آمار کل " صادرات به" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 252,020 748,048,926,659 Rls. 21,484,468 $
2 12 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 218,220 370,495,304,251 Rls. 9,937,893 $
3 7 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 138,680 308,492,009,218 Rls. 9,118,578 $
4 11 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 223,160 289,794,122,583 Rls. 7,851,852 $
5 9 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 100,723 289,433,772,659 Rls. 8,206,800 $
6 6 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 129,330 232,069,803,567 Rls. 6,988,192 $
7 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 138,870 197,134,564,470 Rls. 5,468,087 $
8 4 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 92,400 181,357,901,406 Rls. 5,572,765 $
9 5 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 67,260 149,919,699,048 Rls. 4,572,768 $
10 3 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 80,200 130,275,298,780 Rls. 4,014,938 $
11 2 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 64,610 128,053,020,688 Rls. 3,947,705 $
12 12 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 52,060 95,140,220,593 Rls. 2,545,967 $
13 4 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 25,600 93,831,404,525 Rls. 2,879,575 $
14 9 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 8,400 39,799,559,100 Rls. 1,129,450 $
15 8 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 36,500 22,243,668,510 Rls. 646,205 $
16 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 4,950 22,006,566,648 Rls. 610,632 $
17 11 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 22,400 19,013,717,050 Rls. 514,510 $
18 9 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 14,300 9,403,204,250 Rls. 266,750 $
19 12 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 17,500 6,423,537,495 Rls. 172,045 $
20 11 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 12,680 4,620,742,335 Rls. 125,037 $
21 8 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 145 2,542,133,544 Rls. 73,852 $
22 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 22,708 2,529,676,874 Rls. 69,941 $
23 6 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 500 2,229,704,400 Rls. 67,485 $
24 12 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 5,500 2,158,938,125 Rls. 58,075 $
25 11 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 2,400 2,078,016,605 Rls. 56,231 $
26 4 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,400 2,074,678,660 Rls. 63,748 $
27 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 13,120 1,618,860,410 Rls. 44,812 $
28 8 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 22029990 --- ساير 15,994 1,507,429,359 Rls. 43,983 $
29 9 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 20,100 1,420,001,100 Rls. 39,900 $
30 9 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 10,030 1,414,270,120 Rls. 40,120 $
31 5 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,540 1,356,877,780 Rls. 41,420 $
32 12 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 9,369 1,223,071,509 Rls. 32,791 $
33 8 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 9,950 1,126,486,280 Rls. 32,240 $
34 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 14,630 1,057,968,160 Rls. 29,240 $
35 3 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 14,306 928,287,728 Rls. 28,612 $
36 12 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,350 764,256,510 Rls. 20,490 $
37 4 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 590 671,831,260 Rls. 20,628 $
38 3 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,607 652,067,148 Rls. 20,093 $
39 3 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 10,557 601,316,715 Rls. 18,530 $
40 12 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,300 544,565,400 Rls. 14,600 $
41 8 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,500 527,235,000 Rls. 15,000 $
42 3 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 8,230 480,625,416 Rls. 14,814 $
43 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 14,400 475,608,000 Rls. 13,300 $
44 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,000 434,718,000 Rls. 12,000 $
45 5 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 11,115 429,530,500 Rls. 13,100 $
46 8 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 5,100 403,770,060 Rls. 11,730 $
47 6 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,890 393,848,706 Rls. 11,874 $
48 8 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 6,000 379,609,200 Rls. 10,800 $
49 5 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 22029990 --- ساير 33,366 375,905,090 Rls. 11,510 $
50 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,800 373,334,400 Rls. 10,440 $
51 2 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 68 347,119,370 Rls. 10,702 $
52 8 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,150 340,066,575 Rls. 9,675 $
53 5 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,036 317,986,082 Rls. 9,662 $
54 5 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 2,200 316,034,611 Rls. 9,677 $
55 5 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,570 270,725,886 Rls. 8,226 $
56 5 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,482 234,197,689 Rls. 7,171 $
57 8 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,150 226,711,050 Rls. 6,450 $
58 3 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 145 171,888,312 Rls. 5,298 $
59 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 3,500 139,821,517 Rls. 3,853 $
60 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 1,800 130,640,400 Rls. 3,600 $
61 5 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 2,110 124,995,978 Rls. 3,798 $
62 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 662 124,435,188 Rls. 3,452 $
63 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,700 108,168,000 Rls. 3,000 $
64 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 2,600 89,995,776 Rls. 2,496 $
65 5 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 2,025 89,159,070 Rls. 2,730 $
66 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,400 83,609,856 Rls. 2,304 $
67 5 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 2,025 77,669,960 Rls. 2,360 $
68 9 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 800 62,636,640 Rls. 1,760 $
69 3 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,427 61,137,684 Rls. 1,884 $
70 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 257 53,903,720 Rls. 1,495 $
71 5 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,040 53,710,752 Rls. 1,632 $
72 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 370 40,022,160 Rls. 1,110 $
73 3 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,750 38,941,200 Rls. 1,200 $
74 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 480 31,152,384 Rls. 864 $
75 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 300 19,310,400 Rls. 540 $
76 8 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 496 18,450,192 Rls. 536 $
77 5 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 79 5,923,980 Rls. 180 $
78 10 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 10 360,560 Rls. 10 $
مجموع کل
3,373,910,440,886 ريال
مجموع کل
97,101,241 دلار
[1]