران ازبكستان 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 71,341 17,631,049,254 Rls. 471,956 $
11 2 1396 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 77,745 17,199,878,325 Rls. 530,245 $
12 8 1396 غرب تهران ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 399,425 14,237,072,746 Rls. 415,402 $
13 6 1396 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 60,960 12,854,368,020 Rls. 384,631 $
14 12 1396 غرب تهران ازبكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 111,557 12,615,423,345 Rls. 334,671 $
15 3 1396 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 80,965 11,185,047,230 Rls. 344,710 $
16 3 1396 غرب تهران ازبكستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 63,048 9,616,711,236 Rls. 296,325 $
17 12 1396 غرب تهران ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 176,000 9,502,308,200 Rls. 255,200 $
18 11 1396 غرب تهران ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 54,420 9,451,360,848 Rls. 255,774 $
19 12 1396 غرب تهران ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 64,400 8,752,159,000 Rls. 234,600 $
20 11 1396 غرب تهران ازبكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 7,690 8,555,587,132 Rls. 231,526 $
21 3 1396 غرب تهران ازبكستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 242,000 7,829,341,300 Rls. 241,274 $
22 7 1396 غرب تهران ازبكستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 49,094 7,789,157,694 Rls. 230,742 $
23 11 1396 غرب تهران ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 133,500 7,513,859,350 Rls. 204,850 $
24 2 1396 غرب تهران ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 41,250 6,424,036,000 Rls. 198,000 $
25 1 1396 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 33,945 6,237,997,200 Rls. 192,424 $
26 5 1396 غرب تهران ازبكستان 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 20,846 6,042,739,325 Rls. 184,765 $
27 11 1396 غرب تهران ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 53,135 5,956,784,000 Rls. 161,000 $
28 6 1396 غرب تهران ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 22,960 5,755,834,640 Rls. 173,541 $
29 10 1396 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 38,300 5,642,874,000 Rls. 156,000 $
30 4 1396 غرب تهران ازبكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 7,147 5,256,232,200 Rls. 161,780 $
31 9 1396 غرب تهران ازبكستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 32,060 5,103,781,200 Rls. 144,400 $
32 9 1396 غرب تهران ازبكستان 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 21,954 5,013,028,356 Rls. 142,262 $
33 7 1396 غرب تهران ازبكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 16,793 4,946,197,950 Rls. 145,725 $
34 12 1396 غرب تهران ازبكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 11,800 4,841,410,200 Rls. 129,800 $
35 3 1396 غرب تهران ازبكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 112,500 4,636,436,625 Rls. 142,875 $
36 8 1396 غرب تهران ازبكستان 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 24,000 4,597,796,700 Rls. 133,571 $
37 1 1396 غرب تهران ازبكستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 61,000 4,541,320,000 Rls. 140,000 $
38 10 1396 غرب تهران ازبكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 11,300 4,479,647,700 Rls. 124,300 $
39 3 1396 غرب تهران ازبكستان 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 21,175 4,458,641,033 Rls. 137,426 $
40 3 1396 غرب تهران ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 132,000 4,454,713,120 Rls. 137,280 $
41 8 1396 غرب تهران ازبكستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 99,000 4,340,213,064 Rls. 125,928 $
42 7 1396 غرب تهران ازبكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 125,000 4,247,636,750 Rls. 124,250 $
43 7 1396 غرب تهران ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 120,000 4,235,961,600 Rls. 124,800 $
44 7 1396 غرب تهران ازبكستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 4,673 4,188,298,504 Rls. 124,072 $
45 8 1396 غرب تهران ازبكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 140,680 4,132,156,306 Rls. 117,863 $
46 12 1396 غرب تهران ازبكستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 73,500 4,090,991,084 Rls. 108,867 $
47 9 1396 غرب تهران ازبكستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 4,262 3,707,316,500 Rls. 105,164 $
48 11 1396 غرب تهران ازبكستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 60,000 3,683,452,670 Rls. 99,674 $
49 11 1396 غرب تهران ازبكستان 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 23,924 3,656,971,331 Rls. 99,588 $
50 10 1396 غرب تهران ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 3,520,868,400 Rls. 97,650 $
51 12 1396 غرب تهران ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 34,500 3,520,430,000 Rls. 94,000 $
52 11 1396 غرب تهران ازبكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 8,700 3,498,217,800 Rls. 95,700 $
53 8 1396 غرب تهران ازبكستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 24,135 3,323,099,880 Rls. 96,540 $
54 12 1396 غرب تهران ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 55,360 3,314,071,040 Rls. 88,576 $
55 3 1396 غرب تهران ازبكستان 56081900 تورگره بافته از موادنسجي سنتتيک يامصنوعي( با ستثناء تورماهيگيري ). 9,200 3,283,332,800 Rls. 101,200 $
56 11 1396 غرب تهران ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,050 3,199,142,374 Rls. 86,840 $
57 10 1396 غرب تهران ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 55,080 3,198,076,992 Rls. 88,128 $
58 11 1396 غرب تهران ازبكستان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 20,700 3,163,348,000 Rls. 85,600 $
59 8 1396 غرب تهران ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 56,460 3,149,350,400 Rls. 89,600 $
60 11 1396 غرب تهران ازبكستان 84283390 --- سا?ر 16,600 3,064,365,800 Rls. 82,700 $
61 7 1396 غرب تهران ازبكستان 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 555 3,027,535,675 Rls. 88,745 $
62 6 1396 غرب تهران ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 56,100 2,988,200,160 Rls. 89,760 $
63 4 1396 غرب تهران ازبكستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 21,850 2,848,803,000 Rls. 87,400 $
64 2 1396 غرب تهران ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 54,660 2,837,422,464 Rls. 87,456 $
65 7 1396 غرب تهران ازبكستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 20,760 2,818,543,680 Rls. 83,040 $
66 10 1396 غرب تهران ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 44,200 2,726,755,460 Rls. 75,140 $
67 5 1396 غرب تهران ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 16,115 2,680,430,000 Rls. 82,000 $
68 3 1396 غرب تهران ازبكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 43,925 2,641,511,400 Rls. 81,400 $
69 8 1396 غرب تهران ازبكستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 62,070 2,618,038,116 Rls. 74,484 $
70 10 1396 غرب تهران ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 20,860 2,579,422,120 Rls. 71,080 $
71 9 1396 غرب تهران ازبكستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 48,000 2,478,605,184 Rls. 70,313 $
72 10 1396 غرب تهران ازبكستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 13,585 2,447,949,075 Rls. 67,925 $
73 4 1396 غرب تهران ازبكستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 62,235 2,426,418,180 Rls. 74,682 $
74 12 1396 غرب تهران ازبكستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 53,560 2,422,733,040 Rls. 64,272 $
75 11 1396 غرب تهران ازبكستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 44,000 2,357,537,600 Rls. 63,800 $
76 11 1396 غرب تهران ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 29,200 2,293,190,000 Rls. 62,000 $
77 9 1396 غرب تهران ازبكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 59,316 2,194,657,878 Rls. 62,281 $
78 3 1396 غرب تهران ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 22,500 2,189,970,000 Rls. 67,500 $
79 5 1396 غرب تهران ازبكستان 84283390 --- سا?ر 19,600 2,168,645,800 Rls. 66,200 $
80 12 1396 غرب تهران ازبكستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 2,024,221,500 Rls. 53,700 $
81 9 1396 غرب تهران ازبكستان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 18,000 1,898,046,000 Rls. 54,000 $
82 11 1396 غرب تهران ازبكستان 32041610 --- گرانول مستربچ 122,625 1,890,673,200 Rls. 51,450 $
83 10 1396 غرب تهران ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 31,300 1,869,442,000 Rls. 51,900 $
84 1 1396 غرب تهران ازبكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 47,940 1,866,093,264 Rls. 57,528 $
85 7 1396 غرب تهران ازبكستان 84283390 --- سا?ر 21,700 1,854,169,300 Rls. 54,100 $
86 6 1396 غرب تهران ازبكستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,750 1,810,129,440 Rls. 54,786 $
87 2 1396 غرب تهران ازبكستان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 17,800 1,732,029,000 Rls. 53,400 $
88 9 1396 غرب تهران ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,723,717,800 Rls. 48,825 $
89 10 1396 غرب تهران ازبكستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 40,115 1,721,414,880 Rls. 48,138 $
90 12 1396 غرب تهران ازبكستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 11,500 1,714,262,040 Rls. 45,960 $
91 7 1396 غرب تهران ازبكستان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 16,300 1,671,635,000 Rls. 49,000 $
92 4 1396 غرب تهران ازبكستان 30032010 سا?ر داروها به منظور درمان ?ا پ?شگ?ر? از ب?مار? حاو? آنت? ب?وت?ک ها دارا? تول?د داخل? مشابه 8,278 1,633,499,730 Rls. 50,277 $
93 4 1396 غرب تهران ازبكستان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 3,830 1,623,622,770 Rls. 49,973 $
94 3 1396 غرب تهران ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 12,500 1,622,500,000 Rls. 50,000 $
95 7 1396 غرب تهران ازبكستان 40141000 کاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 464 1,505,395,584 Rls. 44,352 $
96 8 1396 غرب تهران ازبكستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 20,256 1,446,732,840 Rls. 41,160 $
97 2 1396 غرب تهران ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 8,000 1,395,092,000 Rls. 43,000 $
98 3 1396 غرب تهران ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,386,981,000 Rls. 42,750 $
99 5 1396 غرب تهران ازبكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 60,000 1,371,678,000 Rls. 42,000 $
100 2 1396 غرب تهران ازبكستان 32041610 --- گرانول مستربچ 120,000 1,362,354,000 Rls. 42,000 $
مجموع کل
623,540,693,880 ريال
مجموع کل
17,876,421 دلار