آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 240,000 69,151,872,000 Rls. 1,920,000 $
2 12 1396 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 216,000 64,355,520,000 Rls. 1,728,000 $
3 11 1396 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 192,000 56,562,240,000 Rls. 1,536,000 $
4 2 1396 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 216,000 56,055,744,000 Rls. 1,728,000 $
5 4 1396 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 192,000 49,977,600,000 Rls. 1,536,000 $
6 8 1396 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 168,000 46,833,216,000 Rls. 1,344,000 $
7 3 1396 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 168,000 43,611,456,000 Rls. 1,344,000 $
8 7 1396 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 144,000 39,009,408,000 Rls. 1,152,000 $
9 5 1396 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 144,000 37,703,424,000 Rls. 1,152,000 $
10 9 1396 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,000 27,132,672,000 Rls. 768,000 $
11 1 1396 غرب تهران اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,000 24,900,864,000 Rls. 768,000 $
12 3 1396 غرب تهران اسپانيا 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 87,210 22,398,147,912 Rls. 690,363 $
13 7 1396 غرب تهران اسپانيا 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 52,290 21,181,842,360 Rls. 627,480 $
14 3 1396 غرب تهران اسپانيا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 12,500 11,438,134,284 Rls. 352,398 $
15 2 1396 غرب تهران اسپانيا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 11,646 11,332,839,060 Rls. 349,380 $
16 10 1396 غرب تهران اسپانيا 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 35,340 7,631,053,500 Rls. 211,744 $
17 10 1396 غرب تهران اسپانيا 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 28,070 5,682,155,664 Rls. 158,897 $
18 12 1396 غرب تهران اسپانيا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 67,920 4,538,427,804 Rls. 122,382 $
19 3 1396 غرب تهران اسپانيا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 3,600 4,209,510,478 Rls. 129,691 $
20 2 1396 غرب تهران اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 40,700 3,960,557,700 Rls. 122,100 $
21 6 1396 غرب تهران اسپانيا 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,235 3,119,710,295 Rls. 94,055 $
22 10 1396 غرب تهران اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 23,100 2,533,192,200 Rls. 69,300 $
23 9 1396 غرب تهران اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 23,800 2,520,705,600 Rls. 71,400 $
24 7 1396 غرب تهران اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 670 2,462,638,600 Rls. 74,245 $
25 1 1396 غرب تهران اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 20,500 1,994,937,000 Rls. 61,500 $
26 3 1396 غرب تهران اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 20,200 1,966,530,600 Rls. 60,600 $
27 10 1396 غرب تهران اسپانيا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 20,003 1,501,920,000 Rls. 42,000 $
28 12 1396 غرب تهران اسپانيا 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,780 1,417,654,350 Rls. 37,890 $
29 4 1396 غرب تهران اسپانيا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 20,011 1,369,739,685 Rls. 42,023 $
30 2 1396 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 22,500 1,226,043,000 Rls. 37,800 $
31 9 1396 غرب تهران اسپانيا 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,747 1,025,898,784 Rls. 29,187 $
32 9 1396 غرب تهران اسپانيا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 11,375 1,009,694,400 Rls. 28,600 $
33 2 1396 غرب تهران اسپانيا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 9,956 678,411,243 Rls. 20,907 $
34 11 1396 غرب تهران اسپانيا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 13,800 616,912,800 Rls. 16,800 $
35 11 1396 غرب تهران اسپانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,854 482,064,018 Rls. 13,188 $
36 7 1396 غرب تهران اسپانيا 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,277 238,805,000 Rls. 7,000 $
37 10 1396 غرب تهران اسپانيا 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,065 158,571,600 Rls. 4,400 $
38 12 1396 غرب تهران اسپانيا 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 284 103,169,892 Rls. 2,757 $
39 7 1396 غرب تهران اسپانيا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,200 84,392,500 Rls. 2,500 $
40 7 1396 غرب تهران اسپانيا 28301000 سولفور سديم 5,000 51,409,500 Rls. 1,500 $
41 10 1396 غرب تهران اسپانيا 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 700 50,478,400 Rls. 1,400 $
42 10 1396 غرب تهران اسپانيا 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 90 31,065,618 Rls. 862 $
43 12 1396 غرب تهران اسپانيا 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 80 22,523,830 Rls. 602 $
مجموع کل
632,333,153,677 ريال
مجموع کل
18,460,951 دلار
[1]